9 april 2024
0 Reactie(s)

9 april 2024

Cloudflare en Booz Allen Hamilton leveren Rapid Incident Response voor bedrijven die worden aangevallen

Cloud­flare heeft een samen­wer­king bekend­ge­maakt met Booz Allen Hamilton, om bedrijven die worden aange­vallen te onder­steunen door snelle Under Attack as a Service (UAaaS) te bieden met 30-dagen Rapid Response DDoS Mitiga­tion, inclu­sief continue monito­ring en bescherming.

Onder deze nieuwe overeen­komst zullen Booz Allen’s Global Commer­cial-klanten die worden gecon­fron­teerd met een cyber­aanval worden aange­sloten op Cloud­flare voor onmid­del­lijke Incident Response. Klanten van Booz Allen die het risico lopen van cyber­aan­vallen, kunnen dan snel onder­steu­ning krijgen wanneer ze die het hardst nodig hebben. 

Kwaad­aar­dige aanvallen zoals DDoS (Distri­buted Denial-of-Service) en ransom­ware kunnen inter­ne­tei­gen­dommen of bedrijfs­net­werken overspoelen met verkeer, waardoor de bedrijfs­voe­ring wordt verstoord. In de afgelopen maanden is de wereld gecon­fron­teerd met enkele van de grootste cyber­aan­vallen ooit. Vorig jaar heeft Cloud­flare een record­bre­kende DDoS-aanval van 71 miljoen requests per seconde afgeweerd, de grootst bekende HTTP DDoS-aanval op dat moment en meege­holpen de HTTP/​2 Rapid Reset’ cyber­aanval te ontdekken, die heeft geleid tot de grootste aanval in de geschie­denis van het internet. Om de impact van deze bedrei­gingen voor het hele inter­ne­te­co­sys­teem te helpen beperken, heeft Cloud­flare voor haar klanten snel techno­logie ontwik­keld die speciaal is ontworpen om automa­tisch elke aanval te blokkeren die gebruik maakt van Rapid Reset.

Klanten van Booz Allen die mogelijk worden aange­vallen, zullen worden verbonden met Cloud­flare voor snelle mitigatie en voort­du­rende bescher­ming. Door de combi­natie van Booz Allen’s cyber­ex­per­tise met Cloudflare’s connec­ti­vi­teits­cloud die bevei­li­ging en presta­ties levert, kunnen onder­ne­mingen vertrouwen op een snelle Incident Response terwijl de bedrijfs­voe­ring gewoon doorgaat.

“Cloud­flare staat erom bekend dat het de grootste cyber­aan­vallen ter wereld kan stoppen. Wij staan klaar, nu we samen­werken met Booz Allen, om nauw te gaan samen­werken met organi­sa­ties voor onmid­del­lijke bescher­ming tijdens de meest urgente momenten,” zegt Mark Anderson, Presi­dent of Revenue, Cloud­flare. “In de hele commer­ciële sector zien we het aantal aanvallen toenemen naarmate de bedrei­gings­vec­toren zich uitbreiden. Of een domein nu plat ligt of de klant wordt gecon­fron­teerd met ransom­ware, elk bedrijf dat wordt aange­vallen kan op ons vertrouwen voor een snelle reactie en beperking.”

“In de huidige verbonden wereld worden organi­sa­ties in alle sectoren gecon­fron­teerd met de toene­mende dreiging van aanvallen die storingen kunnen veroor­zaken en de bedrijfs­voe­ring kunnen hinderen”, zegt Brendan Rooney, Senior Vice Presi­dent Global Commer­cial Incident Response van Booz Allen. “De escale­rende dreiging van gedis­tri­bu­eerde denial-of-service-aanvallen vereist een snelle en effec­tieve mitiga­tie­op­los­sing. Door samen te werken kunnen Cloud­flare en Booz Allen organi­sa­ties die worden aange­vallen begeleiden naar mitigatie met bescher­ming en exper­tise op het moment dat ze het meest nodig zijn.”

Elke wereld­wijde organi­satie, in welke sector dan ook, die te maken krijgt met een cyber­aanval, kan snel terecht bij Booz Allen en Cloud­flare om hiervan te profiteren: 

  • Globale netwerk­be­scher­ming: Cloud­flare beheert een van de grootste en meest onder­ling verbonden netwerken ter wereld en heeft het grootste wereld­wijde netwerk van datacen­ters voor DDoS mitigatie. Met zijn wereld­wijd verspreide datacen­ters absor­beert en neutra­li­seert Cloudflare’s netwerk aanvallen, terwijl het websites en inter­netap­pli­ca­ties toegan­ke­lijk houdt voor legitieme gebruikers.
  • Uitge­breide onder­steu­ning: het Global Commer­cial Incident Response-team van Booz Allen zal nauw samen­werken met de Under Attack Threat Advisory Solution Engineer-teams van Cloud­flare om aanvallen te beperken. Dit gecom­bi­neerde onder­steu­nings­team start bij het begin, van de eerste begelei­ding van een klant die wordt aange­vallen tot aan het onboar­dings­proces bij Cloudflare.
  • Proac­tieve verde­di­ging: tijdens de 30-daagse Incident Response-periode van een klant analy­seert het Cloud­flare-netwerk continu verkeers­pa­tronen en identi­fi­ceert het poten­tiële aanvallen. Om beschermd te zijn tegen toekom­stige aanvallen zal het Cloud­flare-team een volle­dige evalu­atie van de cyber­vei­lig­heid uitvoeren en oplos­singen identi­fi­ceren die geïmple­men­teerd moeten worden voor het uitbreiden van de proac­tieve verdediging. 
  • Uitge­breide rappor­tage over aanvallen, verde­di­gings­maat­re­gelen en acties: klanten ontvangen gedetail­leerde rapporten over aanvals­vec­toren, beper­kings­stra­te­gieën en algehele netwerk­pres­ta­ties om waarde­volle inzichten te krijgen in de herstelmaatregelen.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This