6 mei 2024
0 Reactie(s)

6 mei 2024

Dell Technologies introduceert multicloud databescherming en AI-tools in strijd tegen toenemende cyberaanvallen

Dell Techno­lo­gies breidt zijn portfolio van apparaten, software en as-a-Service oplos­singen voor gegevens­be­scher­ming uit. Zo wil Dell zijn klanten helpen hun cyber­veer­kracht te versterken, zeker nu het aantal cyber­aan­vallen fors toeneemt.

Door het hele Dell Data Protec­tion-portfolio verder uit te breiden helpt Dell klanten een moderne en veerkrach­tige basis te bouwen om data on-premises, in publieke clouds en aan de edge te beschermen. Deze innova­ties helpen bij het aanpakken van de zorgen die aan het licht kwamen in de 2024 Dell Global Data Protec­tion Index (GDPI) enquête. Daaruit bleek dat 75% van de organi­sa­ties gelooft dat hun bestaande databe­scher­mings­maat­re­gelen niet in staat zijn om ransom­ware-bedrei­gingen aan te pakken. Bijna 70% had er geen vertrouwen in dat ze betrouw­baar konden herstellen na een cyberaanval.

“Met de exponen­tiële groei van data, biedt genera­tieve AI (GenAI) organi­sa­ties kansen om processen te stroom­lijnen, besluit­vor­ming te verbe­teren en innovatie te stimu­leren. Maar het vergroot ook het aanvals­op­per­vlak voor cyber­aan­vallen – vooral met getrainde modellen die snel een van de meest waarde­volle activa voor onder­ne­mingen zijn,” zegt Arthur Lewis, presi­dent, Infra­struc­ture Solutions Group, Dell Techno­lo­gies. “Nu het groei­ende digitale landschap steeds meer kwets­baar­heden bloot­legt, vertrouwen bedrijven vaker op Dell om hun data overal te beschermen met vertrouwde databe­scher­mings- en AI-oplossingen.”

Nieuwe Dell PowerProtect apparaten verbeteren beveiliging, prestaties en efficiëntie

De nieuwe Dell PowerPro­tect Data Domain DD9410 en DD9910 systemen zijn ontworpen voor grote onder­ne­mingen en bieden de volgende verbeteringen:

 • Presta­ties voor tradi­ti­o­nele en moderne workloads, waardoor klanten tot 38% snellere back-ups en tot 44% snellere restores1 kunnen maken.
 • Veilige opera­ti­o­nele en cyber­be­sten­dig­heid voor klantgegevens.
 • Effici­ëntie, met tot 11% minder energie­ver­bruik en toonaan­ge­vende 65x deduplicatie
 • Schaal­baar­heid met tot 1,5 PB aan bruik­bare capaci­teit in één apparaat.

“De toene­mende cyber­drei­gingen brengen organi­sa­ties voort­du­rend in opperste staat van paraat­heid. Hierdoor is de vraag naar betrouw­bare, krach­tige databe­scher­mings­sys­temen nog nooit zo groot geweest”, zegt Phil Goodwin, research vice presi­dent, IDC. “Dell’s portfolio van databe­scher­mings­op­los­singen onder­steunt talrijke best practices op het gebied van databe­scher­ming om organi­sa­ties te helpen hun databe­scher­mingsom­ge­ving te moder­ni­seren. Met belang­rijke presta­tie­ver­be­te­ringen op het gebied van back-up en recovery, verwachten we dat de nieuwste PowerPro­tect Data Domain-apparaten een belang­rijk onder­deel zullen blijven van kritieke infra­struc­tuur voor gegevens­be­scher­ming en cyberherstel.”

“We vertrouwen nu al meer dan ander­half decen­nium op PowerPro­tect Data Domain-apparaten om onze gegevens veilig te houden”, zegt Rich Jackson, data protec­tion archi­tect bij de staat Michigan. “We twijfelen er niet aan dat de nieuwste generatie apparaten de bescher­mings­pres­ta­ties en de bevei­li­ging van onze gegevens zal blijven verbeteren.”

Dell PowerPro­tect Data Domain-systemen vormen ook het middel­punt van een breed partne­re­co­sys­teem dat toonaan­ge­vende leveran­ciers van software voor databe­scher­ming helpt hun bedrijf uit te breiden en tegelij­ker­tijd de veerkracht voor hun klanten te versterken.

“Dell en Commvault delen de overtui­ging dat een sterke basis voor veerkracht absoluut noodza­ke­lijk is in het licht van AI-driven cyber­be­drei­gingen”, zegt Sanjay Mirchan­dani, presi­dent en CEO van Commvault. “Samen leveren we toonaan­ge­vende cyber­be­vei­li­ging, presta­ties en effici­ëntie aan onze gezamen­lijke klanten. Met een diepe API-integratie tussen het Commvault Cloud-platform en de nieuwste PowerPro­tect Data Domain-apparaten van Dell kunnen we de volle­dige kracht van onze gecom­bi­neerde cyber­weer­baar­heid, gegevens­be­vei­li­ging en mogelijk­heden voor snel herstel inzetten. Zo kunnen organi­sa­ties risico’s effec­tief beperken en kunnen wij hen ononder­broken bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit garanderen.”

Geïntegreerde GenAI Assistant verhoogt productiviteit en efficiëntie

Met de intro­ductie van Dell APEX Backup Services AI, een geïnte­greerde GenAI-assis­tent voor back-up en herstel, kunnen klanten bescher­mings­pro­cessen stroom­lijnen. Dell APEX Backup Services AI helpt tegemoet te komen aan de groei­ende vraag naar GenAI-databe­scher­ming. Zo blijkt dat 52% van de respon­denten van de GDPI-enquête geloven dat GenAI een voordeel zal bieden voor de cyber security-houding van hun organisatie.

De AI-mogelijk­heden van APEX Backup Services helpen gebruikers:

 • Realtime aange­paste rapporten aanvragen, vervolg­vragen stellen om rapport­va­ri­a­belen te verfijnen en handelen op basis van AI-sugges­ties om back-upfouten te verhelpen.
 • Hun back-up- en bevei­li­gings­po­si­ties te begrijpen en verbe­teren met onder­steunde probleem­op­los­sing met eenvou­dige schrif­te­lijke aanwij­zingen, logboeken analy­seren en fouten oplossen.
 • Intel­li­gente antwoorden te gebruiken met aanbe­ve­lingen en best practices die zijn aange­past aan hun speci­fieke omgevingen.
 • Admini­stra­tieve hande­lingen te vereen­vou­digen, van het maken van nieuw back-upbeleid tot het triggeren van nieuwe back-ups van speci­fieke werklasten.
 • Krach­tige back-up en recovery met innova­tieve Storage Direct Protection
 • Storage Direct Protec­tion in Dell PowerPro­tect Data Manager biedt native integratie met Dell PowerMax enter­prise storage voor snelle, effici­ënte en veilige back-up en recovery van en naar PowerPro­tect Data Domain.

Storage Direct Protec­tion in PowerPro­tect Data Manager voor PowerMax levert:

 • Snelle back-up en recovery van meerdere storage systemen met tot 46 TB/​uur voor een enkele back-up4 en tot 21 TB/​uur voor een enkel herstel.
 • Effici­ënte databe­scher­ming van Dell PowerMax met volledig herstel naar het oorspron­ke­lijke of alter­na­tieve PowerMax-systeem.
 • Veilige data-integri­teit dankzij immuta­bi­lity en optio­nele integratie van cyberkluizen.
 • Eenvou­dige bewer­kingen met gecen­tra­li­seerd beheer en orkestratie.
 • Multi­cloud-onder­steu­ning voor PowerPro­tect Data Domain-repli­catie en cloud-tiering.

Beschikbaarheid

 • Dell PowerPro­tect Data Domain DD9410 en de DD9910 systemen zijn wereld­wijd beschikbaar.
 • Dell APEX Backup Services AI is wereld­wijd beschikbaar.
 • Storage Direct Protec­tion voor PowerMax zal wereld­wijd beschik­baar zijn in het derde kwartaal van 2024.

Foto: Rivage via Unsplash

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This