29 maart 2024
0 Reactie(s)

29 maart 2024

Data4 werkt aan bio-circulair datacenter bij Parijs

De Franse datacen­ter­o­pe­rator Data4 en de Univer­si­teit van Parijs-Saclay lanceren een bio-circu­lair datacenter, naar hun mening de eerste ter wereld. Dit innova­tieve project, dat begin 2024 van start is gegaan, wordt geleid door de Conseil Dépar­te­mental de l’Essonne en uitge­voerd door een multi­dis­ci­pli­nair team.

Data4 benadrukt dat met de snelle vooruit­gang in digitale techno­logie en de jaarlijkse toename van dataop­slag in datacen­ters met 35% wereld­wijd, de sector zijn ecolo­gi­sche inspan­ningen moet opvoeren. Dit nieuwe project is een antwoord op de strate­gi­sche uitda­ging om de door datacen­ters gepro­du­ceerde warmte te herge­bruiken. Hoewel het verwarmen van nabij­ge­legen woningen een van de onder­zochte opties voor herge­bruik van restwarmte is, wordt hiermee slechts 20% van de gepro­du­ceerde warmte benut. Data4 verkent daarom ook andere methoden om de overtol­lige warmte van datacen­ters te gebruiken. Een van die methoden is het nabootsen van natuur­lijke fotosyn­these door het opgevangen CO2 te gebruiken voor de kweek van algen. Deze kunnen vervol­gens als biomassa voor circu­laire energie­bronnen worden ingezet. De algen kunnen echter ook voor bijvoor­beeld de productie van biopro­ducten voor industrieën zoals cosme­tica en agrovoe­ding worden gebruikt.

Linda Lescuyer, Innova­tion Manager bij Data4, ziet in deze samen­wer­king met de Fonda­tion Univer­sité Paris Saclay een kans om een circu­laire energie-economie op te zetten. Lescuyer benadrukt dat het biomas­sa­pro­ject inspeelt op twee grote uitda­gingen: voedsel­ze­ker­heid en energie­tran­sitie. Ze onder­streept het belang van samen­wer­king tussen stake­hol­ders in de regio Essonne om een project te creëren dat gericht is op het delen van bronnen en het vermin­deren van consumptie.

Het project voor herge­bruik van datacen­ter­warmte brengt experts samen van Centrale-Supélec, AgroPa­ris­Tech, INRAE, het ICMMO Labora­to­rium aan de Univer­si­teit van Parijs-Saclay, de start-up Blue Planet Ecosys­tems en enkele Data4-teams. Als locatie voor het datacenter is gekozen voor Marcoussis, Essonne. Het project beoogt een positieve impact op de regio Essonne te hebben en heeft potentie om uit te breiden naar andere gebieden, mede dankzij sterke banden met de Commu­nauté d’Agglomération Paris Saclay.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This