12 januari 2024
0 Reactie(s)

12 januari 2024

Accenture’s technologievisie 2024: AI wordt intuïtiever, menselijker

Nieuw onder­zoek van Accen­ture toont aan dat we ons midden in een aanzien­lijke techno­lo­gi­sche verschui­ving bevinden. AI en verwante techno­lo­gieën ontwik­kelen zich tot ‘Human by Design’: ze worden mense­lijker en intuï­tiever in gebruik, wat een nieuw tijdperk van ongekende produc­ti­vi­teit en creati­vi­teit inluidt. Het onder­zoek stelt ook dat deze techno­lo­gieën krach­tiger, gebruiks­vrien­de­lijker en meer geïnte­greerd worden in alle facetten van ons leven. We gaan naar een wereld waarin techno­logie alomte­gen­woordig is, maar tegelij­ker­tijd ook onzicht­baarder wordt.

Accenture’s Techno­lo­gie­visie 2024, getiteld ‘Human by Design: How AI Unleashes the Next Level of Human Poten­tial’, belicht hoe techno­logie, met name genera­tieve AI, steeds mense­lijker wordt. Naarmate deze techno­logie zich meer op de mens richt, vergroot dit aanzien­lijk de mogelijk­heden voor mensen om hun poten­tieel te benutten en het bedrijfs­leven funda­men­teel te veran­deren. Uit onder­zoek van Accen­ture blijkt dat genera­tieve AI invloed kan hebben op 44% van alle arbeids­uren in diverse industrieën, de produc­ti­vi­teit kan verhogen in wel 900 verschil­lende beroepen en een wereld­wijde econo­mi­sche waarde van 6 tot 8 biljoen dollar kan genereren.

“AI, spatial compu­ting en lichaams­be­we­gings­tech­no­lo­gieën ontwik­kelen zich razend­snel, worden bijna onzicht­baar en imiteren mense­lijke vaardig­heden. Dit opent nieuwe mogelijk­heden om te doen wat ooit ondenk­baar was”, zegt Rob Knigge, Country Managing Director van Accen­ture Neder­land. “Deze ontwik­ke­lingen veran­deren funda­men­teel hoe we werken, leven en leren en brengen grote vernieu­wingen in sectoren als retail, enter­tain­ment, banken, gezond­heids­zorg en productie. Bedrijven die nu inves­teren in ‘human by design’-technologieën, zetten een nieuwe standaard voor industrieel leiderschap.”

Het onder­zoek onder­scheidt vier belang­rijke trends in de ontwik­ke­ling naar ‘human by design’-technologieën:

  • AI als ideale match – We evolu­eren naar een wereld waarin data op mense­lijke wijze wordt georga­ni­seerd, redene­rend en zelfs creatief. In plaats van door bergen zoekre­sul­taten te spitten, krijgen gebrui­kers geper­so­na­li­seerde antwoorden zoals adviezen, samen­vat­tingen, essays, beelden of zelfs kunst. Zoeken veran­dert in synthe­ti­seren. Leiders die hun organi­satie uitrusten met AI-gebaseerde kennis­in­stru­menten, zullen enorme presta­tie­ver­be­te­ringen en concur­ren­tie­voor­delen realiseren.
  • Ontmoet mijn agent – Dit betreft ecosys­temen waarin AI-agenten voor indivi­duen handelen. Deze geauto­ma­ti­seerde agenten bieden niet alleen assis­tentie en advies, maar onder­nemen ook acties voor ons in zowel de fysieke als digitale wereld. Ze verhogen de collec­tieve produc­ti­vi­teit van werkne­mers en creëren grote waarde voor deelne­mende bedrijven. Bijna alle leiding­ge­venden (96%) zien in het inzetten van AI-agent ecosys­temen een belang­rijke kans voor hun organi­satie in de komende drie jaar.
  • De benodigde ruimte – Het creëren van waarde in nieuwe immersieve omgevingen. We breiden onze fysieke, tweedi­men­si­o­nale wereld uit naar driedi­men­si­o­nale omgevingen met techno­lo­gieën zoals spatial compu­ting, metaverse, digital twins en AR/​VR. Deze nieuwe ruimtes en ervaringen verbinden onze digitale en fysieke werelden op nieuwe manieren, stimu­leren innovatie en verbe­teren onze manier van werken, leven en leren. Een derde (33%) van de consu­menten in de retail is geïnte­res­seerd in het gebruik van spatial compu­ter­tech­no­lo­gieën of ‑apparaten voor winkelen.
  • Ons lichaam elektro­nisch – Het gebruik van geavan­ceerde, geïnte­greerde techno­lo­gieën zoals AI-gestuurde weara­bles, neuro­tech­no­logie voor hersen­ac­ti­vi­teit­me­ting en oog- en bewegingstrac­king. Deze techno­lo­gieën vergroten ons begrip van onszelf, ons leven en onze inten­ties, en verbe­teren hoe we werken en leven. 94% van de leiding­ge­venden gelooft dat mense­lijke inter­face-techno­lo­gieën ons beter inzicht geven in gedrag en inten­ties, wat de inter­actie tussen mens en machine transformeert.

“Mensge­richte techno­lo­gieën, waaronder GenAI, staan klaar om het mense­lijk poten­tieel te maxima­li­seren, met een breed scala aan zakelijke en maatschap­pe­lijke voordelen,” voegt Knigge toe. Hij benadrukt dat een overwel­di­gende 93% van de leiding­ge­venden erkent dat het in het licht van snelle techno­lo­gi­sche vooruit­gang essen­tieel is voor organi­sa­ties om doelge­richt te innoveren.

De bevin­dingen van ‘Techno­logy Vision 2024’ zijn gepre­sen­teerd tijdens CES 2024. De opname is hier te bekijken.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This