14 september 2023
0 Reactie(s)

14 september 2023

DDA en Digital Realty presenteren resultaten werkgelegenheids­onderzoek 2023

De Dutch Datacenter Associ­a­tion (DDA) en Digital Realty hebben onder­zoek gedaan naar de werkge­le­gen­heid in de datacen­ter­branche. Het onder­zoek, wat eerder werd gedaan in 2019 en 2021, geeft een goed beeld van de huidige ontwikkel- en carri­è­re­mo­ge­lijk­heden binnen de industrie.

Uit het onder­zoek komt een interes­sante ontwik­ke­ling naar voren, namelijk dat steeds meer datacen­ters flexi­bele werkmo­ge­lijk­heden aanbieden. In 2019 was flexibel werken in 20 procent van de datacen­ters mogelijk, en dit jaar kan dit al bij 42 procent van de locaties. Uit het onder­zoek is daarnaast ook gebleken dat er in de afgelopen jaren meer vrouwen in de datacen­ter­sector zijn gaan werken. Er is sprake van een lichte stijging in verge­lij­king met 2021 van 2,5 procent naar 3 procent voor techni­sche functies en van 8,4 procent naar 11,7 procent voor niet-techni­sche functies.

Verder geeft een op de vier datacen­ters vrouwen voorrang bij gelijke geschikt­heid en neemt ook een op de vier datacen­ters deel aan speciale events om vrouwen te enthou­si­as­meren voor een baan binnen de datacen­ter­in­du­strie. Met deze (lichte) stijging hoopt de branche ook andere IT-sectoren te inspireren.

Andere opval­lende resul­taten uit het onder­zoek zijn:

  • Het aantal openstaande vacatures is in verge­lij­king met voorgaande jaren gestegen. Het aantal lag in 2021 op 600 vacatures, en is inmid­dels gestegen naar 650 openstaande vacatures. De afgelopen maanden zijn voor alle industrieën lastig geweest om geschikte kandi­daten te vinden voor vacatures, zo ook voor de datacenterindustrie.
  • De sector verwacht dat de werkge­le­gen­heid de komende vijf jaar met gemid­deld 7 procent per jaar toeneemt. Dat moet leiden tot een totaal van bijna 2.800 extra vervulde banen in 2028.
  • Het voornaamste gebied waar de onder­vraagde datacen­ters in willen inves­teren is beheer. Een op de twee datacen­ters (50%) wil in dit kennis­ge­bied inves­teren. Met behulp van (nieuwe) beheer­tools krijgen datacen­ters namelijk beter inzicht in de presta­ties van het datacenter en eventuele verbeterpunten.

Melissa Scholten, Senior Commu­ni­catie Manager bij Digital Realty: “Met initi­a­tieven als Girls Day probeert Digital Realty vrouwen en meiden te inspi­reren en enthou­siast te maken voor een baan in de datacen­ter­in­du­strie. Het is daarnaast ook goed om te zien dat er een groei in flexi­bele werkmo­ge­lijk­heden zit. Hierdoor wordt het ook voor een bredere doelgroep interes­sant om een baan in de datacen­ter­in­du­strie te overwegen, onder andere gezien de mogelijk­heid voor thuis­werken. Al met al dragen deze ontwik­ke­lingen bij aan een inclu­sie­vere werkplek, iets dat wij bij Digital Realty aanmoedigen.”

Pim Knokke, beleids­me­de­werker onderwijs/​werkgelegenheid bij DDA: “Uit het onder­zoek is gebleken dat de datacen­ter­sector grote stappen heeft gezet om de samen­wer­king tussen de datacen­ters­in­du­strie en mbo-oplei­dingen te versterken. Zo worden er op verschil­lende ROC’s in Neder­land inmid­dels datacen­ter­mo­dules aange­boden. Deze ontwik­ke­ling gaat er in de toekomst voor zorgen dat de datacen­ter­in­du­strie wordt uitge­breid, en dat de openstaande vacatures vervuld worden. Datacen­ters zijn het hart van de digitale wereld­eco­nomie en vormen daarnaast ook de basis van onze digitale commu­ni­ties. Met behulp van dit onder­zoek worden de strui­kel­blokken, maar ook de kansen benadrukt, wat ons helpt bij de ontwik­ke­lingen van deze industrie. Samen zorgen we voor meer innovatie in de datacenterindustrie.”

Het rapport en andere resul­taten zijn hier te lezen.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This