10 mei 2024
0 Reactie(s)

10 mei 2024

Palo Alto Networks voegt AI-laag toe aan haar platformen met Precision AI

Palo Alto Networks lanceert Preci­sion AI, een AI-gedreven oplos­sing die sneller moet zijn dan de cyber­cri­mi­nelen, en netwerken en infra­struc­tuur proac­tief moet verde­digen. De nieuwe tool combi­neert machine learning, deep learning en genera­tieve AI, en is ingebouwd in Palo Alto Networks’ Strata (netwerk security), Prisma (cloud appli­ca­ties security) en Cortex (SecOps) platformen. 

“Bedrijven moeten verder kijken dan de afzon­der­lijke processen en oplos­singen. Ze moeten de voordelen inzien van een gecon­nec­teerd platform dat meer is dan een simpele techno­lo­gie­stapel. Een gecon­nec­teerd platform is een kritisch bedrijfs­me­cha­nisme en een drijf­veer voor succes,” aldus Nikesh Arora, voorzitter en CEO van Palo Alto Networks. “Platfor­mi­satie is de juiste aanpak, met geïnte­greerde oplos­singen die AI zowel kunnen beschermen als kunnen inzetten voor de beste resul­taten. Preci­sion AI van Palo Alto Networks is een game changer. Voor de eerste keer in de cyber­se­cu­rity geschie­denis neemt de verde­diger de boven­hand op de aanvallen”, gaat Nikesh verder. 

De functi­o­na­li­teiten van Preci­sion AI zijn onder andere:

AI bestrijden met AI

- De Preci­sion AI Security Bundle biedt geavan­ceerde securi­ty­dien­sten aan, waaronder URL-filtre­ring, bescher­ming tegen bedrei­gingen, Advanced Wildfire, en DNS-bevei­li­ging. Deze diensten maken gebruik van AI om gesofis­ti­ceerde webge­ba­seerde bedrei­gingen, zero day dreigingen, command-and-control aanvallen en DNS hijac­king aanvallen te bestrijden.

* AI by Design 

- AI Access Security laat medewer­kers toe AI-tools te gebruiken, en geeft securi­ty­teams volle­dige visibi­li­teit, krach­tige controle, databe­scher­ming en proac­tieve bedreigingspreventie.

- Prisma Cloud AI Security Posture Manage­ment (AI-SPM) bevei­ligt het AI-ecosys­teem door kwets­baar­heden te identi­fi­ceren en miscon­fi­gu­ra­ties in modellen, appli­ca­ties en bronnen priori­teit te geven. Dit verbe­tert de naleving met de wetge­ving en verkleint de bloot­stel­ling van gegevens, waardoor de integri­teit van het AI-security raamwerk ook beter wordt.

- AI Runtime Security helpt bedrijven AI-gedreven apps te bouwen door het hele AI app ecosys­teem te bevei­ligen. De oplos­sing biedt bescher­ming tegen runtime bedrei­gingen zoals injec­ties, DoS modellen en onvei­lige outputs. 

- Nieuwe Code to Cloud AI-functi­o­na­li­teiten met een zicht op de aanvals­route en straal­ana­lyse. Geeft aanbe­ve­lingen voor remedi­ë­ring voor complexe risico’s, mogelijke inbraak­routes, en hoe risico’s snel kunnen spreiden.

Security vereen­vou­digen met AI via copilots aange­dreven door Preci­sion AI in Palo Alto Networks’ Strata, Prisma en Cortex platformen.

Preci­sion AI komt tot zijn recht dankzij de platfor­maanpak van Palo Alto Networks. Platfor­mi­satie verwij­dert de silo’s van verschil­lende oplos­singen, met alle voordelen van een eenge­maakte security. 

Lees hier meer over Precsion AI.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This