8 april 2024
0 Reactie(s)

8 april 2024

Cloudflare betreedt via overname van Baselime Observability-markt om serverloze prestaties te verbeteren

 Cloud­flare heeft vandaag zijn debuut op de obser­va­bi­lity-markt bekend­ge­maakt met de overname van Baselime, het cloud-native obser­va­bi­lity platform. Door de techno­logie van Baselime te integreren met Cloudflare’s ontwik­ke­laars­plat­form, bevindt Cloud­flare zich in een unieke positie om diepgaande kennis van server­loze platformen en ervaring van ontwik­ke­laars samen te brengen om de uitda­gingen van obser­va­bi­lity voor server­loze apps op te lossen. 

Tegen­woordig worden complete toepas­singen gebouwd op server­loze archi­tec­turen, van compu­ting tot databases, opslag, wacht­rijen en meer. Toch wordt obser­veer­baar­heid vaak gezien als een van de zwakke punten van server­loze archi­tec­turen – het inruilen van zicht­baar­heid in het gedrag van de appli­catie voor schaal­bare infra­struc­tuur die niet beheerd hoeft te worden. Het bouwen en debuggen van produc­tie­toe­pas­singen vereist het vermogen om trends en patronen te begrijpen, presta­tie­pro­blemen te identi­fi­ceren en fouten te isoleren om de betrouw­baar­heid, schaal­baar­heid en veilig­heid te waarborgen. Toegang hebben tot dit niveau van zicht­baar­heid, bij voorkeur allemaal binnen één platform, is een kritieke factor die ontwik­ke­laars in overwe­ging nemen bij het kiezen van een platform waarop ze willen bouwen.

“Twee miljoen ontwik­ke­laars die op Cloud­flare bouwen, vertrouwen op ons om hun apps wereld­wijd te schalen, maar hebben soms nog steeds moeite om het gedrag van hun cloud­ap­pli­ca­ties te begrijpen”, zegt Matthew Prince, medeop­richter en CEO van Cloud­flare. “Wij geloven dat de beste obser­va­tie­tools ingebouwd moeten zijn om het leidende ontwik­ke­laars­plat­form te worden. Baselime heeft de standaard voor server­less obser­va­bi­lity verhoogd en we kunnen deze inzichten verder ontsluiten voor elke ontwik­ke­laar die op ons platform bouwt.”

Met deze overname betreedt Cloud­flare de obser­va­bi­lity-markt om ontwik­ke­laars verder in staat te stellen services in productie te imple­men­teren, waardoor teams kunnen identi­fi­ceren wanneer een release fout is gegaan en moet worden terug­ge­draaid, bugs en regres­sies kunnen onder­zoeken, presta­ties kunnen optima­li­seren en nog veel meer. Ontwik­ke­laars zullen ook profi­teren van de mogelijk­heid om de kosten van hun server­loze appli­ca­ties te optima­li­seren, door inzicht te krijgen in de snelheid van de verzoeken en de bronnen van latentie te analyseren.

Met deze overname wordt Baselime geïnte­greerd in het ontwik­ke­laars­plat­form van Cloud­flare, waardoor ontwik­ke­laars de grenzen van moderne obser­va­bi­lity kunnen verleggen:

  • Hun obser­va­bi­lity-gegevens over duizenden mogelijke velden en waarden te analy­seren om alle fouten, verzoeken of presta­tie­pro­blemen voor speci­fieke gebrui­kers of voor hun complete toepas­singen aan het licht te brengen.
  • Het inscha­kelen van OpenTele­metry-gebaseerde tools en standaarden om de integratie met een uiteen­lo­pende reeks appli­ca­tiefra­me­works en cloud­pro­vi­ders te verge­mak­ke­lijken. Deze tools en standaarden stellen ontwik­ke­laars in staat om hun appli­ca­ties eenvoudig en consis­tent te instru­men­teren voor uitge­breide obser­va­bi­lity-gegevens, waardoor het eenvou­diger wordt om problemen snel op te lossen, of deze nu invloed hebben op een enkele gebruiker, een groep gebrui­kers of de toepas­sing als zodanig. 
  • Inzichten uit hun obser­va­bi­lity-gegevens halen dankzij een reeks verbe­te­ringen aan de ontwik­ke­laar­s­er­va­ring, waaronder het in realtime volgen van fouten op basis van logbe­standen en traces, waarschu­wingen op basis van actie, traceer­di­a­grammen en tijdlijnen, een toegan­ke­lijke query-engine en een AI-debug-assistent.

“Cloud­flare bouwt aan de volgende grens van cloud compu­ting met hun connec­ti­vi­teits­cloud. Onze kernmissie is altijd geweest om obser­veer­baar­heid voor de toekomst van de cloud te vereen­vou­digen en te innoveren, en het ecosys­teem van Cloud­flare biedt de ideale basis om deze zaak te bevor­deren,” zegt Boris Tane, oprichter en CEO van Baselime. “Met Cloud­flare zijn we in de positie om diep te integreren in een platform waarop twee miljoen ontwik­ke­laars vertrouwen, zodat ze snel appli­ca­ties kunnen bouwen, verzenden en problemen kunnen oplossen. Ik ben ongeloof­lijk enthou­siast over het poten­tieel van wat we samen kunnen bouwen en de impact die het zal hebben op ontwik­ke­laars overal ter wereld.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This