18 oktober 2023
0 Reactie(s)

18 oktober 2023

Check Point introduceert Horizon Playblocks

Check Point Software Techno­lo­gies intro­du­ceert Horizon Playblocks, een automa­ti­se­rings- en samen­wer­kings­plat­form voor security dat aanvallen automa­tisch insluit en versprei­ding voorkomt door middel van samen­wer­king tussen mensen, processen en techno­logie. Bedrijven kunnen zich met Horizon Playblocks beter beschermen tegen snel versprei­dende cyber­aan­vallen en aanval­lers die inzetten op meerdere vectoren.

Door het steeds evolu­e­rende dreigings­land­schap en een tekort aan gespe­ci­a­li­seerde mensen, hebben security teams moeite met het priori­teit geven aan handma­tige updates en het patchen van kwets­baar­heden voor verschil­lende bevei­li­gings­op­los­singen in het hele netwerk. In een tradi­ti­o­neel bevei­li­gings­model werken oplos­singen op het niveau van de lokale omgeving, waarbij ervan wordt uitge­gaan dat bedrei­gingen zich binnen een bepaalde silo bevinden. Horizon Playblocks verbe­tert de bevei­li­ging door techno­logie, mensen en processen te laten samen­werken om de versprei­ding van aanvallen te stoppen. Het maakt een holis­ti­sche samen­wer­kings­me­thode mogelijk. Zodra een bevei­li­gingstool een poten­tiële bedrei­ging op een handha­vings­punt detec­teert, activeert het preven­tieve acties in de hele bevei­li­gings­in­fra­struc­tuur, in elke bevei­li­gings­op­los­sing, en neemt het opera­ti­o­nele acties om de juiste teams te waarschuwen.

“Horizon Playblocks vat onze visie op colla­bo­ra­tieve bevei­li­ging samen. Het is waar mensen, processen en techno­lo­gieën samen­komen om intuï­tieve, gecon­so­li­deerde en automa­ti­sche verde­di­gings­me­cha­nismen te leveren”, zegt Nataly Kremer, Chief Product Officer en Head of R&D bij Check Point Software Techno­lo­gies. “De beste manier om Playblocks te begrijpen is om het te zien als een ‘instinc­tief’ bevei­li­gings­pro­duct, dat in staat is om een aanval onmid­del­lijk te blokkeren en de versprei­ding ervan binnen een organi­satie te voorkomen. Met zijn unieke mix van onmid­del­lijke respons, automa­ti­sche updates en integratie met derde partijen, belichaamt Playblocks echte colla­bo­ra­tieve bevei­li­ging. Playblocks maakt deel uit van onze Horizon preven­tion first security suite samen met de Managed Detection/​Prevention and Response SOC-service en het Extended Detection/​Prevention SOC-platform.”

De belang­rijkste kenmerken van Horizon Playblocks zijn:

  • Colla­bo­ra­tief: Horizon Playblocks triggert actie op elk handha­vings­punt voor security wanneer er een aanval is. Met vooraf gedefi­ni­eerde preventie-playbooks worden aanvallen onmid­del­lijk gedetec­teerd en wordt versprei­ding voorkomen. Naadloze integratie met Quantum en Harmony (Endpoint, Mobile) van Check Point versterkt dit gezamen­lijke verde­di­gings­me­cha­nisme en zorgt ervoor dat bedrei­gingen in de hele omgeving worden ingedamd.
  • Gecon­so­li­deerd: Horizon Playblocks fungeert als een uniforme bevei­li­gings­in­fra­struc­tuur en biedt een gecon­so­li­deerde bescherm­laag voor zowel Check Point als producten van derden. Deze eenheid zorgt ervoor dat alle opera­ti­o­nele en bevei­li­gingstools samen­werken en biedt een robuuste verde­di­ging tegen cyberbedreigingen.
  • Automa­tisch: Het platform kan in minder dan vijf minuten worden geïmple­men­teerd met playbooks, die zorgen voor automa­ti­sche beleids- en regelup­dates die direct opera­ti­o­neel zijn zonder handma­tige tussen­komst. De 25 geavan­ceerde kant-en-klare playbooks voldoen aan verschil­lende bevei­li­gings­be­hoeften, van het blokkeren van IP’s op handha­vings­punten tot het in quaran­taine plaatsen van interne bedrei­gingen. Playblocks kunnen worden geacti­veerd om automa­tisch zero trust bevei­li­gings­be­leid toe te wijzen aan apparaten.

“Bij cyber­se­cu­rity is tijd het grootste voordeel voor aanval­lers, dus hoe meer preven­tieve acties geauto­ma­ti­seerd kunnen worden, hoe beter een organi­satie ernstige bedrei­gingen kan voorkomen,” zegt Michael Suby, IDC Research Vice Presi­dent, Security & Trust. “Door de preven­tieve krachten van alle bevei­li­gingstools in een omgeving te benutten, maakt het Playblocks-platform het eenvou­diger voor bevei­li­gings­teams om de meest cruciale acties over meerdere tools te automa­ti­seren en SOC-analisten te laten focussen waar ze het meest effec­tief kunnen zijn.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This