2 april 2024
0 Reactie(s)

2 april 2024

Check Point versterkt AI Copilot met Microsoft Azure OpenAI Service

Check Point Software Techno­lo­gies kondigt een samen­wer­king aan met Micro­soft die gebruik maakt van de Micro­soft Azure OpenAI Service om Check Point Infinity AI Copilot te verbe­teren, een belang­rijke vooruit­gang in cyber­be­vei­li­gings-AI-toepas­singen. Infinity AI Copilot is een genera­tieve AI-service die automa­ti­se­ring gebruikt om het bevei­li­gings­be­heer tot 90 procent te versnellen en de effec­ti­vi­teit van de bevei­li­ging te verhogen door incidenten sneller te bestrijden en erop te reageren. 

Bedrijven die overstappen op cloudom­ge­vingen worden gecon­fron­teerd met twee grote uitda­gingen: toene­mende cyber­drei­gingen en een tekort aan cyber­be­vei­li­gings­ex­perts. Door deze situatie lopen organi­sa­ties een groter risico op geavan­ceerde cyber­aan­vallen, vaak zonder voldoende middelen om effec­tief te reageren. Check Point Infinity AI Copilot pakt deze problemen aan door AI te gebruiken om zowel veelvoor­ko­mende als complexe bevei­li­gings­taken te automa­ti­seren, waardoor de werklast voor bevei­li­gings­teams wordt verlicht, terwijl ook de effec­ti­vi­teit van de bevei­li­ging tegen de meest geavan­ceerde aanvallen wordt verbeterd. 

De samen­wer­king met Azure OpenAI Service is een belang­rijk onder­deel van Check Point’s strategie om genera­tieve AI cyber­be­vei­li­gings­pro­ducten en ‑diensten te ontwik­kelen. “Onze samen­wer­king met Micro­soft Azure OpenAI Service betekent een belang­rijke sprong voorwaarts in onze missie om de meest geavan­ceerde AI-gedreven bevei­li­gings­op­los­singen te bieden,” zegt Eyal Manor, VP Product Manage­ment bij Check Point. “Door Micro­softs AI-exper­tise en ‑tools te combi­neren met onze diepgaande kennis van cyber­se­cu­rity over netwerken, clouds en apparaten, zetten we nieuwe maatstaven voor wat organi­sa­ties kunnen bereiken in hun strijd tegen groei­ende cyber­be­drei­gingen met beperkte IT-resources.”

Infinity AI Copilot, dat al bekend staat om zijn innova­tieve benade­ring van cyber­be­vei­li­ging, wordt nu nog krach­tiger. De verbe­terde oplos­sing profi­teert nu van geavan­ceerde grote taalmo­dellen (LLM’s) geleverd door Micro­soft, waardoor het in staat is om een breed scala aan cyber­be­vei­li­gings­uit­da­gingen effici­ënter en effec­tiever aan te pakken.

Met Infinity AI Copilot zullen klanten van Check Point een aanzien­lijke verbe­te­ring ervaren in de manier waarop cyber­be­vei­li­ging binnen hun organi­sa­ties wordt beheerd:

  • Versnelde Admini­stra­tion Resolu­tion Times: Het gebruik van AI om de tijd die nodig is om bevei­li­gings­be­heer­taken te voltooien met wel 90% te vermin­deren, inclu­sief event­ana­lyse, probleem­op­los­sing en beleidswijzigingen.
  • Geavan­ceerde incident respons: Gebruik van AI en automa­ti­se­ring bij het opsporen van bedrei­gingen op grote schaal, opera­ti­o­nele analyse, herstel en oplossen van incidenten.
  • Unified Cloud-delivered Protec­tion: Biedt uitge­breide AI-onder­steunde bevei­li­ging over het hele Check Point Infinity Platform – van netwerk tot cloud tot werkruimte – waardoor het een alles­om­vat­tende copiloot wordt, onder­steund door de naadloze integratie van Azure OpenAI Service.

In aanvul­ling op de boven­staande verbe­te­ringen, biedt Check Point het unieke vermogen om de LLM’s te beschermen tegen kritieke kwets­baar­heden, zoals prompt injectie, het omzeilen van native bevei­li­gings­con­troles, schade­lijke spraak, hallu­ci­na­ties en nog veel meer. 

Check Point heeft zijn eigen prompt enginee­ring ontwik­keld en geïmple­men­teerd, gebruik­ma­kend van retrieval augmented genera­tion (RAG) best practice. Voor Infinity AI Copilot wordt RAG gebruikt om de betrouw­baar­heid en nauwkeu­rig­heid van de service te verbe­teren met feiten uit Check Point-bronnen, waaronder het commu­ni­ty­forum (Check­Mates genaamd), de eigen product­do­cu­men­tatie en interne databases voor product­spe­ci­fieke data.

“Onze relatie met Check Point onder­streept onze gezamen­lijke inzet om AI-techno­logie te gebruiken om cyber­be­vei­li­ging te verbe­teren”, zegt Anat Gil, Partners Lead Micro­soft Zuid-Oost Europa. “Door Micro­soft Azure OpenAI Service te integreren met Check Point Infinity AI Copilot, bevor­deren we niet alleen de mogelijk­heden van AI bij het beschermen van digitale omgevingen, maar stellen we organi­sa­ties ook in staat om veilig en vol vertrouwen door het digitale landschap te navigeren, waardoor de effec­ti­vi­teit van hun huidige bevei­li­gings­per­so­neel sterk wordt verbeterd.”

Foto: Sigmund

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This