1 mei 2024
0 Reactie(s)

1 mei 2024

Kickstart AI en de NL AIC slaan handen ineen om de ontwikkeling en adoptie van AI te bevorderen

Kickstart AI en de Neder­landse AI Coalitie (NL AIC) hebben hun krachten gebun­deld met als doel de ontwik­ke­ling en adoptie van AI-toepas­singen in Neder­land te stimu­leren. Beide organi­sa­ties, die zich inzetten voor het bevor­deren van de ontwik­ke­ling en toepas­sing van kunst­ma­tige intel­li­gentie (AI) in Neder­land, hebben elkaar gevonden als comple­men­taire partners met een gedeelde missie. Tijdens het Neder­landse AI Congres aange­kon­digd dat ze gezamen­lijk actie­ge­richt impact willen creëren.

Als eerste concrete stap in deze samen­wer­king wordt in juni 2024 de Natio­nale AI Challenge gelan­ceerd. Deze uitda­ging heeft als doel om door middel van samen­wer­king concrete uitda­gingen aan te pakken waarmee bedrijven of maatschap­pe­lijke organi­sa­ties in de praktijk worden gecon­fron­teerd, en deze op te lossen met behulp van AI. Een jury met verte­gen­woor­di­gers uit het AI-ecosys­teem zal na de zomer een uitda­ging selec­teren die met behulp van AI kan worden opgelost en een grote impact kan hebben. Vervol­gens zal de commu­nity van data scien­tists en software engineers van Kickstart AI in het najaar een impact­volle oplos­sing voor deze uitda­ging creëren. Door de beste AI-talenten en teams te mobili­seren, krijgen organi­sa­ties de kans om te profi­teren van de AI-kennis uit diverse bedrijven.

Sander Stomph, CEO en mede-oprichter van Kickstart AI, deelde zijn enthou­si­asme over de samen­wer­king: “We zijn verheugd dat de NL AIC ons heeft gekozen om de Natio­nale AI Challenge te organi­seren. Met Kickstart AI brengen we de voorlo­pers op het gebied van AI samen om gezamen­lijk te werken aan prakti­sche AI-oplos­singen die de adoptie van AI versnellen. We denken daarom dat we met onze commu­nity, bestaande uit meer dan 4500 data scien­tists, software engineers en AI-experts, een belang­rijke bijdrage kunnen leveren aan deze AI Challenge.”

Sabine Herbrink, coali­tie­se­cre­taris van de NL AIC, benadrukte het belang van kennis­de­ling en samen­wer­king: “Door het delen van kennis, ervaring en succes­volle resul­taten wordt de toepas­sing van AI en samen­wer­king in Neder­land gesti­mu­leerd, waarbij we sector­over­stij­gende problemen adres­seren. Deze lerende aanpak leidt tot een groei­ende vraag naar nieuwe AI-toepas­singen, waardoor een positieve spiraal van ontwik­ke­ling en adoptie ontstaat. Op deze manier werken de NL AIC en Kickstart AI samen aan het creëren van een vrucht­bare bodem voor de verdere ontwik­ke­ling en accep­tatie van AI in Neder­land om tot oplos­singen te komen voor maatschap­pe­lijke uitdagingen.”

Geïnte­res­seerden worden uitge­no­digd om een use case in te dienen voor deze uitda­ging, waarbij wordt gevraagd om na te denken over prakti­sche uitda­gingen waarbij AI een rol kan spelen in de oplos­sing. Bij voorkeur moeten deze oplos­singen maatschap­pe­lijk relevant zijn voor meerdere partijen, en moeten betrok­kenen bereid zijn hun kennis en ervaringen te delen, zodat ook andere techni­sche en zakelijke commu­ni­ties hiervan kunnen leren.

De lance­ring van de Natio­nale AI Challenge staat gepland voor medio juni, waarbij alle details bekend zullen worden gemaakt. Geïnte­res­seerden kunnen zich aanmelden voor de nieuws­brief van de NL AIC om op de hoogte te blijven. Daarnaast zullen updates over de AI Challenge ook worden gedeeld via de sociale media kanalen van Kickstart AI en de NL AIC.

Foto: Sander Weeteling

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This