30 mei 2024
0 Reactie(s)

30 mei 2024

CrowdStrike en Cloudflare breiden samenwerking uit voor netwerkbeveiliging en een AI-native SOC

Crowd­Strike en Cloud­flare hebben een uitbrei­ding van hun strate­gisch partner­schap aange­kon­digd. Beide bedrijven verbinden hun platforms om de bevei­li­ging van apparaten en netwerken te verbe­teren, de trans­for­matie van het Security Opera­tions Center (SOC) te versnellen en inbraak­po­gingen te stoppen. Ze combi­neren de cloud-native zero trust-bescher­ming en ‑connec­ti­vi­teit van Cloud­flare One met de op AI gebaseerde cyber­be­vei­li­ging van Crowd­Strike Falcon Next-Gen SIEM op het Crowd­Strike Falcon cyber­be­vei­li­gings­plat­form. De gezamen­lijke partners kunnen daarmee hun leveran­ciers­con­so­li­datie versnellen en de kosten en opera­ti­o­nele complexi­teit voor klanten wereld­wijd reduceren.

AI-gebaseerd cyberbeveiligingsplatform

Cyber­cri­mi­nelen opereren tegen­woordig sneller dan ooit en zorgen voor steeds meer bedrei­gingen. In reactie daarop proberen organi­sa­ties allerlei bevei­li­gingstools en waarschu­wingen te beheren en worden als gevolg daarvan gecon­fron­teerd met complexe en vaak al aange­taste interne netwerken. Gartner zegt: “De uitda­ging wordt groter door het groei­ende aantal bevei­li­gingstools die ontworpen zijn om afzon­der­lijke cyber­drei­gingen indivi­dueel aan te pakken. Dit maakt het complexer om deze tools te evalu­eren, te beheren en te integreren als onder­deel van een coherente bevei­li­gings­stra­tegie.” Voor organi­sa­ties in alle markt­sec­toren is het cruciaal om een op AI gebaseerd cyber­be­vei­li­gings­plat­form te hebben dat externe gebrui­kers, kantoren en datacen­ters met elkaar verbindt. Zo kunnen zij alle data, bevei­li­ging en IT samen­voegen en via automa­ti­se­ring van de workflow voorkomen dat cyber­cri­mi­nelen zich lateraal en in de diepte systemen kunnen binnendringen.

Geintegreerde oplossing

Crowd­Strike en Cloud­flare werken samen met partners om via een enkele API een volledig geïnte­greerde oplos­sing aan klanten wereld­wijd te leveren. De combi­natie van cyber­be­vei­li­ging van het Falcon-platform en de zero trust-bescher­ming van Cloud­flare biedt alle functies die SOC-teams nodig hebben om aanvallen op netwerken, apparaten, eindpunten, de cloud, identi­teit, data en appli­ca­ties te detec­teren en aan te pakken.

Door Cloudflare’s Connec­ti­vity Cloud en infra­struc­tuur­net­werk, een van de grootste en meest verbonden netwerken ter wereld, te combi­neren met het markt­lei­dende cyber­be­vei­li­gings­plat­form van Crowd­Strike, kunnen organi­sa­ties eenvoudig inzicht krijgen in risico­sig­nalen en inbraak­po­gingen stoppen.

“Crowd­Strike heeft een revolutie op het gebied van cyber­be­vei­li­ging teweeg­ge­bracht met een modern, op AI gebaseerd platform om aanvallen te stoppen. Ons vermogen om deze missie uit te voeren en voort­du­rend te innoveren om kritieke bedrijfsrisico’s te reduceren, is de reden waarom markt­ana­listen en klanten erkennen dat wij de leider op het gebied van cyber­be­vei­li­ging in de cloud zijn”, aldus Daniel Bernard, Chief Business Officer van Crowd­Strike. “De uitge­breide dataset van ons Falcon-platform in combi­natie met Cloudflare’s robuuste zero trust-functi­o­na­li­teit biedt onze wereld­wijde klanten ongekende waarde. Samen combi­neren we twee van de belang­rijkste stukjes van de risico­be­heer­puzzel die organi­sa­ties van elke omvang moeten oplossen om de steeds grotere cyber­drei­gingen het hoofd te bieden.”

“Vanwege het groei­ende aantal cyber­drei­gingen wordt het voor moderne bedrijven te complex om hun risico­po­sitie effec­tief en efficiënt te beheren. Organi­sa­ties moeten hun netwerken op een holis­ti­sche en robuuste wijze beschermen, omdat de aanvals­vec­toren alleen maar groter en geavan­ceerder worden”, aldus Grant Bourzikas, Chief Security Officer van Cloud­flare. “We hebben al gezien dat organi­sa­ties tegelij­ker­tijd Cloud­flare en Crowd­Strike in gebruik nemen. Dankzij deze nieuwe samen­wer­king kunnen klanten nu eenvoudig profi­teren van de markt­lei­dende cyber­be­vei­li­gings­pro­vi­ders om hun organi­satie optimaal te beveiligen.” 

Meer infor­matie over het partner­schap van Crowd­Strike en Cloud­flare is te lezen op deze pagina.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This