12 september 2023
0 Reactie(s)

12 september 2023

Ontwikkeling van duurzame IT‑innovaties is de sleutel tot bedrijfsgroei

Voor bedrijven die in het huidige klimaat succes willen boeken is het van cruciaal belang om priori­teit te geven aan duurzame innovatie als motor voor bedrijfs­groei. Dat is wat klanten van hun partners verwachten en nodig hebben. 

Volgens de Dell Techno­lo­gies 2023 Innova­tion Index worden organi­sa­ties zelfs gecon­fron­teerd met een toene­mende druk om duurzaam te zijn door:

  1. Klanten: die steeds veelei­sender worden over bij wie ze beleggen.
  2. De toele­ve­rings­keten: Bedrijven worden steeds meer verant­woor­de­lijk gehouden voor hun leveran­ciers, dus proberen ze alleen met ethische partners te werken (en degenen die dat niet doen uit te sluiten).
  3. Waar het op neerkomt: door de hoge energie­kosten zoeken bedrijven naar manieren om minder energie te gebruiken en geld te besparen.

Op basis van deze drie drijf­veren zien we techno­lo­gie­ge­dreven innova­ties op het gebied van duurzaam­heid de markt overspoelen. Volgens de Innova­tion Index verschuiven bedrijven van het aantikken van vinkjes voor duurzaam­heids­maat­re­gelen naar duurzaam­heids­ge­dreven innova­ties. Meer dan de helft (53%) zegt dat ze hun innovatie-inspan­ningen versnellen als reactie op de klimaat­ver­an­de­rings­crisis. We zien nu dat 26% zich tot techno­logie wendt om meer inzicht te krijgen in hun ecolo­gi­sche voetaf­druk, in hun moderne data-infra­struc­tuur en de Edge. 54% wordt energie-effici­ënter door gebruik te maken van Edge/​AI/​ML om te handelen op basis van gegevens­in­zichten. Dit zijn grote stappen voorwaarts, maar met de huidige klimaat­nood is het van het grootste belang om de vaart erin te houden.

Gelukkig ligt een deel van de oplos­sing om dit te bereiken in nieuwe techno­lo­gieën en hun poten­tieel. Door de kracht van IT te benutten, kunnen organi­sa­ties meer innovatie stimu­leren en tegelij­ker­tijd meer positieve impact creëren voor de planeet om de klimaat­crisis te helpen aanpakken. 

Waarom investeren in duurzaamheid kan leiden tot succes?

Als bedrijf begint de reis naar betere duurzaam­heids­re­fe­ren­ties bij IT-planning en ‑inkoop, een gevoel dat wordt gedeeld door leiding­ge­venden over de hele wereld. Uit Gartner’s 2022 Survey bleek dat een opmer­ke­lijke 87% van de bedrijfs­lei­ders verwacht de inves­te­ringen in duurzaam­heid de komende twee jaar te verhogen. Daarnaast noemde 80% van de leiding­ge­venden klanten als de belang­rijkste groep belang­heb­benden die druk uitoe­fent op organi­sa­ties om te inves­teren in of actie te onder­nemen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame IT, het funda­ment van trans­for­ma­tief succes op de lange termijn van organi­sa­ties, richt zich op het gebruik van nieuwe innova­tieve techno­lo­gieën zoals high-perfor­mance compu­ting (HPC), artifi­ciële intel­li­gentie (AI) en machine learning (ML) om de opera­ti­o­nele effici­ëntie te verbe­teren en op de lange termijn de ecolo­gi­sche voetaf­druk te verkleinen. 

De kern van duurzame IT is de infra­struc­tuur zelf – het is noodza­ke­lijk dat organi­sa­ties en de leveran­ciers waarmee ze samen­werken hun priori­teiten richten op het voort­du­rend verbe­teren van de infra­struc­tuur om het energie­ver­bruik te verlagen en de opera­ti­o­nele en duurzame voordelen te vergroten. Een voorbeeld hiervan is slimme koeling – een innova­tieve functie die zorgt voor een verbe­terde lucht­stroom en thermisch ontwerp. Slimme koeling en effici­ën­tere techno­lo­gi­sche oplos­singen maxima­li­seren niet alleen de energie-effici­ëntie, maar krach­tige venti­la­toren en CPU-heatsink-systemen besparen ook energie en energiekosten. 

Organi­sa­ties moeten er bij het inzetten van nieuwe oplos­singen op letten dat ze op een duurzame, energie­zui­nige en kosten­ef­fec­tieve manier worden geïntro­du­ceerd. Het gebruik van gegevens en analyses kan bijvoor­beeld helpen bij het identi­fi­ceren van energie­be­spa­rende mogelijk­heden in het produc­tie­proces, terwijl het gebruik van AI het trans­port en de logis­tiek kan optima­li­seren, waardoor de CO2-uitstoot wordt vermin­derd. Daarnaast biedt 3D-printen een levens­vat­bare methode om verspil­ling van bouwma­te­ri­alen in de bouw tot een minimum te beperken.

De logica achter deze verbe­te­ringen is eenvoudig: duurzaam­heid moet worden onder­ge­bracht in elke techno­logie als onder­deel van alles wat wordt gemaakt. Dit betekent dat je vanaf het begin de juiste partner moet kiezen om de duurzaam­heids­doelen van je bedrijf te helpen identi­fi­ceren en er op af te stemmen.

Strategisch inkopen: Duurzaamheid ontsluiten door flexibele modellen

De manier waarop een product wordt gemaakt is belang­rijk, maar dat geldt ook voor de manier waarop een bedrijf dat apparaat in gebruik neemt. Uw inkoop­proces heeft een verstrek­kende impact. Daarom is het belang­rijk om bij IT- en product­se­lec­ties het volgende in overwe­ging te nemen:

  1. Product­ma­te­ri­alen: Zijn de producten gemaakt van hernieuw­bare, duurzame of gerecy­cleerde materi­alen? Kunnen ze gemak­ke­lijk worden herge­bruikt of gerecy­cleerd wanneer ze uit gebruik worden genomen?
  2. Product­ver­pak­king: Zorgt de verpak­king voor zo min mogelijk afval? 
  3. Product­pres­ta­ties: Zijn de producten ontworpen voor maximale energie-efficiëntie?
  4. Herstelbaarheid/​herbruikbaarheid van producten: Kunnen producten gemak­ke­lijk worden gerepa­reerd zonder de presta­ties of produc­ti­vi­teit in gevaar te brengen? Zijn onder­delen gemak­ke­lijk toegan­ke­lijk en vervangbaar?
  5. Produc­ti­vi­teit: Maken de producten een hogere produc­ti­vi­teit mogelijk, waardoor het stroom­ver­bruik daalt?

Vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid

Naarmate ons verbruik van techno­logie en apparaten toeneemt, groeit ook de berg elektro­nisch afval (e‑waste). In 2021 produ­ceerde de wereld meer dan 57 miljoen ton e‑waste. Dat is het gewicht van 82.000 school­bussen en slechts 17% daarvan wordt verza­meld en goed gerecy­cleerd. We streven ernaar om de koolstof­voet­af­druk van onze producten te helpen verkleinen en ze duurzamer te maken door het gebruik van hernieuw­bare en gerecy­cleerde materi­alen aanzien­lijk te verhogen. We leggen sterk de nadruk op duurzaam ontwerp en het maken van milieu­vrien­de­lijke apparaten. 

Concept Luna is bijvoor­beeld onze verken­ning van revolu­ti­o­naire ontwerpi­deeën om compo­nenten direct toegan­ke­lijk, vervang­baar en herbruik­baar te maken – waardoor minder grond­stoffen worden gebruikt en nog meer circu­laire materi­alen in de economie blijven. Concept Luna is een toekomst­visie op wat duurzaam pc-ontwerp zou kunnen belichamen en het onder­zoekt hoe we end-to-end overwe­gingen voor duurzame techno­lo­gi­sche apparaten zouden kunnen realiseren.

Samen­gevat is er een direct verband tussen innovatie, en het concur­ren­tie­voor­deel dat dit met zich meebrengt, en duurzaam­heid. Streven naar duurzaam­heid creëert win-winsi­tu­a­ties, zowel voor de planeet als voor bedrijven. Als organi­sa­ties van duurzaam­heid een priori­teit maken, ontdekken ze nieuwe manieren van werken die leiden tot grotere effici­ëntie en kosten­be­spa­ringen, waardoor middelen vrijkomen om nieuwe kansen te benutten voor innovatie.

Arnaud Bacros

Arnaud Bacros

Arnaud Bacros is General Manager Belux bij Dell Technologies

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This