4 juli 2024
0 Reactie(s)

4 juli 2024

Belgische cybersecurity-speler Jarviss wil Nederlandse markt veroveren

Jarviss, een Belgi­sche netwerk ‑en cyber­se­cu­ri­ty­spe­ci­a­list met hoofd­kan­toor in Lochristi, breidt uit naar Neder­land. Het bedrijf opent een Neder­landse tak onder leiding van Sander Groot, die de rol van Managing Director opneemt voor Jarviss Neder­land. In België beschikt Jarviss intussen over een sterke klanten­basis met dank aan een unieke managed service model in combi­natie met een zeer persoon­lijke aanpak. Die succes­for­mule wil het bedrijf nu ook naar de Neder­landse markt vertalen.

Sinds de oprich­ting van Jarviss in 2020 is het bedrijf in België uitge­groeid tot een solide speler met zo’n dertig medewer­kers en een jaarlijkse omzet van +tien miljoen euro. Genoemd naar JARVIS, de butler uit de Marvel-reeks die evolu­eert naar een persoon­lijke AI Assis­tant, is het bedrijf vandaag relevanter dan ooit. Evolu­ties zoals industrie4.0, Cloud en allerlei workflow digita­li­se­ringen zorgt er voor dat organi­sa­ties nog meer afhan­ke­lijk worden van hun digitaal platform, echter, de schaarste aan kennis en resources maakt de uitda­ging hierrond des te groter. Met de inzet van de juiste AI gedreven techno­logie in combi­natie met automa­ti­satie onder­steunt Jarviss zijn klanten om deze uitda­ging het hoofd te bieden. Niet alleen in België, maar ook in het buiten­land liggen voor Jarviss nog veel oppor­tu­ni­teiten om deze dynami­sche markt te bedienen.

Een snelle, schaalbare en geautomatiseerde oplossing

In België werkt Jarviss intussen samen met meer dan 50 klanten, waaronder verschil­lende zieken­huizen, univer­si­teiten en overheids­in­stan­ties, naast organi­sa­ties uit de chemie‑, trans­port- en produc­tie­sector. Het bedrijf wil een lokaal alter­na­tief zijn met toege­wijde oplos­singen voor de midden­markt. Terwijl iedereen vandaag in staat moet zijn om incidenten te detec­teren, neemt deze vereiste onder impuls van de wetge­ving alleen maar toe. Een klassieke oplos­sing bestaat uit het instal­leren van een SIEM, waarna een SOC incidenten contro­leert en aan de klant doorgeeft. Alleen is zo’n SIEM erg duur en complex om te onder­houden. Boven­dien kan enkel de eindklant business­be­slis­singen nemen en blijft het dus noodza­ke­lijk om hier veel tijd in te investeren.

“Met Jarviss hebben we een geauto­ma­ti­seerd SOC gebouwd op basis van automa­ti­satie, AI en API-integratie”, zegt Jo Vander Schueren, Managing Director en één van de vier oprich­ters van Jarviss. “Met behulp van techno­logie van markt­lei­dende vendoren bouwen we een detec­tie­laag die grote volumes data analy­seert. Wat ons uniek maakt is dat we een SOAR (Security Orches­tra­tion Automa­tion & Response) tool bij onze klanten zetten, van waaruit we een API-integratie aanleggen met alles wat relevant is – van firewall en EDR tot Active Direc­tory en Threat intel­li­gence platformen. Zodra een incident binnen­komt, kunnen we in enkele minuten tijd een analyse uitvoeren en een rapport opstellen dat het incident met contex­tuele infor­matie verrijkt.”

Dankzij de hoge graad van automa­ti­se­ring werkt deze Jarviss Manage­dXDR service veel sneller dan een fysieke SOC-analist. Boven­dien is ook de remedi­ë­ring na een incident geauto­ma­ti­seerd. “Stel dat er iets aan de firewall moet worden aange­past, dan wil je niet dat iedereen zomaar kan inloggen en wijzi­gingen uitvoeren. De persoon die het rapport ontvangt, moet dankzij Jarviss enkel de beslis­sing nemen om de voorge­stelde aanpas­sing door te voeren, zonder in te loggen in het systeem”, legt Vander Schueren uit. “Klanten hoeven dus geen securi­ty­spe­ci­a­list te zijn, maar moeten enkel een business­be­slis­sing kunnen nemen.”

Uitbreiding naar Nederland

Na de Belgi­sche wil Jarviss de komende maanden en jaren ook de Neder­landse markt veroveren. Daarvoor rekent het op de ervaring van Sander Groot, die enkele maanden geleden na 22 jaar een punt zette achter zijn carrière bij Juniper Networks. Als Managing Director van Jarviss Neder­land gaat hij in eerste instantie een team uitbouwen en doorzetten wat de afgelopen jaren in België met succes is opgebouwd. In de komende twee jaar moet hij ervoor zorgen dat de Neder­landse tak van Jarviss winst­ge­vend is en autonoom kan draaien.

“Ik kijk ernaar uit om met een ambitieus plan en de unieke oplos­sing van Jarviss in Neder­land aan de slag te gaan”, zegt Sander Groot. “Hoewel het de bedoe­ling is om snel een eigen team uit te bouwen, zullen we natuur­lijk ook op de exper­tise vanuit België kunnen rekenen. Health­care zal een van onze eerste speer­punten zijn. Daarnaast willen we vanaf een blanco blad starten en ons Managed XDR-verhaal met een vendor-agnos­ti­sche aanpak overal gaan vertellen. Vanuit mijn persoon­lijke ervaring weet ik hoe we met partners kunnen samen­werken. Samen met vendoren willen we bij de klanten vertrouwen kweken, zodat ze beseffen dat ze altijd goed bediend worden.”

In een latere fase wil Jarviss nog meer inter­na­ti­o­nale markten verkennen. “We hebben gekozen om in Neder­land te beginnen, omdat we van die markt al kennis hebben”, zegt Vander Schueren. “Voor we beslissen om in een ander land te lanceren, willen we eerst zeker zijn dat we de juiste mensen kunnen vinden. Met de ervaring van Sander is dat in Neder­land alvast geen probleem. De komende jaren gaan we zeker nog andere markten toevoegen, maar eerst gaat onze aandacht volledig naar Neder­land en willen we ervoor zorgen dat Jarviss daar een sterke speler kan worden.”

Photo by Andrea De Santis on Unsplash

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This