16 november 2023
0 Reactie(s)

16 november 2023

DynaFlex Battery Energy Storage System vermindert afhankelijkheid datacenters van elektriciteitsnetwerk

Vertiv intro­du­ceert het DynaFlex Battery Energy Storage System (BESS). Dit is ontwik­keld om organi­sa­ties onafhan­ke­lijker van het stroomnet te maken en de verduur­za­ming van hun bedrijfs­kri­ti­sche facili­teiten een boost te geven. Het biedt flexi­bi­li­teit in het gebruik van netstroom en is een cruciale stap in de imple­men­tatie van een dynami­sche stroom­ar­chi­tec­tuur. Daarnaast stelt het systeem organi­sa­ties in staat om optimaal gebruik te maken van hybride energie­sys­temen zoals zonne-energie, windenergie, water­stof­cellen en andere vormen van alter­na­tieve energie. De Vertiv DynaFlex BESS is per direct verkrijg­baar in de EMEA-regio.

De lithium-ionbat­te­rijen in het Vertiv DynaFlex BESS bieden hetzelfde vermogen als een energie­be­drijf. Dit verze­kert organi­sa­ties van langdu­rige stroom­voor­zie­ning. Het systeem stelt organi­sa­ties daarnaast in staat om soepel en herhaal­de­lijk tussen energie­bronnen te schakelen. In combi­natie met het optio­nele systeem voor energie­be­heer, Vertiv DynaFlex EMS (Energy Manage­ment System), biedt de Vertiv™ DynaFlex onder­steu­ning voor geavan­ceerde strate­gieën voor energie­be­heer. Denk aan beheer van de energie­vraag, het delen van energie met derden of het terug­le­veren van energie aan het stroomnet. Dit maakt het mogelijk om het energie­ver­bruik, en daarmee de energie­kosten, te reduceren. De terug­le­ve­ring van energie kan organi­sa­ties ook een extra bron van inkom­sten bieden.

Volgens het rapport Market Lands­cape: Battery Energy Storage Systems van Omdia is het mogelijk maken van inter­actie tussen het BESS en smart grids een innova­tieve manier om verbe­te­ringen naar het stroomnet te brengen. Dit wordt gedaan door:

  • het in balans brengen van vraag en aanbod;
  • hernieuw­bare energie­bronnen in de voedingsmix op te nemen;
  • de noodzaak van inves­te­ringen in de netin­fra­struc­tuur te vermin­deren of op te schorten;
  • belang­heb­benden nieuwe omzet­stromen te bieden.

“Duurzaam­heid is uitge­groeid tot een essen­tieel onder­deel van de groei­plannen van veel organi­sa­ties”, zegt Peter Panfil, vice presi­dent Global Power bij Vertiv. “Zorgen over de opera­ti­o­nele veerkracht en de toene­mende belas­ting van het stroomnet hebben de inspan­ningen om alter­na­tieve energie­bronnen te gebruiken echter beperkt. De Vertiv DynaFlex BESS biedt organi­sa­ties een complete gereed­schaps­kist voor energie­be­heer. Het systeem stelt hen in staat om te profi­teren van de sterke punten van nieuwe energie­bronnen en deelt tradi­ti­o­nele energie­be­drijven een aanvul­lende rol toe binnen een meer dynami­sche, effici­ënte en betrouw­bare mix van energiebronnen.”

De Vertiv DynaFlex BESS is speciaal ontwik­keld voor bedrijfs­kri­ti­sche omgevingen waarin de stroom­voor­zie­ning een cruciale rol speelt, zoals hoogwaar­dige produc­tie­lo­ca­ties, industriële facili­teiten en datacen­ters. Het stroo­m­om­zet­tings­sys­teem (PCS) van het BESS biedt onder­steu­ning voor een onder­bre­king van twee milli­se­conden in de stroom tijdens het overscha­kelen tussen energie­bronnen. Dit maakt een einde aan vrijwel alle vertra­ging tijdens de verplaat­sing van de werklast tussen hybride voedings­bronnen. In combi­natie met een uninter­rup­tible power supply (UPS)-systeem zorgt het betrouw­bare en effici­ënte ontwerp van de Vertiv DynaFlex BESS voor een vermin­derde kans op datacen­ter­sto­ringen en de noodzaak om over te schakelen op de dieselgenerator.

De volgens de UL9540A-methode geteste lithium-ionbat­te­rijen in de Vertiv DynaFlex BESS zijn ontwik­keld om brand­ge­vaar te minima­li­seren. Deze vrijstaande batte­rijen kenmerken zich door een compacte omvang en een modulair ontwerp.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This