13 december 2023
0 Reactie(s)

13 december 2023

Cloudflare maakt internettrends 2023 inzichtelijk

Cloud­flare heeft zijn vierde jaarlijkse ‘Year in Review’ gepubli­ceerd, waarin wereld­wijde inzichten in internet- en securi­ty­trends worden verkend en tevens dieper wordt ingegaan op de populairste inter­net­ser­vices. Cloudflare’s Year in Review onthulde dat er in 2023 een toename was van 25% in wereld­wijd verkeer, zonder tekenen van vertra­ging. Deze groei onder­streept de afhan­ke­lijk­heid van inter­net­dien­sten voor het facili­teren en onder­steunen van vitale systemen en taken. 

Enkele belang­rijke daarvan zijn het onder­steunen van de wereld­wijde digitale econo­mieën, het mogelijk maken van netwerken in de gezond­heids­zorg, het facili­teren van de conti­nu­ï­teit voor bedrijven, en uitein­de­lijk het verbinden van mensen met hun gemeenschappen.

Hoogte­punten van 2023 zijn:

  • Populairste inter­net­ser­vice: Google stond voor het tweede jaar op één, gevolgd door Facebook (#2), Apple (#3), en TikTok (#4).
  • Populairste sociale media-platform: Facebook kwam als eerste binnen en versloeg de koploper van 2022, TikTok (#2), gevolgd door Instagram (#3) en Twitter/​X (#4).
  • Populairste genera­tieve AI-service: OpenAI stond op één in deze nieuwe categorie, gevolgd door Character AI (#2), Quillbot (#3) en Hugging Face (#4). 
  • Meest getroffen sector: Crimi­nelen voerden het vaakst aanvallen uit op finan­ciële organi­sa­ties, wereldwijd.
  • Meest voorko­mende cyber­be­drei­gingen: Mislei­dende koppe­lingen en afper­s­po­gingen in schade­lijke e‑mailberichten waren de twee meest gebruikte aanvalstypen.
  • Waarge­nomen inter­net­sto­ringen: In 2023 waren er wereld­wijd meer dan 180 inter­net­sto­ringen – verge­leken met ruim 150 in 2022 – waarvan vele het gevolg waren van door de overheid opgelegde regio­nale en natio­nale afslui­tingen van de internetconnectiviteit. 

“We zijn allemaal afhan­ke­lijk van het internet en Cloudflare’s wereld­wijde netwerk, een van de grootste ter wereld, is uitge­groeid tot een pijler van de kritieke infra­struc­tuur waar de digitale wereld op vertrouwt”, zegt Matthew Prince, CEO en medeop­richter van Cloud­flare. “Onze unieke rol op het internet stelt ons in staat om de eb- en vloed­golven van online popula­ri­teit en opkomende techno­lo­gi­sche trends in real-time te zien – zoals de explo­sieve groei van AI en het versnelde wereld­wijde gebruik van Starlink. Het is onze verant­woor­de­lijk­heid om trans­pa­rant te zijn en de data en perspec­tieven van rapporten zoals ons Year in Review te delen om de online wereld beter geïnfor­meerd, veerkrach­tiger en veiliger te maken.”

Deze data is afkom­stig van Cloud­flare Radar, een gratis tool waarmee iedereen wereld­wijde trends en inzichten op het internet kan bekijken. Radar wordt aange­dreven door data van het wereld­wijde netwerk van Cloud­flare (een van de grootste ter wereld, dat meer dan 310 steden omvat in ruim 120 landen) en geaggre­geerde en geano­ni­mi­seerde data van Cloudflare’s 1.1.1.1 openbare DNS-resolver, op grote schaal gebruikt als een snelle en privé manier om op het internet te surfen.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This