20 oktober 2023
0 Reactie(s)

20 oktober 2023

ALSO Cloud Summit ’23 in teken van cloud security

Op donderdag 12 oktober vond de eerste editie van de ALSO Cloud Summit’23 plaats. De summit bracht een breed scala aan experts en profes­si­o­nals uit de cloud-industrie in de Benelux samen. Een dag met diepgaande inzichten en inspi­re­rende discus­sies waarbij cloud security centraal stond.

Het evene­ment, georga­ni­seerd door ALSO Neder­land, heeft een licht geworpen op de weg naar een succes­volle cloud business en bood deelne­mers de kans om kennis te vergaren van experts uit de cloud­in­du­strie. De dag werd afgetrapt met een inspi­re­rende keynote-sessie van Chris van ’t Hof, een inter­netso­ci­o­loog, auteur en presen­tator op het gebied van cyber­se­cu­rity. Daarnaast is hij direc­teur van het DIVD, Dutch Insti­tute for Vulne­ra­bi­lity Disclo­sure. Tijdens zijn keynote-sessie verkende hij de fasci­ne­rende wereld van hackers, waarbij hij zowel de goede als de kwade kant van hacken belichtte.

De sessies ‘Azure Hacker­proof Setup’ door Jeff Wouters, ‘Modern Work Setup Essen­tials’ door Joris van Grinsven en ‘The crucial role of Identity & Access Manage­ment’ door Micha Bos, zorgden voor inzicht in het opzetten van een veilige cloudomgeving.

Na de lunch vervolgde de dag met de sessies ‘Build your Azure Security’ door Tony Krijnen en ‘Build your Modern Work Security Handbook’ door Jair Cardoso de Santanna en Svetla Radivoeva.

Daarnaast waren er inter­ac­tieve sessies voor sales en manage­ment. In de IT-keten dragen alle organi­sa­ties, inclu­sief leveran­ciers, verant­woor­de­lijk­heid voor product­be­vei­li­ging. Ze moeten samen risico’s minima­li­seren, maar wie heeft eigen­lijk de leiding? Pim Takken­berg wierp licht op deze kwestie.

De evolutie en revolutie van cloud techno­logy, cloud­ge­ba­seerde oplos­singen, cyber­be­vei­li­ging, data en AI waren van onder­werp tijdens de ALSO Cloud Summit’23. Micro­soft loopt voorop met Modern Work en Azure-gebaseerde oplos­singen voor ongekende cloud­mo­ge­lijk­heden en hun bevei­li­ging. Indepen­dent Software Vendors (ISV’s) spelen ook een cruciale rol in de cloud­in­fra­struc­tuur. Daarnaast kunnen ISV’s een belang­rijke rol spelen met betrek­king tot de steeds stren­gere regels van de NIS2-richt­lijn voor de bescher­ming van netwerken en infor­ma­tie­sys­temen. De ALSO Cloud Summit’23 sloot af met een sessie over de NIS-2-richt­lijnen die werd toege­licht door Astrid Oosenbrug.

“Via de ALSO Cloud Market­place ontzorgen wij onze partners gedurende de hele cloud journey, zowel in sales als tijdens de renewal periode. ALSO is leading the way to a succes­sful cloud business. Tijdens deze editie van de ALSO Cloud Summit ’23 gaven we onze partners inzicht in het belang van cyber­se­cu­rity en kregen ze handvatten voor het maken van een gedegen cyber­se­cu­rity handboek.” Aldus Robert van der Struijf, Director Consump­ti­onal Business ALSO Nederland.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This