9 april 2024
0 Reactie(s)

9 april 2024

Digital Realty host NVIDIA-supercomputer in Denemarken

Digital Realty zal een van de krach­tigste AI-super­com­pu­ters ter wereld hosten in zijn AI-ready datacenter in het Deense Kopen­hagen. Dankzij deze samen­wer­king, aange­voerd door de Novo Nordisk Founda­tion en het Export- en Inves­te­rings­fonds van Denemarken (EIFO), krijgen onder­zoe­kers uit de Deense publieke en private sector toegang tot een geavan­ceerde AI-super­com­puter die wordt aange­dreven door NVIDIA. Daarnaast krijgen de onder­zoe­kers toegang tot softwa­re­plat­forms, training en exper­tise van NVIDIA.

De ultra­mo­derne NVIDIA DGX SuperPOD super­com­puter is uitge­rust met 191 NVIDIA DGX H100 systemen. Die integreren meer dan 1.500 NVIDIA H100 Tensor Core GPU’s en zijn onder­ling verbonden met behulp van het NVIDIA Quantum‑2 Infini­Band netwerk­plat­form. De DGX SuperPOD bevat ook NVIDIA AI Enter­prise software voor voorge­trainde modellen, geopti­ma­li­seerde frame­works en versnelde data science softwa­re­bi­bli­o­theken. De geavan­ceerde, AI-ready infra­struc­tuur van Digital Realty zal de basis vormen voor dit krach­tige systeem. Hierdoor kan het National Center for AI Innova­tion – gevormd door de samen­wer­king – in Denemarken onder­zoek en innovatie versnellen op verschil­lende gebieden zoals gezond­heids­zorg, biowe­ten­schappen en klimaatonderzoek.

Chris Sharp, Chief Techno­logy Officer bij Digital Realty: “Digital Realty loopt voorop in het vormgeven van de digitale toekomst en overstijgt de pure infra­struc­tuur­ont­wik­ke­ling. Onze focus op het aanbieden van ultra­mo­derne, AI-ready infra­struc­tuur, is niet alleen bedoeld om AI-adoptie te versnellen, maar om effec­tief te pionieren in de volgende golf van innovatie. Digital Realty wil meer zijn dan slechts een ontmoe­tings­plaats voor AI; we streven ernaar het centrum voor privé-AI te worden. Een hub waar bedrijven en gegevens samen­komen, waar weten­schap­pe­lijke doorbraken worden gerea­li­seerd, industrieën worden getrans­for­meerd en waar de toekomst wordt gevormd door de synergie van techno­logie en verbeelding.”

Dat Digital Realty voluit gaat voor het onder­steunen van AI-integratie, blijkt uit enkele recente initi­a­tieven. Zo intro­du­ceerde het bedrijf vorig jaar zijn high-density coloca­tie­op­los­sing op Platform­DI­GITAL, het wereld­wijde datacen­ter­plat­form van Digital Realty, gericht op het wegnemen van barri­ères en het facili­teren van AI-adoptie door bedrijven wereld­wijd. Boven­dien was Digital Realty’s KIX13 datacenter in Osaka, Japan, het eerste datacenter wereld­wijd dat werd gecer­ti­fi­ceerd voor NVIDIA DGX H100, als onder­deel van het ‘NVIDIA DGX-Ready Data Center’-programma.

“We zijn verheugd om samen te werken met Digital Realty”, zegt Mads Krogs­gaard Thomsen, Chief Execu­tive Officer van de Novo Nordisk Founda­tion. “Met hun staat van dienst op het gebied van opera­ti­o­nele excel­lentie en duide­lijke toewij­ding voor duurzaam­heid zijn zij de ideale partner om de super­com­puter te hosten en dit spannende initi­a­tief vooruit te helpen.”

De super­com­puter zal worden gehuis­vest in een van de meest ultra­mo­derne datacen­ters van Digital Realty in Kopen­hagen. Dit datacenter wordt sinds 2020 aange­dreven door 100% hernieuw­bare energie. Digital Realty heeft wereld­wijd meer dan een gigawatt aan hernieuw­bare energie onder contract en onder­te­kende het EU-klimaat­neu­trale datacen­ter­pact. Zo verplicht het zichzelf om al zijn Europese datacen­ters tegen 2030 koolstof­neu­traal te krijgen.

Deze samen­wer­king tussen Digital Realty, de Novo Nordisk Founda­tion, EIFO en NVIDIA markeert een belang­rijke mijlpaal in het Deense onder­zoek- en innova­tie­land­schap rond AI. Door toegang te bieden tot AI-infra­struc­tuur en ‑exper­tise van wereld­klasse wil het National Center for AI Innova­tion baanbre­kende ontdek­kingen stimu­leren en innova­tieve oplos­singen ontwik­kelen om wereld­wijde uitda­gingen aan te pakken.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This