12 oktober 2023
0 Reactie(s)

12 oktober 2023

Gerucht: ‘Microsoft ontwikkelt eigen AI-chip’

Als de geruchten kloppen staat Micro­soft op het punt om zijn eigen AI-chip te onthullen, een ontwik­ke­ling die de dynamiek van datacen­ter­o­pe­ra­ties en cloud services aanzien­lijk kan beïnvloeden. Volgens berichten (onder andere hier en hier) zal het techno­lo­gie­be­drijf zijn AI-proces­sor­chip, codenaam Athena, onthullen op de Ignite devel­oper-confe­rentie die plaats­vindt van 14 tot 17 november in Seattle.

Deze nieuwe chip is speciaal ontworpen voor instal­latie in datacen­ter­ser­vers, waar het kan worden gebruikt om grote taalmo­dellen te trainen en uit te voeren, zoals OpenAI’s ChatGPT. In een tijd waarin de vraag naar effici­ën­tere gegevens­ver­wer­king en verbe­terde AI-capaci­teiten toeneemt, is de intro­ductie van Athena een belang­rijke stap voor Microsoft.

Een interes­sant aspect aan deze ontwik­ke­ling is het gerucht dat de toege­paste chip gebruik zou maken van AMD’s GPU-techno­logie. Als dit waar is, zou dit een dubbele tegen­slag betekenen voor Nvidia, dat momen­teel AI-chips levert aan Micro­soft voor gebruik in zijn datacen­ters. De samen­wer­king tussen Micro­soft en Advanced Micro Devices (AMD) zou niet alleen een alter­na­tief bieden voor Nvidia’s H100-chips, maar ook de afhan­ke­lijk­heid van Micro­soft van de dure en steeds schaarser wordende Nvidia AI-chips vermin­deren. Het partner­schap met AMD is op zich niet onlogisch, aange­zien AMD al sinds 2019 zijn GPU-techno­logie in licentie geeft. 

Hoewel het nog niet bekend is welke chipfabn­ri­kant verant­woor­de­lijk is voor de productie van Athena, is het waarschijn­lijk dat het ofwel Samsung of TSMC zal zijn, gebruik­ma­kend van een van hun meest geavan­ceerde productietechnologieën.

Deze ontwik­ke­ling is relevant voor datacen­ters en cloud­ge­brui­kers om verschil­lende redenen. Ten eerste zal de in-house AI-chip van Micro­soft naar verwach­ting helpen de opera­ti­o­nele effici­ëntie en de verwer­kings­ca­pa­ci­teit van datacen­ters te verbe­teren. Met verbe­terde AI-verwer­king kunnen datacen­ters complexere taken aan en snellere, nauwkeu­ri­gere inzichten bieden, wat cruciaal is voor bedrijven die afhan­ke­lijk zijn van big data-analyse en real-time besluitvorming.

Ten tweede kan het vermin­deren van de afhan­ke­lijk­heid van externe leveran­ciers zoals Nvidia, Micro­soft in staat stellen om de kosten te verlagen en tegelij­ker­tijd de beschik­baar­heid van essen­tiële hardware te garan­deren, zelfs te midden van globale supply chain-problemen. Dit kan ook leiden tot lagere opera­ti­o­nele kosten voor cloud­ge­brui­kers, aange­zien de bespa­ringen kunnen worden doorge­geven aan de klanten.

Ten slotte, door het creëren van een concur­re­rende markt voor AI-chips, kan de inzet van Micro­soft andere spelers in de techno­logie- en cloud-industrie stimu­leren om hun eigen AI-chipop­los­singen te ontwik­kelen. Dit kan uitein­de­lijk leiden tot meer innovatie en verbe­terde diensten voor eindge­brui­kers, wat de algehele gezond­heid en groei van de cloud- en datacen­ter­in­du­strie ten goede komt.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This