17 mei 2024
0 Reactie(s)

17 mei 2024

AWS wil 7,8 miljard euro in AWS European Sovereign Cloud investeren

Amazon Web Services (AWS) heeft plannen aange­kon­digd om in Duits­land tot 2040 ruim 7,8 miljard euro te inves­teren in de AWS European Sovereign Cloud. Deze omvang­rijke inves­te­ring weerspie­gelt de missie van AWS om op langere termijn tegemoet te komen aan de behoeften van de Europese Unie op het gebied van digitale soeve­rei­ni­teit. Als onder­deel hiervan heeft AWS de ambitie om tegen eind 2025 haar eerste AWS-regio in de Duitse deelstaat Branden­burg te lanceren en voor al haar klanten beschik­baar te stellen. 

De lange­ter­mijn­in­ves­te­ring van AWS zal naar verwach­ting leiden tot een domino-effect in de Europese cloud commu­nity en levert een belang­rijke bijdrage aan het vergroten van de produc­ti­vi­teit en de digitale trans­for­matie van Europese organi­sa­ties. Ook wordt het AWS Partner Network (APN) vergroot en wordt er geïnves­teerd in het versterken van cloud skills, de ontwik­ke­ling van projecten voor hernieuw­bare energie en het creëren van maatschap­pe­lijke impact in de landen waar AWS actief is. 

Naar schat­ting zal de inves­te­ring van AWS in totaal ruim 17,2 miljard euro bedragen en tot 2040 een substan­tiële bijdrage leveren aan het bruto binnen­lands product van Duitsland. 

Ook zet AWS in op het creëren van hoogwaar­dige en perma­nente functies om AWS European Sovereign Cloud te bouwen en exploi­teren. Het gaat onder meer om arbeids­plaatsen voor software-engineers, systeem­ont­wik­ke­laars en solutions archi­tects. Dit is onder­deel van AWS’ belofte dat alle werkzaam­heden binnen AWS European Sovereign Cloud uitslui­tend worden verricht door arbeids­krachten die uit de Europese Unie afkom­stig zijn, inclu­sief de toegang tot datacen­ters, techni­sche onder­steu­ning en klantenservice. 

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This