7 mei 2024
0 Reactie(s)

7 mei 2024

Gaia‑X introduceert eigen opleidingen

Gaia‑X kondigt de lance­ring aan van de Gaia‑X Academy. Dit is een initi­a­tief dat mensen in de industrie helpt om de Gaia-X-initi­a­tief volledig te begrijpen en de Gaia-X-standaarden optimaal te benutten.

Of iemand nu net begint met het verkennen van Gaia‑X of zijn of haar begrip wil verdiepen, de academie biedt cursussen op maat aan voor alle niveaus van exper­tise, met betrek­king tot aspecten zoals de struc­tuur van het frame­work en techni­sche componenten.

De Gaia‑X Academy is opgericht om toegan­ke­lijke oplei­dingen te bieden over het Gaia-X-initi­a­tief, waarbij zowel leden als niet-leden welkom zijn. De cursussen zijn afgestemd op diverse niveaus van exper­tise, waarbij zowel basis­be­grippen als diepgaande techni­sche inzichten worden aangeboden.

De cursussen variëren van het basale begrip van Gaia‑X tot geavan­ceerde niveaus en bestrijken aspecten zoals de datamarkt, de struc­tuur van het frame­work en techni­sche compo­nenten. Deelne­mers zullen de mogelijk­heid krijgen om gerela­teerde initi­a­tieven te leiden en de nodige techni­sche compe­tentie te ontwik­kelen om de adoptie van Gaia‑X te onder­steunen. Boven­dien biedt de academie een gedetail­leerde analyse van de archi­tec­tuur van Gaia‑X, waardoor deelne­mers compliant oplos­singen kunnen ontwerpen en effec­tief bedrijfs­re­sul­taten kunnen ondersteunen.

Voorbeelden van beschik­bare cursussen zijn onder andere:

1. Basis­be­grip van Gaia‑X: Deze cursus biedt een intro­ductie tot de belang­rijkste concepten en principes van Gaia‑X, waardoor deelne­mers een solide basis krijgen om verder te bouwen.

2. Gaia‑X Frame­work Struc­tuur: Deze cursus behan­delt de archi­tec­tuur en organi­sa­tie­struc­tuur van Gaia‑X, waardoor deelne­mers een dieper inzicht krijgen in hoe het frame­work is opgebouwd en functioneert.

3. Techni­sche Compo­nenten van Gaia‑X: Hier worden de techni­sche aspecten van Gaia‑X belicht, inclu­sief gegevens­uit­wis­se­ling, inter­o­pe­ra­bi­li­teit en beveiligingsmaatregelen.

Gaia‑X streeft naar innovatie door middel van digitale soeve­rei­ni­teit. Het doel is om een ecosys­teem te creëren waarbij gegevens worden gedeeld en beschik­baar worden gesteld in een betrouw­bare omgeving. De intentie van het project is om de controle terug te geven aan de gebrui­kers door soeve­rei­ni­teit over hun gegevens te behouden. Het resul­taat van Gaia‑X zal geen cloud zijn, maar een gefede­reerd systeem dat vele cloud service provi­ders en gebrui­kers met elkaar verbindt in een trans­pa­rante omgeving die de Europese datamarkt stimuleert.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This