4 juni 2024
0 Reactie(s)

4 juni 2024

Aggreko schaalt batterij-investeringen op tot 200 miljoen dollar ter ondersteuning van de energietransitie

Aggreko heeft zijn wereld­wijde inves­te­ring in mobiele batte­rij­op­slag­op­los­singen (BESS) verhoogd tot ongeveer 200 miljoen dollar, waardoor meer industrieën toegang krijgen tot de nieuwste batte­rij­tech­no­logie en hun net zero-doelstel­lingen kunnen bereiken.

De Britse aanbieder van energie­op­los­singen zal een aanzien­lijk deel van dit bedrag inves­teren in de uitbrei­ding van zijn Europese BESS-vloot, zodat meer klanten hun energie­voor­zie­ning kunnen decar­bo­ni­seren, veerkracht kunnen toevoegen, effici­ëntie kunnen verbe­teren en capaci­teits­be­per­kingen kunnen overwinnen.

De intro­ductie van deze grotere Europese vloot van kleine, middel­grote en grote BESS maakt deel uit van Aggreko’s Greener Upgrades-initi­a­tief, dat is gericht op het onder­steunen van klanten bij de overstap naar groenere oplos­singen. In 2023 inves­teerde Aggreko Europe meer dan $140 miljoen in zijn Greener Upgrades-portfolio, waardoor zijn vloot van nieuwe stoom­ke­tels, Stage V‑generatoren, batte­rij­op­slag, olievrije lucht­com­pres­soren en koelers werd uitgebreid.

Door deze nieuwe, groenere techno­lo­gieën op de markt te brengen, onder­streept Aggreko zijn inzet om een sleutelrol te spelen in de energie­tran­sitie, een belang­rijk onder­deel van zijn nieuwe wereld­wijde duurzaam­heids­kader Energi­sing Change.

Door veldproeven uit te voeren met klanten helpt Aggreko bedrijven om vroege adoptanten te worden van nieuwe techno­lo­gieën zoals batte­rijen, en onder­steunt het de overstap naar het gebruik van schonere en groenere energieoplossingen.

Het onder­steunen van energie-inten­sieve sectoren zoals productie, datacen­ters, petro­che­mi­sche industrie, nutsbe­drijven en bouw, stelt het Greener Upgrades-initi­a­tief organi­sa­ties in staat toegang te krijgen tot effici­ën­tere en milieu­vrien­de­lij­kere oplos­singen. Naarmate bedrijven hun emissies willen vermin­deren in lijn met net zero-doelstel­lingen en ‑strate­gieën, biedt de mogelijk­heid om tijde­lijke oplos­singen te gebruiken die hen helpen de energie­tran­sitie te navigeren, een balans tussen veerkracht en econo­mi­sche haalbaar­heid. Het kunnen adopteren van deze techno­logie stelt de organi­sa­ties in staat hun energie­ver­bruik in balans te brengen en de flexi­bi­li­teit te verbe­teren naarmate ze meer hernieuw­bare energie­voor­zie­ning op hun locaties introduceren.

Rodrigo Salim, Head of Product Line – Battery & Energy Storage bij Aggreko, zegt: “Energie­op­slag wordt een cruciaal onder­deel van de energie­tran­sitie. Veel organi­sa­ties in energie-inten­sieve industrieën beschikken echter mogelijk niet over het kapitaal, de infra­struc­tuur of de vaardig­heden om de techno­logie van de ene op de andere dag te intro­du­ceren. Zoals bij alle nieuwe techno­lo­gieën is er altijd het risico welke te kiezen. Bij Aggreko stelt onze secto­rale aanpak ons in staat echt de uitda­gingen van klanten te begrijpen en hen te helpen de beste oplos­sing te kiezen zonder risico van kapitaalinvesteringen.”

Of het nu gaat om het gebruik van een batte­rij­op­los­sing in een hybride opstel­ling of op zichzelf, de verbe­terde BESS-vloot zal helpen bij het vermin­deren van emissies, NOx en brand­stof­ver­bruik in een breed scala aan toepas­singen. Boven­dien kan de intro­ductie van BESS-oplos­singen helpen capaci­teits­be­per­kingen op te lossen en off-grid stroom­re­si­lience te bieden als onder­deel van een gedecen­tra­li­seerde energie­op­los­sing, vooral voor gebrui­kers met een hoog energieverbruik.

Rodrigo vervolgt: “Veel industrieën maken hun overgang naar hernieuw­bare energie en moeten binnen die overgang de balans vinden tussen inter­mit­te­rend vermogen en een tekort aan vaardig­heden. Door nauw samen te werken met klanten en groenere oplos­singen zoals BESS op huurbasis te bieden, kunnen we kansen voor onze klanten ontsluiten zodat zij hun eigen inspan­ningen op het gebied van decar­bo­ni­satie kunnen opschalen.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This