4 juni 2024
0 Reactie(s)

4 juni 2024

Datacentersector publiceert marktrapport Powering Progress: ‘Digitale infra is de katalysator van economische groei’

Dutch Data Center Associ­a­tion (DDA), branche­or­ga­ni­satie voor datacen­ters in Neder­land, publi­ceert het jaarlijkse ‘State of the Dutch Data Centers’ rapport op Natio­nale Datacenter Dag. Het rapport maakt de Neder­landse datacen­ter­markt inzich­te­lijk en laat zien dat datacen­ters aan de grond­slag liggen van de brede welvaart van onze maatschappij. 

De digitale infra­struc­tuur is de ruggen­graat van onze digitale economie. In een recent rapport van Minis­terie van EZK wordt aange­duid dat de welvaarts­bij­drage van de digitale infra­struc­tuur 25 miljard euro bedraagt. Daarnaast maakt de digitale infra­struc­tuur (waar datacen­ters een groot onder­deel van zijn) ook welvaart in de bredere zin mogelijk. Een hoogwaar­dige, betrouw­bare, en veilige digitale infra­struc­tuur facili­teert innova­tieve en effici­ënte bedrijfs­pro­cessen en dienst­ver­le­ning. Kortom, alle sectoren in Neder­land profi­teren van een sterke datacentersector.

Het State of the Dutch Data Centers rapport brengt deze sector (speci­fiek datacen­ters) in kaart en belicht dat de sector, en haar bijdrage aan het BBP, alsmaar zal blijven groeien. Deze groei komt echter in gevaar door verschil­lende uitda­gingen in de maatschappij. Het markt­rap­port schetst dat het nijpende perso­neels­te­kort en de onzeker­heid op het stroomnet de twee grootste uitda­gingen zijn voor de Neder­landse datacenter-sector. 

Powering Progress

De tiende editie van State of the Dutch Data Centers heeft als thema: Powering Progress. Hiermee onder­streept de branche­or­ga­ni­satie dat zonder verdere verster­king van Neder­landse datacen­ters een positie als digitale koploper en digitale welvaart niet mogelijk is. Datacen­ters vormen de basis van alle digitale ontwik­ke­lingen en innova­ties, zicht­baar in vrijwel alle sectoren.

Kees Verhoeven: “Een robuuste digitale infra­struc­tuur draagt tevens bij aan de natio­nale soeve­rei­ni­teit. Een goed functi­o­ne­rend systeem dat snelle verbin­dingen en veilige dataop­slag garan­deert, versterkt de inter­na­ti­o­nale concur­ren­tie­po­sitie en de strate­gi­sche autonomie van Neder­land. Datacen­ters op eigen grond­ge­bied bieden meer grip op onze data en maken ons minder afhan­ke­lijk van buiten­landse aanbie­ders. In een wereld die steeds meer gedomi­neerd wordt door techno­logie en die boven­dien steeds meer geopo­li­tieke spanningen kent, is dit van grote maatschap­pe­lijke meerwaarde.”

Nationale Datacenter Dag

Tradi­tie­ge­trouw komt het rapport uit op Natio­nale Datacenter Dag. Datacen­ters door heel Neder­land openen deze dag hun deuren voor het grote publiek. Geïnte­res­seerden kunnen een kijkje nemen achter de schermen van het internet. Stijn Grove: “De vanzelf­spre­kend­heid van uitste­kend internet zorgt ervoor dat we niet altijd stilstaan bij de oorsprong. De wereld van datacen­ters is voor velen onbekend waardoor de functi­o­na­li­teit en het belang niet altijd duide­lijk is. Met dit initi­a­tief willen we mensen laten zien dat datacen­ters verweven zijn met onze maatschappij en onmis­baar zijn voor de Neder­landse economie.”

Het State of the Dutch Data Center Rapport is gratis te downlo­aden via de website van de DDA. 

Op de foto: Overhan­di­ging van het rapport bij het datacenter van Smartdc die deelneemt aan Natio­nale Datacenter Dag. Links: Stijn Grove Direc­teur Dutch Data Center Associ­a­tion. Rechts: Daley Jager, Manager Datacen­ters EMEA Smartdc.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This