17 januari 2024
0 Reactie(s)

17 januari 2024

Wat is Network as a Service (NaaS)?

Het concept ‘Network as a Service’ (NaaS) wint snel aan popula­ri­teit met name op het gebied van private data routing. Deze ontwik­ke­ling markeert een opval­lende verschui­ving ten opzichte van tradi­ti­o­nele modellen en verte­gen­woor­digt de volgende evolu­ti­o­naire stap in het landschap van Software-Defined Wide Area Networ­king (SD-WAN). Dit wordt onder­streept door datacen­ter­spe­ci­a­list Tony Grayson op LinkedIn.

NaaS is een archi­tec­tuur dat netwerken trans­for­meert in een flexi­bele en op aanvraag beschik­bare service. Het stelt organi­sa­ties in staat om zich te abonneren op netwerk­dien­sten, verge­lijk­baar met cloud services, waardoor ze kunnen opschalen of afschalen op basis van hun behoeften. Dit model is bijzonder voordelig voor bedrijven die streven naar wendbaar­heid, kosten­be­spa­ring en vermin­derde complexi­teit in hun netwerkinfrastructuur.

Een van de belang­rijke kenmerken van NaaS is de focus op private data traffic routing. In tegen­stel­ling tot openbare internet routing, zorgt private routing voor een sterkere bevei­li­ging, betere presta­ties en betrouw­baar­dere connec­ti­vi­teit. Met NaaS kunnen bedrijven private netwerk­ver­bin­dingen tot stand brengen tussen hun verschil­lende locaties, cloud services en externe werkne­mers, zonder de kwets­baar­heden die gepaard gaan met openbare internet-paden.

SD-WAN was een evolu­ti­o­naire stap in netwerken, die meer controle en effici­ëntie bood bij het beheren van wide area netwerken. De integratie van NaaS met SD-WAN-techno­lo­gieën gaat nog een stap verder. Het combi­neert de intel­li­gentie en flexi­bi­li­teit van SD-WAN met de schaal­baar­heid en eenvoud van het NaaS-model. Deze integratie maakt robuust beheer van netwerken mogelijk, inclu­sief dynami­sche pad-selectie, gecen­tra­li­seerde controle en verbe­terde bevei­li­gings­func­ties. De opkomst van SD-WAN stimu­leert de groei van NaaS, met name bij het aanpakken van uptime-problemen en traffic enginee­ring voor veelei­sende toepas­singen als VoIP.

Voordelen van NaaS

  • Verbe­terde bevei­li­ging: Door priori­teit te geven aan private routing, minima­li­seert NaaS de bloot­stel­ling van gegevens aan openbare netwerken, waardoor het risico op cyber­drei­gingen afneemt.
  • Verbe­terde presta­ties: Private verbin­dingen in NaaS zorgen voor een consis­tente en hoogwaar­dige netwerkprestatie.
  • Kosten­be­spa­ring: NaaS stelt bedrijven in staat om kapitaal­uit­gaven aan netwerk­hard­ware te vermin­deren en over te schakelen naar een voorspel­baarder opera­ti­o­neel uitgavenmodel.
  • Schaal­baar­heid en flexi­bi­li­teit: NaaS maakt het voor organi­sa­ties mogelijk om hun netwer­k­in­fra­struc­tuur snel aan te passen aan veran­de­rende bedrijfsbehoeften.
  • Vereen­vou­digd beheer: De integratie met SD-WAN vereen­vou­digt het netwerk­be­heer, met gecen­tra­li­seerde controle en zichtbaarheid.

Network as a Service is meer dan een modewoord, stelt Grayson. Het is een trans­for­ma­tieve benade­ring die een nieuwe manier waarop bedrijven netwerken toepassen opnieuw vormgeeft. Door de kracht van private routing en SD-WAN te benutten, biedt NaaS een interes­sante oplos­sing. Terwijl veel organi­sa­ties worstelen met de complexi­teit van modern netwerken, biedt NaaS juist een eenvou­di­gere aanpak. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This