31 mei 2024
0 Reactie(s)

31 mei 2024

Cloudflare neemt BastionZero over en versterkt toegangsbeheer op basis van zero trust

Cloud­flare heeft Basti­on­Zero overge­nomen. Dit is een toegangs­plat­form op basis van zero trust-infra­struc­tuur, waarmee Cloud­flare de toegang op afstand heeft versterkt tot IT-systemen voor de klanten van Cloud­flare One, het secure access service edge (SASE)-platform van het bedrijf. 

Zero trust-beveiliging

In combi­natie met de bestaande Cloud­flare One-functies, biedt de overname van Basti­on­Zero aan IT- en securi­ty­teams zero trust-bevei­li­ging voor servers, Kuber­netes-clusters, databases en andere infra­struc­tuur. Cloudflare’s oplos­sing voor de vervan­ging van VPN door apps en netwerken wordt hierdoor uitge­breid met infra­struc­tuur­bronnen. Het resul­taat is dat securi­ty­teams het beheer van nog meer onder­delen van hun hybride IT-omgeving kunnen centra­li­seren. Tegelij­ker­tijd kunnen ze via standaard zero trust-proce­dures ervoor zorgen dat DevOps-teams produc­tief en veilig blijven.

Bij tradi­ti­o­nele bevei­li­gings­op­los­singen met een virtual private network (VPN), krijgen ontwik­ke­laars en systeem­ar­chi­tecten te veel en te lang toegang tot gevoe­lige systemen van een bedrijf, zoals de servers en databases. In een wereld waarin mensen hybride werken, is deze aanpak te duur, te riskant en achter­haald. Dit belem­mert de veilige imple­men­tatie van nieuwe systemen en de mogelijk­heid om snel te reageren op een zakelijke omgeving die voort­du­rend verandert.

Door de techno­logie van Basti­on­Zero aan Cloud­flare One toe te voegen, krijgen IT-teams die hybride en op afstand werken remote toegang tot hun meest kritieke assets, met als gevolg:

  • Betere bevei­li­ging: de noodzaak voor en het risico van oude wacht­woorden en inlog­ge­ge­vens verdwijnt, aange­zien het nog makke­lijker is geworden om de principes van zero trust voor veilige systeem­toe­gang te volgen. 
  • Betere naleving beleid: just-in-time-toegang voor iedereen die toegang tot kernsys­temen en servers probeert te verkrijgen, zoals ontwik­ke­laars en systeem­be­heer­ders. Ook als ze op afstand werken en met inacht­ne­ming van gecen­tra­li­seerde beleids­maat­re­gelen met identiteitslogging.
  • Betere controle: indivi­duen krijgen met just-in-time-beleids­op­ties alleen toegang tot infor­matie en systemen als ze die nodig hebben.
  • Minder complexi­teit: de noodzaak voor verou­derde tijde­lijke bevei­li­gings­pat­ches tussen systemen (bijv. jump-hosts) verdwijnt en toegang tot een complexe infra­struc­tuur wordt sneller gegeven dankzij de beleids­re­gels en waarneembaarheid.

“De manier van werken is ingrij­pend veran­derd, omdat werkne­mers verwachten overal en op elk apparaat te kunnen werken. Er is geen goede reden waarom teams die de belang­rijkste systemen van een bedrijf beheren niet over dezelfde flexi­bi­li­teit beschikken”, zei Matthew Prince, medeop­richter en CEO van Cloud­flare. “Door Basti­on­Zero in Cloud­flare One te integreren, bieden we IT-teams veilige toegang tot de meest kritieke processen van een organi­satie, waar ze zich ook bevinden. Miljoenen organi­sa­ties overal ter wereld vertrouwen op Cloud­flare om hun systemen en gegevens te beschermen, zodat zij zich op hun bedrijf en klanten kunnen concen­treren. De toevoe­ging van Basti­on­Zero is nog een manier waarop we onze klanten beschermen zoals niemand anders dat kan.” 

“Schaal­bare, veilige remote toegang tot bedrijfs­ser­vers en andere infra­struc­tuur is cruciaal voor elk IT- en ontwik­ke­laars­team”, aldus Sharon Goldberg, medeop­richter en CEO van Basti­on­Zero. “Maar oplos­singen die bedrijven zelf hebben ontwik­keld, leiden steeds vader tot beveiligingsrisico’s en hogere bedrijfs­kosten. Dankzij deze overname integreren we de unieke crypto­gra­fi­sche aanpak van eenvou­dige, wacht­woord­loze toegang tot infra­struc­tuur in het grootste secure access service edge (SASE)-netwerk ter wereld. We zijn er trots op dat we nu onder­deel zijn van Cloud­flare, zodat we bedrijven zero trust-toegang kunnen bieden tot de meest kritieke assets van hun infra­struc­tuur. Oppen­heimer & Co. Inc. trad voor deze trans­actie op als finan­cieel adviseur van BastionZero.

Cloudflare One

Cloud­flare One is in 2020 gelan­ceerd en nu een van de snelst groei­ende platforms voor secure access service edge (SASE) en security service edge (SSE)-services ter wereld. Bedrijven overal ter wereld vertrouwen op Cloud­flare One om ervoor te zorgen dat alleen de juiste werkne­mers op het juiste moment toegang tot de juiste interne systemen en gegevens krijgen, met een minimum aan extra werk voor de werkne­mers. Dankzij deze overname kan Cloud­flare haar cloud­be­vei­li­gings­func­ties op de SASE-markt verder uitbreiden. 

Cloud­flare One is een essen­tieel onder­deel van Cloud­fla­re’s connec­ti­vits­cloud die organi­sa­ties in staat stelt meer IT-bevei­li­gingstools op een enkel platform te zetten. Het vereen­vou­digt de imple­men­tatie van veilige toegang tot al hun bronnen, van ontwik­ke­laar­stoe­gang tot techni­sche infra­struc­tuur en cloud­ser­vices die constant worden uitgebreid.

Gartner zegt over deze markt: “De komende vijf jaar zal de markt voor secure access service edge met een jaarlijks percen­tage van 29% groeien. In 2027 is deze m

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This