5 juni 2024
0 Reactie(s)

5 juni 2024

Atos lanceert Sovereign AI

Atos lanceert Atos Sovereign AI, een aanbod van Dell Techno­lo­gies voor de productie en het onder­houd van AI- en genera­tieve AI-modellen (GenAI). Dit aanbod is ontwik­keld om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven op het gebied van datasoe­ve­rei­ni­teit, datapri­vacy en latentie. Atos Sovereign AI is een end-to-end portfolio dat gebruik­maakt van een referen­tie­ar­chi­tec­tuur op basis van Dell’s hoogwaar­dige oplos­singen en dat een kader en op maat gemaakte diensten van Atos omvat. Dit stelt organi­sa­ties in staat volle­dige controle te behouden over hun data en AI-modellen.

Het nieuwe aanbod standaar­di­seert de aanpak en opera­ti­o­na­li­seert de imple­men­tatie van AI- en GenAI-modellen in een zeer schaal­bare en veilige omgeving voor een breed scala aan use cases in sectoren als de gezond­heids­zorg, de publieke en finan­ciële sector en nutsbe­drijven. Atos Sovereign AI is nu beschik­baar in Frank­rijk, Duits­land en het Verenigd Konink­rijk en wordt gelei­de­lijk ook in andere landen uitge­rold. Het is volledig aanpas­baar aan lokale imple­men­ta­tie­normen op het gebied IT-soeve­rei­ni­teit en ‑praktijken.

Atos biedt Managed Services voor Machine Learning Opera­tions (MLOps) en appli­catie-integratie voor AI-produc­tie­mo­dellen die op locatie worden geleverd. Met een gestroom­lijnde en alles­om­vat­tende aanpak – van MLOps tot hardware – biedt Atos Sovereign AI end-to-end oplos­singen die diensten omvatten als analyses van bedrijfs­be­hoeften en use cases, models­e­lectie, aanpas­sing en imple­men­tatie. De oplos­sing onder­steunt publieke en private organi­sa­ties die AI-gestuurde strate­gieën willen imple­men­teren en tegelij­ker­tijd de risico’s van publieke AI-modellen willen adres­seren, zoals verlies van intel­lec­tueel eigendom, datalekken, gebrek aan compli­ance en priva­cy­schen­ding. Uit onder­zoek van Gartner blijkt dat 79 procent van de bedrijfs­stra­tegen AI en analy­tics als een cruciale succes­factor voor hun business beschouwen. Deson­danks aarzelt 37 procent om GenAI te imple­men­teren vanwege een gebrek aan soevereiniteit.

Om deze uitda­gingen het hoofd te bieden, heeft Atos een innova­tief, op maat gemaakt kader ontwik­keld dat AI-software dichtbij de gegevens van een onder­ne­ming laat draaien en de volle­dige AI-hardware en ‑software bevei­ligt. Atos Sovereign AI is gebaseerd op virtu­a­li­sa­tie­tech­no­lo­gieën, waardoor de infra­struc­tuur die nodig is voor AI dynamisch wordt geopti­ma­li­seerd, terwijl de presta­ties en toewij­zing van bronnen worden bewaakt.

Aange­paste services worden geleverd bovenop een speciale Dell-toepas­sing op locatie om bedrijven volle­dige controle te geven over hun gegevens, AI en GenAI-modellen. De on-premises monito­ring­func­ties maken daarnaast een betere kosten­plan­ning mogelijk, terwijl het lokali­seren van de reken­ca­pa­ci­teit dichtbij data de latentie in zowel online als offline omgevingen verlaagt. De gestan­daar­di­seerde MLOps-aanpak maakt gebruik van Kuber­netes-clusters, herbruik­bare model­bi­bli­o­theken en API-oproep­for­mats om het gebruik van bronnen te optima­li­seren en de energie-effici­ëntie te verbeteren.

Om AI- of GenAI-projecten succesvol van pilot naar productie op te schalen, kunnen organi­sa­ties vertrouwen op de exper­tise van Atos’ wereld­wijde Techno­logy Consul­ting, en haar ervaring met data-analyse en AI. Deze worden aange­vuld met lokale, gespe­ci­a­li­seerde servi­ce­centra en een netwerk van Atos Inno’Labs die datawe­ten­schap­pers, AI/MLOps-speci­a­listen en lokale innovatie-ecosys­temen samenbrengen.

“De combi­natie van Dell’s leider­schap in on-premises oplos­singen en Atos’ exper­tise op het gebied van kunst­ma­tige intel­li­gentie en MLOps – gecom­bi­neerd met een flexi­bele aanpak – biedt organi­sa­ties de mogelijk­heid succesvol de transitie door te maken naar soeve­rei­ni­teit, evenals een naadloze integratie om maximaal te profi­teren van AI en GenAI”, zegt Stéphane Richard, Global Head Techno­logy Services van Atos.

“Atos en Dell Techno­lo­gies hebben in de loop der jaren een sterk partner­ship tot stand gebracht. Hierbij richten we ons op het aanbieden van innova­tieve oplos­singen die inspelen op veran­de­rende klant­be­hoeften. Door deze samen­wer­king kunnen we organi­sa­ties toegang bieden tot geavan­ceerde AI-techno­logie, waarbij zij de volle­dige controle en soeve­rei­ni­teit over hun data behouden. Met dit partner­ship geven we gezamen­lijk invul­ling aan onze missie om veilige, betrouw­bare en verant­woorde AI-oplos­singen te bieden”, aldus Jason Ward, VP Global Alliances EMEA van Dell Technologies.

Atos Sovereign AI wordt geleverd door Atos Techno­logy Services, een bedrijfs­on­der­deel van Atos Tech Founda­tions. Techno­logy Services biedt Techno­logy Consul­tancy, op maat gemaakte diensten, integratie en VAR en onder­steu­ning op het gebied van onderhoud.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This