10 november 2023
0 Reactie(s)

10 november 2023

Extreme Networks introduceert Universal Zero Trust Network Access

Extreme Networks intro­du­ceert Extre­me­Cloud Universal Zero Trust Network Access (ZTNA). Hiermee wil het bedrijf een veilige toegang tot netwerken, appli­ca­ties en apparaten integreren. Met de uniforme zicht­baar­heid, visua­li­satie en rappor­tage ervaren IT-teams niet meer de complexi­teit bij het beheren en bevei­ligen van gebrui­ker­stoe­gang op campussen, vesti­gingen, externe locaties of waar dan ook in de Infinite Enter­prise. Universal ZTNA is beschik­baar op abonne­ments­basis voor gebrui­kers van ExtremeCloud. 

Universal ZTNA is een nieuw onder­deel van Extreme’s strategie ‘One Network, One Cloud’, waarmee organi­sa­ties de kosten en complexi­teit van bedrijfs­net­werken drastisch verlagen. Organi­sa­ties zijn meer gedis­tri­bu­eerd dan ooit, en dat brengt nieuwe uitda­gingen voor IT-afdelingen in hun strijd tegen geavan­ceerde cyber­drei­gingen. Universal ZTNA van Extreme Networks maakt de toegangs­laag eenvoudig te beheren, ongeacht waar gebrui­kers toegang willen tot het netwerk. Dit vergroot veilige, kosten­ef­fi­ci­ënte bedrijfs­voe­ring en verbe­tert de onder­steu­ning voor IoT-apparaten zoals medische appara­tuur en devices van patiënten of gasten in het zieken­huis, en voor gebrui­kers op afstand, zoals docenten die thuis cijfer­lijsten kunnen inzien of werkne­mers op afstand die toegang hebben tot werkap­pli­ca­ties voor dagelijkse taken.

Extre­me­Cloud Universal ZTNA is begin 2024 lever­baar en biedt enkele belang­rijke voordelen. In de eerste plaats verbe­teren bedrijven de bevei­li­ging van de hele organi­satie en kunnen ze eenvoudig een consis­tent bevei­li­gings­be­leid voor hun netwerk opzetten en onder­houden, met één oplos­sing voor het beheer van een indivi­dueel zero trust-beleid voor alle gebrui­kers. IT-teams kunnen makke­lijker regels opstellen en intrekken voor de beperkte toegang voor bepaalde gebrui­kers, maar ook de bevei­ligde toegang voor meerdere gastgroepen en toegang voor vertrouwde IoT-apparaten. Verkeer op afstand gaat veilig naar de cloud, wat de presta­ties van gebrui­kers op afstand verbe­tert en de afhan­ke­lijk­heid van puntop­los­singen zoals VPN’s vermindert.

Op de tweede plaats verlagen organi­sa­ties hun kosten en verhogen ze hun opera­ti­o­nele effici­ëntie. Universal ZTNA is beschik­baar als abonne­ment binnen Extre­me­Cloud. Waar concur­re­rende oplos­singen meerdere licen­ties nodig hebben en niet schalen, zorgt Universal ZTNA voor lagere kosten en hogere opera­ti­o­nele effici­ëntie door de integratie van één oplos­sing. De kosten zijn afhan­ke­lijk van het aantal gebrui­kers in het netwerk, en kunnen dus makke­lijk meeschalen met de wensen van het bedrijf. Universal ZTNA elimi­neert ook de noodzaak van extra user identity platforms doordat Remote Authen­ti­ca­tion Dial-In User Service (RADIUS) beschik­baar is in een As-a-Service-model. Boven­dien integreert Universal ZTNA met identity provi­ders, waaronder Google Workspace, Azure AD en MDM-oplos­singen zoals MS Intune. IT-teams kunnen apparaten ook automa­tisch confi­gu­reren en bevei­ligen, zodat ze beschikken over gedetail­leerde status en authenticatie.

Op de derde plaats elimi­neren organi­sa­ties het moeizame beheer van puntop­los­singen. Met Universal ZTNA kunnen IT-teams toegang tot netwerken en appli­ca­ties beheren, ongeacht waar gebrui­kers zich bevinden. Dat geldt ook voor de toegang van gasten en IoT-apparaten, die allemaal binnen dezelfde gebruiks­vrien­de­lijke oplos­sing vallen. Boven­dien is Universal ZTNA cloud­ge­ba­seerd en kost de imple­men­tatie minder dan een dag, waardoor er direct waarde wordt gecre­ëerd. Met geauto­ma­ti­seerde onboar­ding en confi­gu­ratie voor alle Extreme Universal Platforms kunnen teams snel netwerk­ap­pa­raten toevoegen en gebrui­ker­stoe­gang instellen. Dat versterkt de bevei­li­ging onmid­del­lijk en laat organi­sa­ties overstappen naar een Zero Trust-beleid voor alle apparaten in het netwerk.

Klanten helpen met beveiliging 

Brandon Butler, Research Manager Enter­prise Networks van IDC ziet dat gebrui­kers en apparaten in deze tijd van hyper­ge­dis­tri­bu­eerde onder­ne­mingen overal toegang hebben tot het bedrijfs­net­werk. “Ze zijn afhan­ke­lijk van bedrijfs­ap­pli­ca­ties die overal kunnen worden gehost”, weet Butler. “Naarmate de kwets­baar­heden toenemen en het aantal IoT-apparaten toeneemt, kan het beheer van de bevei­li­ging, presta­ties en schaal complex zijn. Universal ZTNA van Extreme biedt een eenvou­dige, cloud­be­heerde oplos­sing voor het beheren van univer­sele netwerk­toe­gang met zero-trust-principes, om klanten te helpen bij de netwerk­be­vei­li­ging van hun gedis­tri­bu­eerde digitale onderneming.”

Veilige Infinite Enterprise 

CTO en Chief Product Officer Nabil Bukhari van Extreme Networks is ook te spreken over de aanstaande lance­ring van Universal ZTNA. Hij noemt de nieuwe oplos­sing ‘het resul­taat van diverse initi­a­tieven van Extreme’. “We bevei­ligen de Infinite Enter­prise nu met één enkele uniforme, cloud­ge­ba­seerde oplos­sing die onmid­del­lijk kan worden geïnte­greerd met al onze univer­sele platforms. Universal ZTNA is intuï­tief in gebruik, kosten­ef­fec­tief en geeft klanten een basis voor ‘Anywhere Security’, zodat alle gebrui­kers veilig toegang hebben tot elke appli­catie vanaf elk apparaat en op elke locatie”, aldus Bukhari. “In de huidige veran­de­rende tijd van toene­mende cyber­drei­gingen, minder IT-middelen en netwerken die meerdere omgevingen bestrijken, is een veilige basis als start­punt voor alle andere techno­logie een vereiste voor ononder­broken bedrijfs­ac­ti­vi­teiten. Dit is slechts één imple­men­tatie van onze One Network, One Cloud-strategie.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This