11 september 2023
0 Reactie(s)

11 september 2023

CompTIA introduceert cloud-netwerkcertificering

CompTIA heeft aange­kon­digd een nieuwe reeks certi­fi­ce­ringen te ontwik­kelen om IT-profes­si­o­nals te valideren die meerdere jaren werker­va­ring hebben en expert-level vaardig­heden bezitten op het gebied van onder andere cloud-netwerken.

Ieder certi­fi­ce­rings­examen zal de exper­tise valideren in expert­ni­veau functie­rollen. Naast het valideren van techni­sche vaardig­heden, zullen IT-profes­si­o­nals die een CompTIA Xpert Series-certi­fi­ce­ring behalen, hebben aange­toond dat ze in staat zijn om geavan­ceerde techno­lo­gi­sche oplos­singen te begrijpen en te implementeren.

Een van de nieuwe CompTIA Xpert Series-certi­fi­ce­ringen is Cloud­NetX, bedoeld voor netwerk- en systeem­ar­chi­tec­tureen die complexe, hybride IT-infra­struc­tuur ontwerpen en beheren. Cloud­NetX zal essen­tiële infra­struc­tuur­vaar­dig­heden behan­delen die bedrijven en overheden vragen, waaronder hybride archi­tec­tuur­op­los­singen (on-premises en cloud), automa­ti­se­ring en AI, gegevens­be­heer en bevei­li­ging, de relevantie van DevOps-processen en nieuwere techno­lo­gieën zoals mesh-mogelijk­heden en zero-trust-archi­tec­tuur voor het bouwen van moderne oplos­singen, aldus CompTIA.

De Cloud­NetX-certi­fi­ce­ring, momen­teel in ontwik­ke­ling en naar verwach­ting volgend jaar klaar, zal zich richten op de vaardig­heden die nodig zijn voor IT-profes­si­o­nals die werken met veilige, schaal­bare netwerk­tech­no­lo­gieën in een complexe hybride bedrijfs­om­ge­ving. De certi­fi­ce­ring zal zich concen­treren op netwerk­ar­chi­tec­tuur, ontwerp, enginee­ring en integratie.

Twee andere expert-level certi­fi­ce­ringen zullen deel uitmaken van de debuut­serie van de CompTIA XPert Series: CompTIA DataCX, een datas­cience-certi­fi­ce­ring, en CompTIA SecurityX, de volgende iteratie van de huidige CompTIA Advanced Security Practi­ti­oner (CASP+), gericht op security-archi­tecten, senior security engineers en anderen die verant­woor­de­lijk zijn voor de cyber­se­cu­ri­ty­ge­reed­heid van een organisatie.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This