20 mei 2024
0 Reactie(s)

20 mei 2024

Fortinet introduceert GenAI-assistent voor IoT-beveiliging

Fortinet intro­du­ceert vandaag nieuwe genera­tieve AI (GenAI)-mogelijkheden die het beheer van zowel het netwerk als de bevei­li­ging optima­li­seren. Een daarvan is de aller­eerste GenAI-assis­tent voor de bevei­li­ging van IoT-omgevingen.

De security-sector worstelt met een enorme schaarste aan techni­sche vaardig­heden. Er komen bijna 4 miljoen bevei­li­gings­pro­fes­si­o­nals tekort.1 FortiAI, de GenAI-assis­tent van Fortinet, biedt een oplos­sing voor dit probleem door security opera­tions (SecOps)-teams en network opera­tions (NetOps)-teams van onder­steu­ning en advies te voorzien. Op die manier kunnen ze sneller dan ooit tevoren wijzi­gingen in het netwerk aanbrengen, netwerk­con­fi­gu­ra­ties beheren en cyber­be­drei­gingen analy­seren en verhelpen. Dankzij de intuï­tieve inter­face kunnen gebrui­kers op elk kennis­ni­veau met FortiAI commu­ni­ceren op basis van natuur­lijke taal.

John Maddison, chief marke­ting officer bij Fortinet: “Genera­tieve AI zorgt voor een trans­for­matie van netwerk- en bevei­li­gings­pro­cessen, zodat IT- en security-profes­si­o­nals in kortere tijd meer werk kunnen verrichten. Fortinet verste­vigt zijn positie als innova­tie­kop­loper op het gebied van AI met nieuwe verbe­te­ringen in FortiAI, onze context­be­wuste genera­tieve AI-assis­tent. Deze voorziet opera­ti­o­nele teams van uitge­breide onder­steu­ning op basis van geavan­ceerde natural language proces­sing-techno­logie. Zij kunnen op innova­tieve nieuwe manieren met de oplos­singen van Fortinet commu­ni­ceren in 30 veel gesproken talen. Dit reduceert de complexi­teit en geeft de opera­ti­o­nele effici­ëntie een boost.”

Fortinet heeft sinds de intro­ductie van FortiAI in 2023 de GenAI-functi­o­na­li­teit binnen zijn Fortinet Security Fabric voort­du­rend uitge­breid en voegt nu de volgende innova­ties toe:

Nieuwe GenAI-mogelijkheden voor het beheer van het netwerk

  • Snellere Day 0- en Day 1‑processen: De toevoe­ging van de nieuwe mogelijk­heden van FortiAI aan Forti­Ma­nager optima­li­seert Day 0 en Day 1 confi­gu­ratie- en provi­si­o­ning-processen met scrip­ting in CLI en Jinja met de hulp van GenAI. Gebrui­kers kunnen scripts laten genereren door FortiAI instruc­ties in mense­lijke taal te geven. Scrip­ting wordt daarmee toegan­ke­lijk voor medewer­kers met uiteen­lo­pende niveaus van program­meer­kennis. FortiAI biedt daarnaast een functie die code op fouten inspec­teert en aanpas­singen voorstelt. Dit stroom­lijnt het program­meer­proces en vergroot de betrouw­baar­heid van confi­gu­ra­tie­scripts. Een voorbeeld van een vraag die gebrui­kers aan FortiAI kunnen stellen is: “Kun je me helpen met de BGP-confi­gu­ratie op de FortiGate?”
  • Verbe­terd overzicht in het Day 2‑stadium en hulp met het elimi­neren van kwets­baar­heden in IoT-toepas­singen: Dankzij de toevoe­ging van FortiAI aan Forti­Ma­nager kunnen gebrui­kers nu kwets­baar­heden in IoT-toepas­singen opsporen en verhelpen. Deze nieuwe GenAI-assis­tent voor IoT-bevei­li­ging is de enige oplos­sing in zijn soort. Netwerk­be­vei­li­gers kunnen FortiAI in natuur­lijke taal de instructie geven om een compleet overzicht van alle kwets­baar­heden te genereren. Ze kunnen de assis­tent vervol­gens vragen om nadere infor­matie zoals het niveau van ernst en de mogelijke impact en prakti­sche aanbe­ve­lingen van FortiAI overnemen om bevei­li­gings­pro­blemen sneller te verhelpen. Een voorbeeld van een vraag die gebrui­kers aan FortiAI kunnen stellen is: “Toon me een lijst van alle kritieke kwets­baar­heden en de betrokken apparaten voor elke kwetsbaarheid.”

Nieuwe GenAI-mogelijkheden voor het beheer van de beveiliging

  • Verbe­terde detectie en analyse van cyber­be­drei­gingen: Fortinet zorgt met nieuwe dicteer­mo­ge­lijk­heden voor een hechtere integratie van FortiAI met Forti­Ana­lyzer. Dit vereen­vou­digt het opsporen van cyber­be­drei­gingen en analy­seren van bevei­li­gings­ge­beur­te­nissen, het doorzoeken van data en het genereren van rapporten. Bevei­li­gings­ana­listen kunnen ongeacht hun kennis­ni­veau FortiAI instru­eren om snel datasets te doorzoeken op cyber­be­drei­gingen. Na een analyse van de resul­taten kunnen ze Op basis van de proac­tief bevei­li­gings­maat­re­gelen nemen om eventuele bedrei­gingen te neutra­li­seren. Een voorbeeld van een vraag die gebrui­kers FortiAI kunnen stellen is: “Analy­seer de laatste bevei­li­gings­ge­beur­tenis, geef een gedetail­leerde samen­vat­ting, evalueer de mogelijke impact en doe sugges­ties voor passende herstelmaatregelen.”

GenAI met een focus op cybersecurity en gegevensbescherming

AI begint steeds meer uit te groeien tot een kerncom­po­nent van cyber­se­cu­rity. Daarom is het van cruciaal belang voor organi­sa­ties om hun AI-toepas­singen en de data die deze gebruiken veilig te houden. Fortinet is koploper in oplos­singen voor de bescher­ming en optima­li­satie van GenAI-processen. Fortinet host proxy servers voor AI-toepas­singen in zijn datacen­ters, zodat het voor elke AI-verbin­ding een proxy kan bieden. Dit draagt bij aan uiterst snelle AI-presta­ties en zorgt ervoor dat de oplos­singen van Fortinet de gegevens van klanten effec­tiever kunnen bevei­ligen. Met centra­li­satie van het AI-verkeer op basis van veilige proxy’s zorgt Fortinet ervoor dat alle data-inter­ac­ties bewaakt en beschermd blijven.

FortiAI: Ondersteuning en stroomlijning van NetOps en SecOps met generatieve AI

Fortinet is al ruim tien jaar innova­tie­leider als het gaat om de inzet van AI voor cyber­se­cu­rity. AI-techno­logie vormt de ruggen­graat van de Fortinet Security Fabric en helpt FortiGuard Labs met het verza­melen en verspreiden van infor­matie over cyber­be­drei­gingen. FortiAI is de meest recente innovatie van Fortinet op AI-gebied. Deze oplos­sing maakt gebruik van GenAI om SecOps- en NetOps-teams van context­be­wuste assis­tentie te voorzien, zodat ze snellere en betere beslis­singen kunnen nemen.

FortiAI biedt onder­steu­ning voor instruc­ties in ruim 30 veel gesproken talen. Het biedt organi­sa­ties een oplos­sing voor het tekort aan bevei­li­gings­vaar­dig­heden, reduceert de beveiligingsrisico’s en stroom­lijnt bedrijfs­pro­cessen. FortiAI zag aanvan­ke­lijk het licht als onder­deel van Forti­SIEM en Forti­SOAR, maar is inmid­dels ook geïnte­greerd met Forti­Ana­lyzer en Forti­Ma­nager. Fortinet heeft daarnaast nieuwe integra­ties op stapel staan die de kracht van GenAI naar alle compo­nenten van de Fortinet Security Fabric zullen brengen.

Foto: Miłosz Klinowski via Unsplash

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This