12 oktober 2023
0 Reactie(s)

12 oktober 2023

Check Point introduceert hybride Quantum SASE-oplossing voor twee keer snellere internetbeveiliging

Check Point Software Techno­lo­gies, leveran­cier van cyber­be­vei­li­gings­op­los­singen, kondigt de onmid­del­lijke beschik­baar­heid aan van Quantum SASE, waarin de techno­logie van het recent overge­nomen Perimeter 81 is geïnte­greerd. Dit geïnte­greerde aanbod voorziet in de behoefte van organi­sa­ties aan een uniforme gebrui­ker­s­er­va­ring, vereen­vou­digd Secure Access Service Edge (SASE)-beheer en een snelle, veilige browserervaring. 

Het verbe­tert de Infinity-archi­tec­tuur van het bedrijf met een uniforme SASE-oplos­sing die twee keer snellere inter­net­be­vei­li­ging, volledig geïnte­greerde Zero Trust Access en bevei­ligde SD-WAN met toonaan­ge­vende dreigings­pre­ventie biedt. Deze techno­logie onder­streept Check Point’s leider­schap in geavan­ceerde cloudbeveiliging.

90% van de bedrijven werkt vandaag in een omgeving met meerdere cloud­ser­vices. Organi­sa­ties stappen over van inter­net­be­vei­li­ging on premise naar inter­net­be­vei­li­ging in de cloud. In beide gevallen wordt al het verkeer echter omgeleid naar één locatie voor inspectie, waardoor gebrui­kers te maken krijgen met latentie. De Quantum SASE oplos­sing lost dit probleem op met een hybride aanpak die on-device bescher­ming van directe inter­net­toe­gang combi­neert met de mogelijk­heid om cloud­in­spectie te gebruiken wanneer dat nodig is. Het resul­taat is een twee keer snellere inter­net­be­vei­li­ging in verge­lij­king met andere oplos­singen op de markt. 

“Nu de grenzen tussen het digitale en fysieke domein steeds vager worden, hebben bedrijven behoefte aan een alles­om­vat­tende, gecon­so­li­deerde en samen­wer­kende bevei­li­gings­stra­tegie”, zegt Amit Bareket, VP, Security Service Edge bij Check Point Software Techno­lo­gies. “Met Quantum SASE is Check Point koploper op het gebied van bevei­li­ging en biedt het een hybride SASE-oplos­sing die bestaat uit drie cruciale compo­nenten: on-device netwerk­be­scher­ming, cloud netwerk­be­scher­ming en een uniforme bevei­li­gings­ga­teway met ingebouwde SD-WAN- en IoT-bevei­li­ging. Nu organi­sa­ties de fijne kneepjes van hybride werken en cloud­in­te­gratie doorkruisen, is Quantum SASE de toekomst van bevei­ligde netwerken.”

De belang­rijkste pijlers van Quantum SASE zijn:

  • Verbe­terde inter­net­toe­gang: twee keer snellere inter­net­be­vei­li­gings­pres­ta­ties in verge­lij­king met de markt en veilige toegang voor zowel externe gebrui­kers als satel­liet­kan­toren, versterkt door cloud- en on-device netwerk­be­scher­ming. Dit zorgt voor een native, geloka­li­seerde browse-ervaring met stren­gere bevei­li­ging en privacy.
  • Zero Trust-toegang: efficiënt en betrouw­baar systeem dat toegang met minimale privi­leges garan­deert voor iedereen, ongeacht locatie of apparaat, gefaci­li­teerd door volle­dige mesh-connec­ti­vi­teit tussen gebrui­kers, filialen en applicaties.
  • Eenvou­dige imple­men­tatie: Quantum SASE wordt erkend als de eenvou­digst te imple­men­teren SASE-oplos­sing, kan worden uitge­rold in één uur tijd en biedt gebruiks­vrien­de­lijk beheer.
  • Geopti­ma­li­seerde SD-WAN-presta­ties: De functies omvatten AI Threat Preven­tion in combi­natie met soepele internet- en netwerk­con­nec­ti­vi­teit, met autonome bestu­ring voor meer dan 10.000 toepassingen. 
  • Geïnte­greerd beheer: Single-vendor SASE met een gecon­so­li­deerd dashboard voor het gehele on-premises en cloud firewall portfolio.

Check Point engageert zich om next genera­tion SASE en preven­tion-first bevei­li­ging aan te bieden. Quantum SASE optima­li­seert de waarde van Check Point’s Infinity-archi­tec­tuur, die onlangs werd erkend als een Leader in The Forrester Wave: Zero Trust Platform Provi­ders 2023 rapport.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This