14 december 2023
0 Reactie(s)

14 december 2023

Rapport: ‘Generatieve AI kan helpen bij verduurzamen datacenters’

Genera­tieve AI, een techno­logie die met behulp van machine learning algoritmes nieuwe content kan creëren, speelt een steeds grotere rol in de transitie naar duurzaam­heid. Dit komt naar voren in een recent rapport van ABN AMRO, waarin de veelzij­dige toepas­singen en de impact van deze techno­logie op het gebied van duurzaam­heid worden belicht.

Sinds 2018 is een aanzien­lijke inves­te­ring van 793 miljoen dollar gedaan in startups en scale-ups die genera­tieve AI inzetten voor duurzame doeleinden. Deze inves­te­ringen zijn een duide­lijk signaal van het vertrouwen dat inves­teer­ders hebben in de potentie van genera­tieve AI om bij te dragen aan oplos­singen voor klimaat­ver­an­de­ring en het verlies aan biodiversiteit.

Een van de opval­lende toepas­singen van genera­tieve AI is het assis­teren bij het creëren van duurzaam­heids­rap­por­tages. Daarmee speelt deze techno­logie mogelijk ook een belang­rijke rol in de digitale industrie. Door grote hoeveel­heden data efficiënt te verwerken, kunnen AI-modellen organi­sa­ties helpen bij het in kaart brengen van hun emissies en de impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering.

Ondanks de veelbe­lo­vende toepas­singen, brengt de ontwik­ke­ling van genera­tieve AI ook uitda­gingen met zich mee, met name op het gebied van energie­ver­bruik en CO2-uitstoot. De training van geavan­ceerde AI-modellen, zoals GPT‑3.0, vereist aanzien­lijke reken­kracht, wat resul­teert in een aanzien­lijke ecolo­gi­sche voetafdruk.

ABN AMRO benadrukt de noodzaak van ‘groene IT’ om deze uitda­gingen aan te gaan. Ontwik­ke­laars zoeken naar manieren om AI-modellen energie­zui­niger te maken, en er wordt gewerkt aan het verhogen van de energie-effici­ëntie van servers en datacen­ters. Ook de circu­la­ri­teit van IT-appara­tuur krijgt meer aandacht, wat bijdraagt aan het vermin­deren van de milieu-impact van AI-technologie.

Genera­tieve AI belooft een belang­rijke rol te spelen in de duurzaam­heids­tran­sitie, met een breed scala aan toepas­singen die zowel de economie als het milieu ten goede kunnen komen, aldus ABN Amro. Tegelij­ker­tijd is het van essen­tieel belang om de ecolo­gi­sche voetaf­druk van deze techno­logie te beheersen en te minima­li­seren, wat een uitda­ging blijft voor ontwik­ke­laars en gebrui­kers. De focus op duurzame ontwik­ke­ling in combi­natie met techno­lo­gi­sche innovatie is cruciaal voor het reali­seren van een meer duurzame toekomst.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This