16 mei 2024
0 Reactie(s)

16 mei 2024

CrowdStrike bundelt krachten van ASPM met CNAPP om breaches van code tot cloud te stoppen

Crowd­Strike kondigt de algemene beschik­baar­heid aan van Crowd­Strike Falcon Appli­ca­tion Security Posture Manage­ment (ASPM) als geïnte­greerd onder­deel van Crowd­Strike Falcon Cloud Security. Met deze release maakt Crowd­Strike haar krach­tige visie waar om moderne cloud­secu­rity te vereen­vou­digen en te vergroten via één uniform platform. Op die manier kunnen Cloud SecOps opereren met de snelheid en flexi­bi­li­teit van DevOps.

Breaches in cloudom­ge­vingen zijn het afgelopen jaar met 75% gestegen. Hierdoor neemt de druk op SecOps-teams toe, die toch al te kampen hebben met een tekort aan vakkundig perso­neel en de ineffi­ci­ëntie van talloze versnip­perde tools. Met de native integratie van ASPM in Falcon Cloud Security bevor­dert Crowd­Strike de conso­li­datie binnen SecOps dankzij één uniform platform dat de zicht­baar­heid van risico’s en de bescher­ming over het gehele cloud­land­schap verbe­tert. Dit is van toepas­sing van infra­struc­tuur tot appli­ca­ties en de diensten die daarin actief zijn en versterkt volle­dige code-to-runtime bescher­ming. Met deze release verlegt Crowd­Strike de grenzen van de markt en bepaalt het de standaard voor wat klanten mogen verwachten van een complete CNAPP.

“De complexi­teit van cloudom­ge­vingen en het snelle tempo van veran­de­ringen zorgt voor foutieve confi­gu­ra­ties en kwets­baar­heden waar tegen­stan­ders steeds vaker misbruik van maken. Versnip­perde point-producten en gefrag­men­teerde platformen creëren gaten in de security verde­di­ging die kunnen leiden tot een inbreuk,” zegt Karan Gupta, hoofd enginee­ring bij Crowd­Strike. “Met de integratie van Falcon ASPM met Falcon Cloud Security bieden we één platform dat uitge­breide risico­zicht­baar­heid en worklo­ad­be­scher­ming biedt over het gehele cloud­land­schap. Dit zorgt voor een revolutie in CNAPP met geïnte­greerde ASPM en biedt organi­sa­ties een blauw­druk die een brug slaat tussen hun security- en ontwikkelteams.”

Crowd­Strike verenigt de cruciale CNAPP-mogelijk­heden voor de moderne cloud­be­vei­li­ging in één cloud­na­tive platform. Dit biedt teams het inzicht, de integratie in DevOps-workflows en de snelle respons­mo­ge­lijk­heden voor incidenten die ze nodig hebben om complexe cloud­in­fra­struc­tuur en ‑toepas­singen te bevei­ligen met priori­teit en context.

Het bedrijf breidt hiermee het strate­gisch leider­schap uit en zet een nieuwe standaard voor moderne cloud­secu­rity met gebun­delde CNAPP-mogelijk­heden vanuit een single agent en uniform platform. Dit biedt:

  • Context voor bedrei­gingen van de organi­satie: SecOps-teams kunnen onmid­del­lijk de bedrei­gingen en kwets­baar­heden met een hoog risico begrijpen en priori­teit geven aan dreigingen die zijn gericht op gevoe­lige gegevens en de essen­tiële appli­ca­ties die de basis vormen van een organisatie.
  • Volledig inzicht in runtime: Met uitge­breide monito­ring in runtime-omgevingen kunnen bevei­li­gings­teams snel kwets­baar­heden in de bevei­li­ging van cloud­in­fra­struc­tuur, workloads, toepas­singen, API’s, GenAI en data identi­fi­ceren om gaten in de bevei­li­ging te dichten en breaches te stoppen.
  • Runtime bescher­ming die breaches stopt: Falcon Cloud Security detec­teert en voorkomt cloud-gebaseerde bedrei­gingen in realtime en levert het security resul­taat dat klanten het meest nodig hebben – het stoppen van de inbreuk.
  • MDR en CDR: Door managed ’threat hunting’ te combi­neren met diepgaand inzicht in cloud, identi­teit en endpoints, versnelt CrowdStrike’s Cloud Detec­tion and Response (CDR) de detectie en reactie in elke fase van een cloud­aanval, zelfs als bedrei­gingen lateraal van cloud naar endpoint bewegen.
  • Shift Links Security: Door bevei­li­ging vroeg in de levens­cy­clus van de appli­catie-ontwik­ke­ling in te bouwen, stelt Falcon Cloud Security teams in staat om poten­tiële problemen preven­tief aan te pakken, het ontwik­ke­lings­proces te stroom­lijnen en de effici­ëntie van de ontwik­ke­ling en bevei­li­ging te verhogen. 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This