21 september 2023
0 Reactie(s)

21 september 2023

AWS helpt het hbo om IT-studenten klaar te stomenvoor arbeidsmarkt door ontwikkeling van cloud skills

Hoewel hogescholen een kweek­vijver zijn voor nieuw IT-talent, ontbreekt het nog aan onder­wijs dat is gericht op de ontwik­ke­ling van cloud skills. Op de arbeids­markt is een grote behoefte aan zulke vaardig­heden en is sprake van een groeiend tekort aan cloud­pro­fes­si­o­nals. Om deze ‘Cloud Skills Gap’ te dichten, heeft Amazon Web Services (AWS) een aanbod ontwik­keld dat het hbo in staat stelt de cloud te integreren in hun curri­cula. Met dit doel lanceert AWS een Educa­tion Landing Zone. Deze worden aller­eerst ingezet bij InHol­land, Hogeschool Windes­heim, Fontys en Hogeschool Utrecht.

Een Landing Zone is een precon­fi­gu­reerde AWS-omgeving die is ontworpen om te helpen voldoen aan bevei­li­gings- en compli­ance-eisen. Met deze Educa­tion Landing Zone kunnen hbo’s en univer­si­teiten met AWS samen­werken om cloud­in­fra­struc­tuur te imple­men­teren waarmee hun studenten veilig kunnen oefenen met de cloudtechnologie.

Integratie cloud skills in curricula hoger onderwijs

AWS heeft in de afgelopen periode een rondgang gemaakt langs hbo-oplei­dingen om in kaart te brengen welke behoeftes er zijn om IT-studenten te kunnen opleiden in cloud­tech­no­logie. In Neder­land volgen per jaar ruim vijfdui­zend studenten een IT-oplei­ding. Docenten geven aan dat zij graag onder­steund worden in het vertrouwd raken met de cloud en mogelijk­heden willen creëren om hbo-studenten toegang te bieden tot gereed­schappen die ze nodig hebben op hun toekom­stige werkplek of tijdens stages. Uit de gesprekken met AWS blijkt dat docenten en studenten met opdrachten aan de slag willen gaan die een afspie­ge­ling zijn van situa­ties waarin ze tijdens of na hun oplei­ding mee te maken kunnen krijgen.

AWS heeft inmid­dels een begin gemaakt met het integreren van de cloud in het hoger beroeps­on­der­wijs, onder meer bij InHol­land, Hogeschool Windes­heim, Fontys en Hogeschool Utrecht. Zij heeft hiervoor de krachten gebun­deld met FourCo. Samen met AWS ontwik­kelde deze IT-consul­tant de Educa­tion Landing Zone, volledig afgestemd op de behoeftes van speci­fieke IT-oplei­dingen. Met dit aanbod stelt AWS de hogescholen in staat om aan de slag te gaan met hun cloud­tech­no­logie, zodat zij tijd, geld en middelen kunnen besparen. Hiermee is het mogelijk een veilige AWS-omgeving in te richten die bestaat uit meerdere accounts. Zo wordt gehoor gegeven aan de groei­ende behoefte aan IT-profes­si­o­nals die beschikken over cloud skills.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This