30 april 2024
0 Reactie(s)

30 april 2024

Slechts 5% van Belgische bedrijven heeft AI geïntegreerd in processen

Insight heeft 150 Belgi­sche bedrijven bevraagd om een vinger aan de pols te krijgen van hun vooruit­gang in AI en de stand van zaken wat betreft hun cyber­se­cu­rity‘. De bevin­dingen laten zien dat 77% van de organi­sa­ties reeds AI-tools gebruikt, maar slechts 5% deze geïnte­greerd heeft de bedrijfs­pro­cessen. Geen verras­sing: ChatGPT blijkt de meest gebruikte Gen AI-tool te zijn (44%), Micro­soft Copilot komt op de tweede plaats (27,6%). Hierdoor neem het risico op ‘shadow-IT’ toe. Wanneer medewer­kers open AI-toepas­singen zoals ChatGPT gebruiken, kunnen ze onbedoeld gevoe­lige gegevens delen met een publieke database. Daarom moeten bedrijven AI echt wel integreren in hun processen en mensen toegang geven goed bevei­ligde oplossingen.

Een andere vaststel­ling uit de bevra­ging is dat 6 op de 10 respon­denten verwachten dat AI wel degelijk mensen zal vervangen. Hoewel het manage­ment nauwe­lijks denken dat AI mensen volledig zal vervangen, is deze angst veel groter onder IT-perso­neel zelf. Uitein­de­lijk veran­dert AI de manier waarop we werken en zal het sommige taken of aspecten van onze jobs overnemen, maar mensen leveren nog steeds de gegevens en nemen uitein­de­lijk de beslissingen

De top 5 van de voordelen van AI worden als volgt gedefi­ni­eerd: verhoogde produc­ti­vi­teit (24,7%), predic­tive analysis (16,7%), verbe­teren van de werkne­mers­er­va­ring (12%) en betere besluit­vor­ming én kosten­be­spa­ringen (elk 10,7%) sluiten de rij.

Naast de voordelen van AI zijn er toch wel zdorgen omtrent de cyber­se­cu­rity. Het beschermen van gevoe­lige gegevens en de impact op zelfstandig kritisch denken staan hoog op de lijst van zorgen van bedrijven. 

Opval­lend, het onder­zoek wijst uit dat slechts 23% van de respon­denten zeker is dat hun organi­satie volledig voldoet aan de bevei­li­gings­wet­ge­ving. Sommige respon­denten negeren dit element nog volledig en ‘hope for the best’… De snel evolu­e­rende dreigingsom­ge­ving wordt door 49,3% van de respon­denten genoemd als een belang­rijke uitda­ging. Daarnaast benoemt 30,7% het beheer van risico’s van derden als een grote zorg. Een gebrek aan bewust­zijn en training wordt door 26,7% van de respon­denten genoemd als een uitda­ging, terwijl 24,0% een gebrek aan interne exper­tise ervaart. Tot slot noemt 20% van de respon­denten complexe regels als een belang­rijk probleem.

Dit alles wijst op de nood aan het pro-actief aanpakken van deze zaken door AI snel te integreren in processen en toegang te bieden tot goed bevei­ligde oplos­singen. Daarnaast is het absoluut zaak om de medewer­kers continue te trainen en continu bewust te laten zijn van de veiligheidrisico’s voor het bedrijf. Dit is de beste manier voor bedrijven om zich effec­tief te wapenen tegen de voort­du­rend evolu­e­rende cyberdreigingen.

Meer infor­matie: AI & Cyber­se­cu­rity Trends in BE | Insight BE.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This