16 mei 2024
0 Reactie(s)

16 mei 2024

Onderzoek Check Point: toename van 154 procent in cloudbeveiligingsincidenten vergeleken met 2023

Check Point Software Techno­lo­gies deelt de resul­taten van het Cloud Security Report 2024. Het onder­zoek laat een kritieke stijging van het aantal cloud-bevei­li­gings­in­ci­denten zien, van 24 procent in 2023 naar 61 procent in 2024 (een stijging van 154 procent), en benadrukt de escale­rende complexi­teit en frequentie van cloudbedreigingen.

Uit het onder­zoek van Check Point blijkt een zorgwek­kende trend: terwijl de meeste organi­sa­ties priori­teit blijven geven aan het detec­teren en monitoren van bedrei­gingen, waarbij de nadruk op bekende kwets­baar­heden en patronen van kwaad­willig gedrag ligt, legt slechts 21 procent de nadruk op preventie. Dit is vooral alarme­rend omdat bedrijven moeite hebben om gelijke tred te houden met de snelle techno­lo­gi­sche vooruit­gang, waaronder de snelheid van DevOps en de imple­men­tatie van nieuwe code en appli­ca­ties in de cloud.

Ook wordt een ontmoe­di­gende reali­teit bloot­ge­legd: hoewel cloud­aan­vallen toenemen, geeft slechts 4 procent van de organi­sa­ties aan dat ze risico’s gemak­ke­lijk en snel kunnen beperken. Maar liefst 96 procent is bezorgd over het vermogen om met derge­lijke risico’s om te gaan. Boven­dien is 91 procent van de respon­denten gealar­meerd door de toename van meer geavan­ceerde cyber­drei­gingen, waaronder onbekende risico’s en zero-day-aanvallen, die niet kunnen worden gedetec­teerd met conven­ti­o­nele beveiligingstools.

“De resul­taten spreken boekdelen over de dringende noodzaak voor organi­sa­ties om hun focus te verleggen naar het imple­men­teren van AI-aange­dreven maatre­gelen voor bedrei­gings­pre­ventie”, zegt Itai Green­berg, Chief Strategy Officer bij Check Point Software Techno­lo­gies. “Door het adopteren van een gecon­so­li­deerde bevei­li­gings­ar­chi­tec­tuur en het verbe­teren van colla­bo­ra­tieve bevei­li­gings­ope­ra­ties kunnen bedrijven opkomende bedrei­gingen preven­tief aanpakken, waardoor een veili­gere en veerkrach­ti­gere cloudom­ge­ving ontstaat.”

Andere inzichten uit het Cloud Security Report 2024:

  • Escalatie van cloudin­ci­denten: Er is een toename van 154 procent in cloud­be­vei­li­gings­in­ci­denten verge­leken met vorig jaar, waarbij 61 procent van de organi­sa­ties aanzien­lijke versto­ringen meldt.
  • Grote zorgen over risico­be­heer: Een overwel­di­gende 96 procent van de respon­denten maakt zich zorgen over hun vermogen om cloudrisico’s effec­tief te beheren, wat een aanzien­lijke verslech­te­ring ten opzichte van voorgaande jaren weerspiegelt.
  • Snelle adoptie van AI-techno­lo­gieën: Nu 91 procent van de organi­sa­ties AI priori­teit geeft om hun bevei­li­gings­po­sitie te verbe­teren, is de focus verschoven naar het inzetten van AI voor proac­tieve preventie van bedreigingen.
  • CNAPP voor verbe­terde preventie: Ondanks het groei­ende bedrei­gings­land­schap heeft slechts 25 procent van de organi­sa­ties Cloud Native Appli­ca­tion Protec­tion Platforms (CNAPP) volledig geïmple­men­teerd. Dit onder­streept de behoefte aan alomvat­tende oplos­singen die verder gaan dan tradi­ti­o­nele tooling.
  • Complexi­teit in de integratie van cloud­be­vei­li­ging: ondanks de mogelijk­heden voor gestroom­lijnde oplos­singen, wordt 54 procent van de respon­denten gecon­fron­teerd met uitda­gingen bij het handhaven van consis­tente regel­ge­vings­normen in multi-cloudom­ge­vingen. Boven­dien heeft 49 procent moeite met het integreren van cloud­dien­sten in oudere systemen, vaak gecom­pli­ceerd door beperkte IT-middelen.
  • Het rapport adviseert organi­sa­ties om een uitge­breider, colla­bo­ra­tief en AI-gedreven cyber­se­cu­rity-frame­work te omarmen. Bekijk hier het volle­dige rapport en meer inzichten in de trends op het gebied van cloudbeveiliging.

Over de enquête

Voor het 2024 Cloud Security Report, uitge­voerd door Cyber­se­cu­rity Insiders in april 2024, zijn 813 cyber­se­cu­rity-experts uit Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en daarbuiten onder­vraagd. Tot de deelne­mers behoorden een diverse groep leiding­ge­venden, IT-bevei­li­gings­pro­fes­si­o­nals en perso­neel uit een breed scala aan sectoren en bedrijfs­groottes. Het onder­zoek voerde een diepgaande analyse uit van de manier waarop organi­sa­ties die cloud­dien­sten gebruiken, bevei­li­gingsob­sta­kels aanpakken en priori­teit geven aan ontwik­ke­lingen, zoals AI, in dit kritieke domein.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This