27 december 2023
0 Reactie(s)

27 december 2023

DDA ontstemd over vestigingsbesluit Gemeente Amsterdam

De Dutch Data Center Associ­a­tion (DDA), branche­or­ga­ni­satie voor datacen­ters in Neder­land, heeft met grote teleur­stel­ling kennis­ge­nomen van het besluit van de Gemeente Amsterdam om ingrij­pende maatre­gelen te treffen over de inper­king van nieuwe datacenterprojecten. 

Wat overheerst, is onbegrip voor dit plotse besluit, stelt de DDA in een persbe­richt. “Wat is het doel van dit voorbe­rei­dings­be­sluit? De huidige netcon­gestie in Noord-Holland (gebrek aan elektri­ci­teit in deze regio, red.) blokkeert immers de groei van de datacen­ter­sector en vele andere bedrijven en branches. Het voorbe­rei­dings­be­sluit hierboven op heeft daarom veel weg van symbool­po­li­tiek. De huidige netcon­gestie zal namelijk niet verdwijnen door deze maatregel.”

Het afgekon­digde besluit is genomen door de Gemeente Amsterdam en geldt dus voor het gebied van deze gemeente (zie het rood gekleurde gebied in de afbeel­ding hieronder). De rest van Metro­pool­regio Amsterdam (MRA), waaronder de grootste datacen­ter­campus op Schiphol-Rijk, ligt buiten de scope van dit besluit en zal dus niet dezelfde inper­kingen kennen. Wat het voorbe­rei­dings­be­sluit in de praktijk teweeg­brengt, is het dwars­bomen van twee belang­rijke – en samen­val­lende – transi­ties: digita­li­se­ring en verduurzaming.

Daarbij draagt het besluit van de Gemeente Amsterdam bij aan het onjuiste en schade­lijke beeld over datacen­ters. Een beeld dat te vaak rust op feite­lijke onjuist­heden en ongenu­an­ceerde oordelen. Datacen­ters zouden niets van waarde toevoegen aan de samen­le­ving, grond­stoffen slurpen en de verduur­za­ming van Neder­land dwarsbomen.

Datacenters & duurzaamheid 

In werke­lijk­heid spelen datacen­ters echter een uiterst belang­rijke rol in de verdere verduur­za­ming van onze maatschappij en het toekom­stig verdien­ver­mogen van Neder­land. Waar bedrijven voorheen data lokaal bewaarden, heeft de data-migratie naar cloud-appli­ca­ties en datacen­ters immens veel energie bespaard, zo blijkt uit allerlei onafhan­ke­lijk onder­zoek. Waar onze samen­le­ving het internet heeft omarmd, is het wereld­wijde energie­ver­bruik van datacen­ters dankzij de effec­tieve werkwijze in datacen­ters zo goed als gelijk gebleven. Boven­dien is energie­be­spa­ring, mede dankzij datacen­ters, voor vele bedrijven en huishou­dens eenvou­diger geworden door bijvoor­beeld de imple­men­tatie van cloud, smart-home en AI-oplossingen. 

 Onze toekomst is digitaal en duurzaam, en om dit te bereiken zal een duurzame datacen­ter­sector essen­tieel zijn. Zonder gezonde datacen­ter­groei geen economie en samen­le­ving van de toekomst.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This