4 juni 2024
0 Reactie(s)

4 juni 2024

Freshstream verwerft meerderheidsbelang in IaaS-aanbieder Worldstream

Private equity-inves­teerder Fresh­stream heeft een meerder­heids­be­lang verworven in World­stream, een Neder­landse Infra­struc­ture-as-a-Service-aanbieder. World­stream heeft met state-of-the-art datacen­ters en toonaan­ge­vende klanten­ser­vice een sterk track­re­cord opgebouwd en hoge groei gerea­li­seerd. Het bedrijf opereert in een snelgroei­ende markt en profi­teert van een verschui­ving van in-house naar uitbe­stede infra­struc­tuur, groeiend datage­bruik en alsmaar complexer wordende IT gebruiksscenario’s.

Het hoofd­kan­toor van World­stream is geves­tigd in Naald­wijk. Het bedrijf heeft ruim 70 medewer­kers in dienst en telt wereld­wijd ruim 2.500 klanten. Na de inves­te­ring van Fresh­stream wil World­stream de plannen voor organi­sche groei versnellen onder leiding van Ruben van der Zwan, de nieuwe CEO, en Eric Boonstra, die als niet-uitvoe­rende voorzitter tot het bestuur zal toetreden.

Fresh­stream is zeer onder de indruk van de trans­for­matie van World­stream in de afgelopen twaalf maanden, waarin de markt­pro­po­sitie verder is uitge­bouwd en de organi­satie en het bestuur zijn gepro­fes­si­o­na­li­seerd. Daarbij wordt voort­ge­bouwd op de indruk­wek­kende groei van de onder­ne­ming. World­stream is in 2006 opgericht door Dirk Vromans en Lennert Volle­bregt, die het bedrijf vanaf de grond hebben opgebouwd tot twee state-of-the-art datacen­ters met 15.000 servers die zijn aange­sloten op de AMS-IX, een van de grootste inter­net­knoop­punten ter wereld. Zij zullen na de trans­actie minder­heids­aan­deel­hou­ders van de groep blijven, nadat ze al in 2020 hun uitvoe­rende rol hebben neergelegd.

World­stream wordt de zevende inves­te­ring in het eerste onafhan­ke­lijke fonds van Fresh­stream. Dat fonds werd vorig jaar gesloten met een gecom­mit­teerd vermogen van €762 miljoen. Andere inves­te­ringen vanuit het fonds zijn Project Better Energy, Deter­Tech, Bella Figura Music, Big Motoring World, Nafinco en MCR; stuk voor stuk snelgroei­ende, door onder­ne­mers opgerichte bedrijven.

Ruben van der Zwan, de nieuwe CEO van World­stream, zegt: “De inves­te­ring van Fresh­stream zal de verdere groei van World­stream onder­steunen en ons helpen ons aanbod uit te breiden zodat we kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar uitbe­stede cloud- en IT-infra­struc­tuur. Ik zie er naar uit het bedrijf door deze volgende groei­fase te leiden, met een aandeel­houder die onze ambities begrijpt en onze onder­ne­mers­men­ta­li­teit deelt.”

Paul Tutein Nolthe­nius, direc­teur bij Fresh­stream: “Als we naar de toekomst kijken, zien we een enorme vraag naar dedicated servers en cloud­op­los­singen. De infra­struc­tuur, exper­tise en sterke focus op klant­er­va­ring maken dat World­stream zich in een goede positie bevindt om te kunnen profi­teren van de voor de sector gunstige macro-econo­mi­sche omstan­dig­heden. We zien enorm uit naar de samen­wer­king met Ruben, Eric en de rest van het team, en zijn ervan overtuigd dat de onder­ne­mers­geest van Dirk en Lennert geborgd blijft in de cultuur van Worldstream.”

Dirk Vromans en Lennert Volle­bregt, oprich­ters van World­stream: “We zijn enorm trots op wat World­stream is geworden en we zijn erg enthou­siast om aan dit nieuwe hoofd­stuk te beginnen. De timing had niet beter kunnen zijn om het bedrijf over te dragen aan Ruben en Eric om de organi­satie naar een hoger niveau te tillen. We zien ernaar uit om naast Fresh­stream als inves­teer­ders aan boord te blijven.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This