13 mei 2024
0 Reactie(s)

13 mei 2024

Fortinet lanceert nieuwe FortiGate 200G-serie voor geavanceerde prestaties en AI-gestuurde beveiligingsdiensten voor de moderne campus

Fortinet intro­du­ceert vandaag een nieuwe next-genera­tion firewall (ngfw). De Forti­Gate 200G-serie biedt branche­lei­dende bevei­li­gings- en netwerk­pres­ta­ties en kan daarmee fungeren als de ruggen­graat van moderne campus­net­werken. De ngfw maakt gebruik van FortiOS, het bestu­rings­sys­teem van Fortinet, en zijn nieuwe vijfde generatie security proces­sing unit (SP5). De appli­ance biedt meer doorvoer­ca­pa­ci­teit, maakt gebruik van de FortiGuard AI-Powered Security Services en biedt met 5GE-poorten onder­steu­ning voor de nieuwe draad­loze standaard Wi-Fi 7. Organi­sa­ties profi­teren daarmee van effici­ënte onder­steu­ning voor en bevei­li­ging van het groei­ende dataver­keer en de cloud­ap­pli­ca­ties binnen hun campusomgevingen.

John Maddison, chief marke­ting officer bij Fortinet: “Netwerken worden steeds complexer en nemen in omvang toe. En aan de netwer­k­rand zijn krach­tige presta­ties en geavan­ceerde bevei­li­ging nodig. We hebben de Forti­Gate 200G Series ontwik­keld om organi­sa­ties een nieuwe manier te bieden om de netwer­k­rand te bevei­ligen. Deze nieuwe next-genera­tion firewall biedt de reken­kracht en door AI onder­steunde bevei­li­ging waar campus­net­werken om vragen. De Forti­Gate 200G Series wordt van kracht voorzien door de SP5, onze nieuwe, in eigen beheer ontwik­kelde ASIC. De firewall kan daarmee onder­steu­ning bieden voor de veran­de­rende bedrijfs­be­hoeften van organi­sa­ties, de beveiligingsrisico’s terug­dringen en een positieve gebruik­s­er­va­ring waarborgen.”

Moderne hybride netwerken vragen om krachtige beveiliging aan de netwerkrand 

Organi­sa­ties hebben een centraal netwerk­model ingeruild voor een decen­trale aanpak. De verwer­king van het dataver­keer en de besluit­vor­ming vinden daarmee dichterbij de netwer­k­rand plaats. Dit is immers waar de meeste data wordt gegene­reerd. Deze benade­ring vraagt om een infra­struc­tuur die in staat is om almaar groei­ende datavo­lumes te verwerken en onder­steu­ning kan bieden voor bandbreedte-inten­sieve appli­ca­ties en IoT-appara­tuur buiten de kern van het netwerk. Dit is met name van belang voor campusom­ge­vingen waarin verschil­lende afdelingen probleem­loze connec­ti­vi­teit en soepel werkende cloud­ap­pli­ca­ties nodig hebben voor hun essen­tiële taken.

De prestaties en door AI ondersteunde beveiliging waar de moderne campus om vraagt

De Forti­Gate 200G Series is speciaal ontwik­keld om krach­tige netwerk­pres­ta­ties en bevei­li­gings­mo­ge­lijk­heden naar moderne campus­net­werken te brengen. De ngfw ontleent deze kracht aan de SP5, de in eigen beheer ontwik­kelde ASIC van Fortinet. De Forti­Gate 200G biedt kan daarmee een ongekend hoge doorvoer­ca­pa­ci­teit bieden en de opera­ti­o­nele effici­ëntie een boost geven. Organi­sa­ties kunnen zo hun bevei­li­ging opvoeren en veilig blijven voor de voort­du­rend veran­de­rende cyberbedreigingen.

De Forti­Gate 200G Series biedt onder meer:

  • Krach­tige firewall­pres­ta­ties, zoals een 7 keer hogere doorvoer­ca­pa­ci­teit, een 16 keer snellere doorvoer van IPsec VPN-verkeer en twee keer effec­tie­vere bescher­ming tegen cyber­be­drei­gingen dan het branchegemiddelde.
  • Branche­lei­dende bevei­li­ging dankzij de integratie van FortiGuard AI-Powered Security Services. Deze bieden uitge­breide bescher­ming tegen nieuwe cyber­be­drei­gingen met onder meer geavan­ceerde inline malware-preventie, DNS-filte­ring, voorko­ming van gegevens­ver­lies en beheer van het aanvalsoppervlak.
  • 5GE-poorten voor razend­snelle connec­ti­vi­teit, krach­tiger presta­ties van access points, optima­li­satie van het bandbreed­te­ver­bruik, verbe­terde gegevens­door­voer en maximale uptime van het netwerk.

De Forti­Gate 200G dankt zijn krach­tige presta­ties aan de SP5, de vijfde generatie security proces­sing unit van Fortinet en de FortiGuard AI-Powered Security Services. Deze kracht blijkt uit de Security Compute Rating-tabel bovenaan dit artikel, die de presta­ties van de populairste firewalls op de markt verge­lijkt met de beoogde presta­tie­waarden van de Forti­Gate 200G-serie.

Een uitgebreide oplossing voor beveiliging aan de rand van campusnetwerken

De oplos­sing Secure Networ­king van Fortinet is opgebouwd uit diverse vaste en draad­loze producten zoals een ngfw, Ethernet-switches en access points. Deze maken allemaal gebruik van hetzelfde bestu­rings­sys­teem (FortiOS) en vormen een integraal onder­deel van de Fortinet Security Fabric. Deze unieke aanpak maakt een soepele integratie van netwerk­hard­ware en uiterst geavan­ceerde bevei­li­gings­tech­no­logie mogelijk. Organi­sa­ties kunnen bijvoor­beeld Forti­Gate-firewalls zoals de Forti­Gate 200G Series inzetten als draad­loze controller binnen omgevingen aan de netwer­k­rand. Dit draagt bij aan 360 graden overzicht, integrale bevei­li­ging van het campus­net­werk en een ongekende mate van grip en risicoreductie.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This