20 juni 2024
0 Reactie(s)

20 juni 2024

Whitepaper behandelt vloeistofkoeling voor AI-datacenters

Schneider Electric heeft een nieuwe white­paper uitge­bracht: “Naviga­ting Liquid Cooling Archi­tec­tures for Data Centers with AI Workloads”. Deze publi­catie biedt richt­lijnen voor het selec­teren van de optimale archi­tec­tuur voor vloei­stof­koe­ling in AI-servers en bespreekt veelvoor­ko­mende uitda­gingen en oplossingen.

De white­paper benadrukt de voordelen van vloei­stof­koe­ling, zoals verbe­terde energie-effici­ëntie, verbe­terde server­pres­ta­ties en een vermin­derde impact op het milieu. De publi­catie geeft een gedetail­leerd inzicht in zes veelge­bruikte warmte­af­voe­r­ar­chi­tec­turen en hun toepas­baar­heid voor verschil­lende datacenteromgevingen.

Met de toene­mende vraag naar AI stijgt ook de warmte­pro­ductie in datacen­ters, vooral in die met AI-servers en ‑versnel­lers. Deze centra worden gebruikt voor het trainen van grote taalmo­dellen (LLM’s) en inferentie-workloads, wat de noodzaak voor effici­ënte koelsys­temen zoals vloei­stof­koe­ling vergroot. Vloei­stof­koe­ling is essen­tieel om optimale presta­ties, duurzaam­heid en betrouw­baar­heid te waarborgen.

De nieuwste white­paper van Schneider Electric is ontworpen om datacen­ter­be­heer­ders en IT-managers te begeleiden door de complexi­teit van vloei­stof­koe­ling. Het biedt antwoorden op kriti­sche vragen over systeem­ont­werp, imple­men­tatie en gebruik. De auteurs, Paul Lin, Robert Bunger en Victor Avelar, identi­fi­ceren twee hoofd­ca­te­go­rieën vloei­stof­koe­ling voor AI-servers: direct-to-chip en immersie­koe­ling. Ze beschrijven ook de onder­delen en functies van een koelmid­del­dis­tri­butie-unit (CDU), die cruciaal is voor het beheren van de tempe­ra­tuur, stroming, druk en warmte-uitwis­se­ling binnen een koelsysteem.

De white­paper schetst drie belang­rijke elementen van vloeistofkoeling:

  • Warmte opvangen binnen de server: Het gebruik van een vloei­baar medium zoals diëlek­tri­sche olie of water om warmte van IT-compo­nenten op te nemen.
  • Type CDU: Het kiezen van de juiste CDU op basis van warmte-uitwis­se­lings­me­thoden (vloei­stof-naar-vloei­stof, vloei­stof-naar-lucht) en plaat­sing (in het rack gemon­teerd of op de vloer geplaatst).
  • Methode voor warmte­af­voer: Het bepalen van de meest effec­tieve manier om warmte af te voeren, via bestaande systemen of speciale opstellingen.

De white­paper beschrijft zes gangbare archi­tec­turen voor vloei­stof­koe­ling, waarbij verschil­lende CDU-typen en warmte­af­voer­me­thoden worden gecom­bi­neerd. Daarnaast biedt het richt­lijnen voor het kiezen van de beste optie, rekening houdend met factoren zoals de bestaande infra­struc­tuur, omvang van de imple­men­tatie, snelheid en energie-efficiëntie.

Met de toene­mende vraag naar AI-verwer­kings­ca­pa­ci­teit en de stijgende thermi­sche belas­ting wordt vloei­stof­koe­ling een cruciaal onder­deel in het ontwerp van datacen­ters. De white­paper behan­delt ook trends in de sector, zoals de behoefte aan meer energie-effici­ëntie, naleving van milieu­re­gel­ge­ving en de verschui­ving naar duurzame bedrijfsprocessen.

Robert Bunger, Innova­tion Product Owner, CTO Office, Data Center Segment bij Schneider Electric, benadrukt het belang van deze white­paper: “Aange­zien de behoefte aan geavan­ceerde koelo­p­los­singen blijft toenemen door AI, biedt onze white­paper een waardevol hulpmiddel bij het omgaan met deze veran­de­ringen. We zetten ons in om klanten te helpen bij het bereiken van hun high-perfor­mance doelen en tegelij­ker­tijd hun duurzaam­heid en betrouw­baar­heid te verbeteren.”

Deze white­paper is bijzonder relevant in het licht van Schneider Electric’s recente samen­wer­king met NVIDIA om datacen­ter­in­fra­struc­tuur te optima­li­seren voor AI-toepas­singen. Deze samen­wer­king heeft geleid tot het eerste openbaar beschik­bare AI-datacenter referen­tie­ont­werp, dat gebruik­maakt van de geavan­ceerde AI-techno­lo­gieën van NVIDIA en de exper­tise van Schneider Electric op het gebied van datacen­ter­in­fra­struc­tuur. Deze referen­tie­ont­werpen stellen nieuwe standaarden voor AI-imple­men­tatie en exploi­tatie, en bieden datacen­ter­be­heer­ders innova­tieve oplos­singen om high-density AI-workloads efficiënt te beheren.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This