11 januari 2024
0 Reactie(s)

11 januari 2024

Nederlands project wil keuzevrijheid van cloudgebruikers verbeteren

Een Neder­lands consor­tium, bestaande uit Info Supporti3D​.netBITAMS-IX en TNO, start met het bouwen van een federa­tieve Europese cloud. Het project “European cloud services in an open federated ecosy­stem” (ECOFED) wordt mede gefinan­cierd door de Neder­landse overheid, na goedkeu­ring van de Europese Commissie

Belangrijke stap voor Europese cloudinfrastructuur 

Op 5 december 2023 keurde de Europese Commissie het Impor­tant Project of Common European Interest – Cloud Infra­struc­ture and Services (IPCEI-CIS) programma goed, waarmee een totaal­be­drag van 2,6 miljard euro wordt geïnves­teerd in de ontwik­ke­ling van een Europese cloud­in­fra­struc­tuur. Neder­land neemt voor 70 miljoen euro met drie projecten deel aan IPCEI-CIS. Eén van de drie projecten is het ECOFED-project, dat zich op cloud­fe­de­ratie richt als belang­rijke basis voor de toekom­stige digitale infrastructuur. 

ECOFED-project: naar een open en federatief cloud-ecosysteem 

Het ECOFED-project richt zich op de ontwik­ke­ling van open inter­faces en open-source software tools om de ontbun­de­ling van software en cloud­op­los­singen te bevor­deren. Dit maakt het overstappen binnen het cloud ecosys­teem eenvou­diger en biedt meer keuze­vrij­heid voor gebrui­kers. Het project omvat ook de creatie van een natio­naal testbed om deze doelen te bereiken. 

Samenwerking en doelstellingen 

Het project loopt van 2024 tot en met 2027 en omvat samen­wer­king met Europese partners zoals o.a. OpenNe­bula en Arsys in Spanje, Enginee­ring in Italië en SAP in Duits­land. Het doel is het techni­sche funda­ment te leggen voor een open en federa­tief cloud-ecosys­teem, waarin integra­tors en infra­struc­tuur-aanbie­ders verschil­lende diensten kunnen verhan­delen zonder tussen­komst van een centrale platformpartij.

Lokale kracht, Europese impact 

Het ECOFED-project wil de sterke punten van de Neder­landse sector benutten, zoals de hoge datacen­ter­dicht­heid en het grote aantal aanbie­ders van cloud­dien­sten. Het project beoogt het natio­nale testbed te worden voor bedrijven die de overstap willen maken van gesloten hypers­cale cloud­plat­formen naar een federa­tief cloud-ecosys­teem. 
Stefan Ideler CTO van i3D​.net: “i3D​.net heeft altijd het belang gezien van een gedecen­tra­li­seerd inter­net­land­schap. Het zet zich in om een open en verspreid cloud­plat­form te bouwen, samen met partners, om meer groei­kansen te bieden in de digitale wereld.”

Europese soevereiniteit 

Wido Potters van BIT benadrukt de visie van het consor­tium: “Samen met onze partners ontwik­kelen we techno­logie die een gedecen­tra­li­seerde, federa­tieve cloud mogelijk maakt. Dat zorgt voor cloud porta­bi­li­teit voor Europese bedrijven en cloud soeve­rei­ni­teit voor Europese burgers.” AMS-IX, een van de grootste inter­net­knoop­punten in de wereld, benadrukt het belang van de imple­men­tatie van een open en federa­tieve cloud. “Deze stap toont ook aan dat Neder­land de digitale hub van Europa is en Neder­landse bedrijven daardoor voortrek­kers blijven in het omarmen van vooruit­stre­vende techno­lo­gieën”, aldus Peter van Burgel, CEO van AMS-IX. 

Cloudinfrastructuur van de toekomst 

De toeken­ning van de Europese finan­cie­ring markeert een cruciale stap richting de cloud­in­fra­struc­tuur van de toekomst. Lammer Vinke, Unitma­nager bij Info Support, benadrukt het belang van soeve­rei­ni­teit: “Een concrete bijdrage leveren aan gedecen­tra­li­seerde, open en federa­tieve cloud, die Europese gegevens­soe­ve­rei­ni­teit mogelijk moet maken, is een techni­sche uitda­ging die wij graag aangaan.” Omdat cloud een steeds belang­rijker onder­deel wordt van digitale infra­struc­turen, maakt kennis­in­sti­tuut TNO weten­schap­pe­lijke kennis toepas­baar voor een open en toekomst­be­sten­dige digitale infra­struc­tuur. TNO is ook penvoeder voor het ECOFED consortium.

Transparantie en kennisdeling 

Het consor­tium ontwik­kelt een website om stake­hol­ders en geïnte­res­seerden op de hoogte te houden van de vorde­ringen van het project. Boven­dien zullen deelne­mers proac­tief kennis delen via events, workshops, kennis­ses­sies en webinars. 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This