15 januari 2024
0 Reactie(s)

15 januari 2024

Cloudflare DDoS-rapport: milieuorganisaties en Taiwan meer onder vuur

Cloud­flare heeft een rapport uitge­bracht over de wereld­wijde DDoS-aanvallen in het vierde kwartaal van 2023. Opmer­ke­lijke bevin­dingen zijn vooral de enorme toename van het aantal DDoS-aanvallen gericht op milieu­or­ga­ni­sa­ties tijdens de COP28 en op Taiwan. 

Verder blijft het aantal DDoS-aanvallen gericht op retai­lers en logis­tieke dienst­ver­le­ners rondom de feest­dagen jaarlijks toenemen. 

  • In het vierde kwartaal was er een enorme stijging van maar liefst 61.839% in het verkeer van DDoS-aanvallen gericht op websites van milieu­or­ga­ni­sa­ties, verge­leken met 2022, wat samen­viel met de 28e klimaat­con­fe­rentie van de Verenigde Naties (COP 28).
  • In het vierde kwartaal nam het DDoS-aanvals­ver­keer gericht op Taiwan toe met 3.370%,  versus 2022, te midden van de komende verkie­zingen en er werden spanningen met China gemeld. Het percen­tage DDoS-aanvals­ver­keer gericht op Israë­li­sche websites groeide kwartaal-op-kwartaal met 27%, terwijl het percen­tage DDoS-aanvals­ver­keer gericht op Pales­tijnse websites kwartaal-op-kwartaal met 1.126% toenam.
  • In het vierde kwartaal zag Cloud­flare een toename van 117% op jaarbasis in het aantal DDoS-aanvallen op de netwerk­laag en in het algemeen meer DDoS-aanvallen gericht op de websites van retai­lers en logis­tieke bedrijven, rond Black Friday en de feestdagen.

Hypervolumetrische HTTP DDoS-aanvallen

2023 was een jaar waarin DDoS-aanvallen nieuwe records vestigden, zowel qua omvang als de wijze waarop ze werden uitge­voerd. De gehele inter­net­ge­meen­schap, inclu­sief Cloud­flare, werd gecon­fron­teerd met een aanhou­dende en doelbe­wust ontworpen campagne van duizenden hyper­vo­lu­me­tri­sche DDoS-aanvallen met nooit eerder geziene aantallen. 

Groei van DDoS-aanvallen op de netwerklaag

Na de genoemde hyper­vo­lu­me­tri­sche campagne zag Cloud­flare een onver­wachte daling van het aantal HTTP DDoS-aanvallen. In totaal heeft hun geauto­ma­ti­seerde DDoS-verde­di­ging in 2023 ruim 5,2 miljoen HTTP DDoS-aanvallen tegen­ge­houden, bestaande uit zo’n 26 biljoen requests. Dat komt neer op gemid­deld 594 HTTP DDoS-aanvallen en 3 miljard requests per uur.

Meer infor­matie over de verschil­lende typen en trends in DDoS-aanvallen en analyses ervan is te lezen in de blog behorende bij Cloudflare’s DDoS-rapport over het vierde kwartaal van 2023.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This