4 april 2024
0 Reactie(s)

4 april 2024

Rackspace Technology FAIR 2024 AI Research: AI maakt stap van theorie naar praktijk

De inzet van genera­tieve Artifi­cial Intel­li­gence (AI) voor het verbe­teren van bedrijfs­pro­cessen heeft inmid­dels bij meer dan 60% van de Neder­landse organi­sa­ties de stap gemaakt van theorie naar praktijk. Dat blijkt uit het nieuwe onder­zoeks­rap­port Foundry for AI by Racks­pace (FAIR) 2024, dat werd uitge­voerd in opdracht van Racks­pace Technology.

Uit het onder­zoek blijkt ook dat de adoptie van AI uitzon­der­lijk snel verloopt. Bij 30% van de Neder­landse organi­sa­ties is AI momen­teel volledig geïnte­greerd in toepas­singen voor de produc­ti­vi­teit van werkne­mers en nog eens 26% van de bedrijven zetten hierin de eerste stappen. De respon­denten zien ook voordelen van AI voor interne processen: 25% zegt AI hierin volledig te hebben geïnte­greerd en 36% bevindt zich hiermee in een vroeg stadium. Het gebruik van AI is echter al het verst gevor­derd in de ontwik­ke­ling van producten en diensten voor klanten. Hierin heeft 30% van de Neder­landse bedrijven AI al volledig geïnte­greerd en nog eens 35% bevindt zich hiermee in de begin­fase. Bijna de helft (48%) van de Neder­landse respon­denten gaf aan “opera­ti­o­neel klaar” te zijn voor AI.

“Eerdere innova­ties op IT-gebied, zoals de mainframe, client-servers en cloud compu­ting, hadden vaak een aanloop­tijd van jaren. Wat AI betreft nemen organi­sa­ties echter nauwe­lijks een afwach­tende houding aan. Sterker nog, ze springen er over de hele linie met beide voeten in”, zegt Boude­wijn van Dulken, general manager Northern Europe bij Racks­pace Techno­logy. “Nu AI steeds meer gemeen­goed wordt, onder meer dankzij eenvou­di­gere gebruiks­mo­dellen, is het een tool die bijna overal past, en die een brede impact heeft op alle aspecten van de organisatie.”

Investeringen in AI blijven toenemen

Uit het onder­zoek blijkt dat de budgetten voor AI in 2024 zullen zijn verdub­beld ten opzichte van 2023. Deze inves­te­ringen leveren ook een aanzien­lijk rende­ment op: 87% van de Neder­landse respon­denten meldt dat hun bedrijven tastbare voordelen hebben onder­vonden van de imple­men­tatie van AI – een stijging van maar liefst 10% ten opzichte van de Racks­pace-enquête van 2023.

Als de belang­rijkste redenen om aan de slag te gaan met AI/​Machine Learning (ML)-initiatieven noemen de respon­denten effici­ën­tie­ver­be­te­ringen op het vlak van intel­li­gent zoeken (60%), document­ver­wer­king (61%) en klanten­bin­ding (55%). De drijvende kracht achter de AI-strategie van hun bedrijf is volgens 56% van de respon­denten de IT-afdeling. IT-teams krijgen echter ook steun van verschil­lende andere afdelingen, zoals klanten­ser­vice (48%) en marke­ting, verkoop en finan­ciën (41%). “De wijdver­spreide toepas­sing van AI in verschil­lende bedrijfs­on­der­delen geeft aan dat organi­sa­ties het erkennen als een impact­volle techno­logie met ongekende nieuwe mogelijk­heden”, zegt Van Dulken.

Beveiliging en ethiek blijven een punt van zorg

Ondanks de wijdver­spreide en snelle adoptie van AI blijven organi­sa­ties voorzichtig met de daaraan gerela­teerde risico’s, waaronder ethische en bevei­li­gings­pro­blemen. Zestig procent van de Neder­landse respon­denten noemt IT-bevei­li­ging als het grootste risico voor de toepas­sing van AI, terwijl slechts 49% van hen aangeeft dat ze een goed beleid hanteren voor het naleven van regels voor gegevens­be­heer en ‑bevei­li­ging.

Ook ethiek is een belang­rijk punt van zorg. Meer dan de helft van de respon­denten beschouwt het verant­woord en ethisch gebruik als onder­deel van AI-gover­nance. Onder ‘verant­woorde AI’ verstaan de respon­denten onder meer priva­cy­be­scher­ming (62%), verant­woor­dings­plicht (57%) en trans­pa­rantie (52%).

AI-talent en bijscholing

Het onder­zoek onder­schrijft ook dat er een aanhou­dend tekort is aan mensen met AI-vaardig­heden. Bedrijven zoeken onder meer kandi­daten voor softwa­re­ont­wik­ke­ling (53%), machine learning (46%) en data-analyse (49%) en technici op het gebied van machine learning (46%), automa­ti­se­ring (45%) en gover­nance (49%). Boven­dien biedt 34% van de bedrijven momen­teel AI-trainings- en leerprogramma’s aan, terwijl nog eens 50% van plan is derge­lijke programma’s in de nabije toekomst te ontwikkelen.

Foundry voor AI door Rackspace (FAIR)

In juni 2023 lanceerde Racks­pace Techno­logy FAIR, een aanpak die organi­sa­ties helpt om bij de verant­woorde en duurzame adoptie van genera­tieve AI. FAIR bestaat uit drie verschil­lende diensten: Ideate, Incubate en Industri­a­lize. Deze onder­steunen organi­sa­ties in elke fase van hun AI-trans­for­matie. De diensten onder­zoeken aller­eerst samen met organi­sa­ties de beste use cases voor de toepas­sing van genera­tieve AI (FAIR Ideate). Daarna stellen ze vast wat de beste oplos­sing is en in hoeverre de techni­sche en organi­sa­to­ri­sche kanten van het bedrijf klaar zijn voor de toepas­sing daarvan (FAIR Incubate). Tot slot helpen zij bij de imple­men­tatie van dit AI-model en zorgen ze het voor blijvende ontwik­ke­lingen en verbe­te­ringen daarvan (FAIR Industrialize).

Het FAIR 2024 AI Research werd in januari en februari 2024 uitge­voerd door Coleman Parkes Research in opdracht van Racks­pace Techno­logy. De bevin­dingen zijn gebaseerd op de antwoorden van 1.420 IT-beslis­sers uit de sectoren productie/​logistiek, detail­handel, horeca/​toerisme, energie, gezondheidszorg/​farmaceutisch/​biomedisch, overheid, media/​entertainment en finan­ciële dienst­ver­le­ning in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. De meeste onder­vraagde bedrijven/​organisaties hebben 1.000 tot 10.000+ werkne­mers en een jaaromzet tussen $50 miljoen en $15 miljard.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This