16 november 2023
0 Reactie(s)

16 november 2023

NetApp breidt samenwerking met Microsoft

NetApp kondigt de verlen­ging van de samen­wer­king met Micro­soft aan. De bedrijven leveren innova­tieve oplos­singen aan Micro­soft Azure-gebrui­kers zoals Azure NetApp Files (ANF), NetApp BlueXP, Cloud Volumes ONTAP en nu ook CloudOps-oplos­singen van Spot by NetApp. Deze oplos­singen zijn gebaseerd op NetApp- en Microsofttechnologieën.

ANF is een speciaal ontwik­kelde storage­o­p­los­sing voor de publieke cloud. Het is ontworpen voor alle enter­prise-file-workloads en levert prestatie- en data manage­ment mogelijk­heden die voorheen alleen werden verwacht van on-premises omgevingen. Zelfs de meest veelei­sende toepas­singen bereiken met ANF één van de laagste laten­ties in de cloud binnen het volledig bevei­ligde Azure Virtual Network. ANF biedt een naadloze manier om enter­prise-grade databe­scher­ming en disaster recovery archi­tec­tures toe te voegen aan het Azure ecosys­teem, waardoor hun relevantie in de context van publieke cloud workloads gewaar­borgd is. 

Met de Azure softwa­re­ge­de­fi­ni­eerde netwerk­ver­be­te­ringen voor ANF kunnen klanten hun enter­prise security archi­tec­tures naar de publieke cloud brengen. ANF biedt flexi­bi­li­teit en schaal­baar­heid in de cloud door middel van real-time levering van zowel presta­ties als capaci­teit, waardoor klanten flexibel zijn en tegelij­ker­tijd op kosten­ef­fec­tieve wijze aan hun zakelijke behoeften kunnen voldoen.

“Door onze samen­wer­king met Micro­soft kunnen we onze klanten en partners cloudstorage- en cloud­in­fra­struc­tuur­ope­ra­ties bieden die niemand anders in de branche biedt”, zegt Ronen Schwartz, Senior Vice Presi­dent en General Manager, Cloud Storage, NetApp. “NetApp biedt een robuuste set mogelijk­heden met ANF, NetApp BlueXP Hybrid data services, Cloud Volumes ONTAP en Spot. We innoveren­samen met Micro­soft Azure en bieden klanten optima­li­satie voor zowel storage als reken­kracht. We versnellen de verhui­zing van algemene file en enter­prise workloads, en helpen klanten steeds meer met cloud native workloads, Kuber­netes en AI.”

NetApp heeft aanzien­lijk geïnves­teerd in zijn Spot by NetApp-portfolio voor CloudOps op Azure om nieuwe oplos­singen te intro­du­ceren. Dit omvat oplos­singen voor geïnte­greerde onder­steu­ning van Azure Kuber­netes Service (AKS) ‑omgevingen en een volledig beheerde, open-source oplos­sing die integreert met ANF, NetApp BlueXP en Cloud Volumes ONTAP. Spot’s CloudOps-oplos­singen voor Azure maken gebruik van AI/ML-gestuurde automa­ti­se­ring voor continue optima­li­satie van alle Azure-compu­ters. Het biedt verhoogde effici­ëntie en vermin­derde opera­ti­o­nele complexi­teit, zodat klanten hun Azure-inves­te­ringen kunnen vereen­vou­digen en versnellen om de bedrijfs­waarde te maximaliseren. 

“Dankzij onze vrucht­bare samen­wer­king met Netapp blijft Azure NetApp Files innova­ties leveren aan onze klanten “, zegt Aung Oo, General Manager voor Micro­soft Azure Storage. “Samen bieden Micro­soft en NetApp klanten een effici­ënte manier om hun Azure-infra­struc­tuur te optima­li­seren met Azure first-party storage­ser­vice gebaseerd op ONTAP. Hierdoor profi­teren ze maximaal van hun inves­te­ring bij ons.”

Samen houden NetApp en Micro­soft een hoog tempo van innova­ties in stand, waaronder:

 • Azure NetApp Files datastores voor Azure VMware Solution
 • Appli­catie volume­groep voor SAP HANA
 • Kleinere 2TiB capaci­teit poolgrootte
 • Grote volumes (tot 500 TiB)
 • Door de klant beheerde keys
 • Plaat­sing van volume in beschik­baar­heids­zones en repli­catie tussen zones
  Nieuwe regio’s: Zuid-Afrika Noord, Zweden Centraal, Qatar (Centraal), Zuid-Korea

Enkele recente innova­ties van Spot by NetApp voor Azure-gebrui­kers zijn:

 • Spot Eco-onder­steu­ning voor Azure Savings Plans en alle Azure-accounts, inclu­sief Pay-as-You-Go, multi-currency account (MCA), enter­prise agree­ment (EA) en cloud solution provider (CSP).
 • Spot Elastigroup Stateful Node voor Azure
 • Spot Security-onder­steu­ning voor Azure
 • Spot Ocean voor AKS Enter­prise-grade server­less engine voor Azure
 • Spot Ocean voor Apache Spark Azure-ondersteuning
 • Insta­clustr beheerde PostgreSQL op Azure NetApp Files

“Het snel en betrouw­baar imple­men­teren en gebruiken van appli­ca­ties in de cloud is essen­tieel voor bedrijven “, zegt Haiyan Song, Execu­tive Vice Presi­dent en General Manager van CloudOps bij NetApp. “Ons uitge­breide Spot by NetApp-portfolio op Micro­soft Azure en onze samen­wer­king met Micro­soft biedt klanten wat ze nodig hebben om de appli­catie-infra­struc­tuur in de cloud continu te automa­ti­seren en te optima­li­seren en de cloudope­ratie en kosten­ef­fi­ci­ëntie te stimu­leren. Dit is waar bedrijven behoefte aan hebben, terwijl ze de digitale ervaring leveren die overal worden verwachten.” 

Spot by NetApp Cloud Ops oplos­singen zijn beschik­baar via Azure Market­place, Micro­soft Azure channel partners en NetApp. Azure NetApp Files is beschik­baar via de Micro­soft Azure portal als een native Azure service

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This