5 oktober 2023
0 Reactie(s)

5 oktober 2023

MEF publiceert eerste Network as a Service (NaaS) blauwdruk

MEF, een wereld­wijde vereni­ging van netwerk‑, cloud‑, security- en techno­lo­gie­aan­bie­ders, heeft  een Network as a Service (NaaS) Industry Blueprint gepubli­ceerd. Deze blauw­druk is bedoeld om richting te geven aan de verdere ontwik­ke­lingen van NaaS-technologie.

De blauw­druk helpt bedrijven ook om welover­wogen beslis­singen te nemen over welke NaaS-aanbie­dingen geschikt zijn voor hun speci­fieke behoeften. De MEF NaaS Industry Blueprint werd  onthuld tijdens het eerste Global Network as a Service Event van MEF, een meerdaags evene­ment dat is bedoeld om de vooruit­gang van NaaS-aanbie­dingen te stimuleren.

MEF defini­eert NaaS als on-demand connec­ti­vi­teit, appli­ca­tie­ga­rantie, cyber­be­vei­li­ging en op multi-cloud gebaseerde diensten in een op standaarden gebaseerd geauto­ma­ti­seerd ecosysteem.

Met NaaS bereiken organi­sa­ties bedrijfs­re­sul­taten zonder hun eigen infra­struc­tuur te hoeven bouwen en onder­houden. Tot nu toe is er binnen de IT-sector geen afstem­ming geweest over het defini­ëren van NaaS of de kerncom­po­nenten waaruit een NaaS wordt opgebouwd. De MEF NaaS Industry Blueprint is ontworpen om dit probleem aan te pakken door een gemeen­schap­pe­lijk raamwerk te bieden voor het begrijpen en defini­ëren van NaaS. 

Concreet zal de blauwdruk:

  • NaaS en de kerncom­po­nenten en mogelijk­heden ervan definiëren;
  • Primaire bouwstenen van NaaS-oplos­singen beschrijven, waaronder services, automa­ti­se­rings­plat­forms, ecosys­teem en certificeringen;
  • Beschik­bare MEF-services en Lifecycle Service Orches­tra­tion (LSO) automa­ti­se­ring API-standaarden en andere industriële tools voor het bouwen en leveren van NaaS-services identificeren; 
  • Initiële NaaS-use cases op het gebied van on-demand trans­port, SD-WAN, SASE en multi-cloud beschrijven.

“De MEF NaaS Industry Blueprint biedt een basis waarop de industrie kan voort­bouwen bij de ontwik­ke­ling van het NaaS-ecosys­teem”, zegt Nan Chen, presi­dent van MEF. “Door een gemeen­schap­pe­lijk raamwerk te bieden voor het begrijpen en defini­ëren van NaaS, zal de blauw­druk dienst­ver­le­ners helpen innova­tieve aanbie­dingen te ontwik­kelen en bedrijven in staat stellen welover­wogen beslis­singen te nemen over wat voor hen geschikt is. We zijn ervan overtuigd dat de MEF NaaS Industry Blueprint een belang­rijke rol zal spelen bij het stimu­leren van de groei van de NaaS-markt en het helpen van bedrijven bij het bereiken van hun digitale transformatiedoelstellingen.”

De NaaS Industry Blueprint kan hier worden gedownload.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This