22 mei 2024
0 Reactie(s)

22 mei 2024

Dell Technologies versterkt Dell PowerStore met verbeteringen op het gebied van opslagprestaties, veerkracht en efficiëntie

Dell Techno­lo­gies intro­du­ceert verbe­te­ringen aan Dell PowerStore voor betere presta­ties, effici­ëntie, veerkracht en multi­cloud-datamo­bi­li­teit. Dell breidt de Dell APEX-portfolio uit met nieuwe AIOps-ontwik­ke­lingen en een verbe­terd beheer van multi­cloud- en Kubernetes-opslag.

“Nieuwe ontwik­ke­lingen binnen onze PowerStore-techno­lo­gieën en de intro­ductie van een reeks finan­ciële en opera­ti­o­nele voordelen voor zowel klanten als partners hebben veel impact. Dit verhoogt aanzien­lijk de standaard binnen all-flash-opslag”, aldus Arthur Lewis, Presi­dent, Infra­struc­ture Solutions Group, Dell Techno­lo­gies. “En dat is nog niet alles. We breiden onze innovatie-inspan­ningen ook uit naar Dell APEX, waar we de betrouw­baar­heid van zowel infra­struc­tuur als toepas­sing verbe­teren door middel van AI en automa­ti­se­ring. Hierdoor wordt het nog gemak­ke­lijker om multi­cloud- en Kuber­netes-opslag te beheren.”

Verbeterde opslagprestaties, efficiëntie, veerkracht en multicloudmogelijkheden

Dell PowerStore biedt onder­steu­ning bij het beheer van toene­mende worklo­ad­ve­r­eisten dankzij de meest flexi­bele Quad-level Cell-opslag (QLC)1 in de sector en dankzij aanzien­lijke prestatieverbeteringen

 • Op QLC gebaseerde opslag: Levert presta­ties op bedrijfs­ni­veau tegen lagere kosten per terabyte in verge­lij­king met TLC-modellen (triple-level cell). Klanten kunnen beginnen met slechts 11 QLC-schijven en opschalen tot 5,9 petabytes aan effec­tieve capaci­teit per apparaat. De intel­li­gente load balan­cing-mogelijk­heden van PowerStore helpen kosten te besparen en de plaat­sing van workloads in gemengde TLC- en QLC-clusters te verbeteren.
 • Verbe­terde presta­ties: Met nieuwe data-in-place appli­ance-upgrades van hogere modellen kunnen hardwa­re­pres­ta­ties tot wel 66% verbe­terd worden.

De softwa­re­ver­be­te­ringen van Dell PowerStore zorgen voor een aanzien­lijke verbe­te­ring van de effici­ëntie, bevei­li­ging en cloudmobiliteit:

 • Softwa­re­gestuurde presta­tie­ver­be­te­ring: Niet-disrup­tieve software-updates van Dell PowerStore, die koste­loos beschik­baar zijn voor bestaande klanten, resul­teren in tot 30% betere presta­ties bij gemengde workloads en tot 20% lagere latentie.
 • Verbe­terde gegevens­be­scher­ming: Klanten hebben meer keuze om kritieke workloads te beschermen dankzij native synchrone repli­catie voor zowel blok- als bestands­wor­kloads, en native metro-repli­catie voor Windows‑, Linux- en VMware-omgevingen
 • Verhoogde effici­ëntie: Softwa­re­ver­be­te­ringen bieden tot 20% betere gegevens­re­ductie en 28% verbe­terde energie-effici­ëntie terbytes per watt.
 • Verbe­te­ringen multi­cloud-datamo­bi­li­teit: Klanten kunnen hun multi­cloud­stra­te­gieën bevor­deren en de mobili­teit van workloads vereen­vou­digen door PowerStore te integreren in Dell APEX Block Storage voor Public Cloud, ’s werelds meest schaal­bare cloud block storage.

“Dell PowerStore helpt Fulgent Genetics de patiën­ten­zorg op het gebied van patho­logie, oncologie, repro­duc­tieve gezond­heid, infec­tie­ziekten en zeldzame ziekten te trans­for­meren door de verwer­kings­snel­heid van gegevens aanzien­lijk te versnellen, zodat onze artsen sneller geneti­sche inzichten en testre­sul­taten aan onze patiënten kunnen bezorgen”, aldus Mike Lacenere, vice presi­dent Appli­ca­tions bij Fulgent Genetics. “PowerStore versterkt ons streven naar duurzaam­heid door het energie­ver­bruik te minima­li­seren en de omvang van onze datacen­ters te verkleinen, terwijl het ons aanzien­lijke kosten­be­spa­ringen oplevert. Met de nieuwe ontwik­ke­lingen van PowerStore verwachten we dat deze combi­natie van presta­ties, effici­ëntie en kosten­be­spa­ringen nog verder zal groeien, wat ons zal helpen de patiën­ten­zorg te verbeteren.”

Deze verbe­te­ringen aan PowerStore maken deel uit van PowerStore Prime, een nieuw geïnte­greerd aanbod dat bijge­werkte PowerStore-systemen combi­neert met programma’s die zijn ontworpen om klanten een verbe­terde bescher­ming van hun opsla­gin­ves­te­ringen te bieden en de winst­ge­vend­heid van Dell-partners te vergroten.

Meer bescherming voor opslaginvesteringen

PowerStore Prime biedt klanten meer flexi­bi­li­teit om het maximum uit hun IT-inves­te­ring te halen:

 • 5:1 gegaran­deerde datare­ductie: Klanten kunnen met vertrouwen kopen en kosten en energie besparen dankzij de beste garantie op datare­ductie in de sector.
 • Continue moder­ni­se­ring: Lifecycle Exten­sion met Dell ProSup­port of ProSup­port Plus biedt klanten 24/​7 toegang tot live support, flexi­bele techno­logie-upgrades, capaci­teits­ruil en advies­dien­sten voor opslag.
 • Flexibel verbruik: Klanten kunnen PowerStore gebruiken via een Dell APEX-abonne­ment, waarbij ze enkel betalen voor wat ze maande­lijks nodig hebben.

Partners in staat stellen te voldoen aan de eisen van de klant

PowerStore Prime maakt het ook gemak­ke­lijker en lonender om PowerStore te verkopen. Met Dells ‘partner-first’-strategie voor opslag kunnen partners hun verkoop van PowerStore nu verbe­teren dankzij scherp geprijsde product­bun­dels en kunnen ze uitge­breide ‘use cases’ leveren voor gezamen­lijke klanten. Partners kunnen ook verkopen stroom­lijnen wanneer ze PowerStore- en PowerPro­tect-aanbie­dingen samen verkopen.

“De nieuwe garantie van 5:1‑datareductie van PowerStore en de intro­ductie van het nieuwe QLC-array tonen aan dat Dell zich onver­moei­baar blijft inzetten om aan de effici­ën­tie­doel­stel­lingen van klanten te voldoen en tegelij­ker­tijd de kosten van geavan­ceerde opslag te verlagen”, aldus John Lochausen, technical solutions archi­tect bij World Wide Techno­logy. “De nieuwe incen­tives en garan­ties van Dell voor partners brengen dit allemaal samen en stellen ons en onze klanten in staat om succes te boeken met de nieuwste ontwik­ke­lingen op het gebied van all-flash-opslag.”

De kracht van AI inzetten om IT-beheer te vereenvoudigen en te automatiseren

Dell Techno­lo­gies blijft de Dell APEX-portfolio verder ontwik­kelen om te voldoen aan de behoeften van klanten in belang­rijke aandachts­ge­bieden zoals AI en multi­cloud. De innova­ties van Dell APEX bieden toonaan­ge­vende AIOps-mogelijk­heden en verbe­teren de opslag en Kubernetes-beheer.

Dell APEX AIOps Software-as-a-Service (SaaS) optima­li­seert de infra­struc­tuur­ge­zond­heid en servi­ce­be­schik­baar­heid van met AI-gestuurde Full-Stack Obser­va­bi­lity en Incident Manage­ment. Het gaat om een aanzien­lijke uitbrei­ding van de Dell AIOps-tools die de activi­teiten vereen­vou­digt, de flexi­bi­li­teit van IT verbe­tert en meer controle biedt over toepas­singen en infra­struc­tuur via drie geïnte­greerde mogelijkheden:

 • Infra­struc­ture Obser­va­bi­lity: Lost infra­struc­tuur­pro­blemen tot 10x sneller10 op dan tradi­ti­o­nele benade­ringen dankzij op AI gebaseerde inzichten en aanbe­ve­lingen op het gebied van gezond­heid, cyber­be­vei­li­ging en duurzaam­heid. De door genera­tieve AI onder­steunde Dell APEX AIOps Assis­tant geeft onmid­del­lijk antwoord op infra­struc­tuur­vragen en biedt gedetail­leerde aanbe­ve­lingen voor het oplossen van problemen.
 • Appli­ca­tion Obser­va­bi­lity: Leidt tot een vermin­de­ring van tot wel 70% in de gemid­delde tijd die nodig is om toepassingsproblemen11 op te lossen door middel van Full-Stack-toepas­sing­sto­po­lo­gieën en ‑analyses, om zo de beschik­baar­heid en presta­ties van toepas­singen te waarborgen.
 • Incident Manage­ment: Optima­li­seert de beschik­baar­heid van digitale infra­struc­tuur door middel van AI-gestuurde incident­de­tectie en ‑oplos­sing, waardoor het aantal door klanten gerap­por­teerde problemen met multi­vendor- en multi­cloud­in­fra­struc­tuur met wel 93% afneemt.

Dell APEX Navigator SaaS breidt uit met Kuber­netes-opslag­be­heer en extra onder­steu­ning voor aanbie­dingen van Dell APEX Storage voor Public Cloud:

 • Dell APEX Navigator voor Kuber­netes is algemeen beschik­baar en vereen­vou­digt het beheer van Kuber­netes-opslag op Dell PowerFlex en binnen­kort ook Dell PowerS­cale en Dell APEX Cloud Platform voor Red Hat OpenS­hift, en dit door geavan­ceerde dataser­vices zoals datare­pli­catie, toepas­sings­mo­bi­li­teit en obser­va­bi­lity naar contai­ners te brengen.
 • Dell APEX Navigator voor Multi­cloud Storage voegt onder­steu­ning toe voor Dell APEX File Storage voor AWS. Onder­steu­ning voor Dell APEX File Storage voor Micro­soft Azure is gepland voor later dit jaar. Dit aanbod maakt de confi­gu­ratie, imple­men­tatie en monito­ring van opslag eenvou­diger in een univer­sele opslag­laag die door Dell wordt gecre­ëerd voor opslag ter plaatse en in de publieke cloud.

Klanten kunnen aan de slag met Dell APEX Navigator voor Multi­cloud Storage en nu ook met Dell APEX Navigator voor Kuber­netes dankzij een risico­vrije proef­pe­riode van 90 dagen.

Beschikbaarheid

 • De Dell PowerStore-softwa­re­ver­be­te­ringen zullen eind mei wereld­wijd beschik­baar zijn.
 • Het Dell PowerStore QLC-model en de data-in-place-upgrades voor higher-model-toepas­singen voor Gen 2‑klanten zullen wereld­wijd beschik­baar zijn in juli.
 • Dell PowerStore multi­cloud-datamo­bi­li­teit zal wereld­wijd beschik­baar zijn in het tweede kwartaal van 2024.
 • De onder­steu­ning van Dell APEX Navigator voor Multi­cloud Storage voor Dell APEX File Storage voor AWS is nu beschik­baar in de Verenigde Staten.
 • De onder­steu­ning van Dell APEX Navigator voor Multi­cloud Storage voor Dell APEX File Storage voor Micro­soft Azure zal in de tweede helft van 2024 beschik­baar zijn in de Verenigde Staten.
 • Dell APEX AIOps Infra­struc­ture Obser­va­bi­lity en Incident Manage­ment zijn nu beschik­baar. Appli­ca­tion Obser­va­bi­lity zal in oktober 2024 beschik­baar zijn.
 • Dell APEX Navigator voor Kuber­netes is nu beschik­baar voor PowerFlex in de Verenigde Staten. Onder­steu­ning voor Dell APEX Cloud Platform voor Red Hat OpenS­hift, Dell PowerS­cale en andere regio’s is gepland voor de tweede helft van 2024.
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This