25 september 2023
0 Reactie(s)

25 september 2023

Eaton lanceert softwareplatform voor datacenter managers

Met de opkomst van kunst­ma­tige intel­li­gentie (AI), cloud compu­ting, virtu­a­li­satie en de energie­tran­sitie is het voor datacenter managers van essen­tieel belang om hun resour­ce­ver­bruik en hun assets effec­tief te beheren. Eaton heeft aange­kon­digd deze beheer­ders te onder­steunen in hun digitale trans­for­matie met hun nieuwe software, speciaal ontworpen om de uptime te verhogen, presta­ties te optima­li­seren en de duurzaam­heid te verbeteren.

Het platform, onder­deel van Eaton’s Brightlayer Data Centers suite, is – voor zover bekend – het eerste in de branche dat asset manage­ment, IT en opera­ti­o­nele techno­logie (OT) monito­ring, power quality en beheer van de elektri­sche infra­struc­tuur in één appli­catie combineert.

Eaton stelt: “Point solutions zijn niet langer toerei­kend om datacenter managers het inzicht te geven dat ze nodig hebben in hun steeds complexer wordende ecosys­teem van IT- en OT-assets. Dit geldt vooral wanneer opera­ties zich uitbreiden naar hypers­cale, multi-tenant en verschil­lende soorten edge locaties.

Er is een groeiend besef bij datacenter managers over de nieuwe mogelijk­heden om data te gebruiken om duurzamer te worden. Uit onder­zoek in opdracht van Eaton en uitge­voerd door S&P Global Market Intel­li­gence blijkt dat maar liefst 40% van de datacenter managers digita­li­se­ring wil benutten om hun energie­kosten te verlagen. Meer dan een derde ziet kansen om verspil­ling, van bijvoor­beeld warmte of materi­alen, te vermin­deren. Wat betreft het rappor­teren van duurzaam­heids­sta­tis­tieken gebruikt 46% van de beheer­ders digitale techno­logie om de presta­ties te volgen ten opzichte van hun duurzaamheidsdoelen.

Eaton’s nieuwe platform biedt drie oplos­singen die afzon­der­lijk of samen kunnen worden gebruikt: Data Center Perfor­mance Manage­ment software, Electrical Power Monito­ring System software en Distri­buted IT Perfor­mance Manage­ment software. Boven­dien kan de appli­catie worden gecom­bi­neerd met software van derden, zoals gebouw­be­heer­sys­temen, CMDB’s en appli­ca­ties voor IT-servicemanagement.

Met dit nieuwe platform probeert Eaton een belang­rijke stap voorwaarts te zetten in de onder­steu­ning van datacen­ter­be­heer­ders bij hun streven naar effici­ëntie, duurzaam­heid en optima­li­satie in een steeds digitaler wordende wereld.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This