9 mei 2024
0 Reactie(s)

9 mei 2024

LANCOM Systems lanceert SD-WAN (VoIP) gateways met VDSL en 5G mobiele communicatie

LANCOM Systems breidt zijn 1800-serie gateways uit in hun nieuwe “blackline” behui­zingen voor het VPN-netwerk met hoge beschik­baar­heid van kantoren en bijkan­toren. De SD-WAN (VoIP) gateways LANCOM 1803VA-5G en 1800VA-5G bieden een breed scala aan inter­faces om te voldoen aan de behoeften van kleine en middel­grote bedrijfs­lo­ca­ties, waaronder VDSL, glasvezel, kabel­in­ternet via externe modems en 5G-connec­ti­vi­teit. Door het optio­nele paral­lelle gebruik van meerdere inter­net­ver­bin­dingen wordt optimale load balan­cing mogelijk gemaakt, waardoor bedrijven flexibel kunnen omgaan met kritieke toepas­singen en grotere datavolumes. 

Boven­dien maakt de integratie van 5G-techno­logie intel­li­gente back-upscenario’s en low-latency primaire werking mogelijk voor real-time toepas­singen. Met een focus op opera­ti­o­nele conti­nu­ï­teit en gegevens­be­scher­ming, bieden de nieuwe gateways een veilige verbin­ding voor bijkan­toren en mobiele werksta­tions via VPN en telefo­nie­com­po­nenten (alleen beschik­baar op het 1803VA-5G model). Beide modellen kunnen geïnte­greerd worden in een sterk geauto­ma­ti­seerd SD-WAN via de LANCOM Manage­ment Cloud.

Zowel de LANCOM 1803VA-5G als de 1800VA-5G zijn uitge­rust met geïnte­greerde 5G en VDSL super vecto­ring modems, waardoor snelheden tot wel 300 Mbps mogelijk zijn. Boven­dien kunnen ze recht­streeks worden aange­sloten op glasve­zel­lijnen (FTTH) door middel van een apart verkrijg­bare SFP-module (GPON/​AON), waardoor ze een breed scala aan connec­ti­vi­teits­mo­ge­lijk­heden bieden. Daarnaast bieden ze maximale flexi­bi­li­teit voor verbin­ding met externe modems via Gigabit Ethernet. 

Veilige verbinding van bijkantoren en mobiele werkstations 

Voor een optimale bandbreedte en effici­ënte verde­ling van de belas­ting biedt de nieuwe LANCOM Gigabit router familie de mogelijk­heid om tot vier inter­net­ver­bin­dingen tegelijk te benutten. Met onder­steu­ning tot 16 ARFs (Advanced Routing and Forwar­ding) bieden ze een doeltref­fende methode om alle IP-toepas­singen door één centrale router te laten gaan, terwijl verschil­lende commu­ni­ca­tie­ka­nalen veilig van elkaar worden gescheiden. Daarnaast leveren de vijf (optio­neel 25) geïnte­greerde IPSec VPN-kanalen maximale versleu­te­ling voor de veilige verbin­ding van bijkan­toren en mobiele werksta­tions en waarborgen ze de bescher­ming van bedrijfsgegevens. 

Met geavan­ceerde telefo­nie­func­ties zoals de LANCOM Voice Call Manager (VCM), neemt de LANCOM 1803VA-5G als SD-WAN VoIP-gateway tradi­ti­o­nele beheer­taken voor telefonie over. Het integreert naadloos alle soorten telefo­nie­com­po­nenten, waaronder SIP, ISDN, of analoog. Boven­dien biedt de LANCOM VCM alle standaard­func­ties van een session border controller (SBC). 

Focus op duurzaamheid 

LANCOM vindt een verant­woord gebruik van bronnen enorm belang­rijk. Daarom is de blackline-behui­zing ontwik­keld met als voornaamste doel het verbe­teren van de eco-design aspecten in verge­lij­king met de klassieke CPE-behui­zing, gedurende de hele levens­cy­clus – van de upstream value chain via productie tot het einde van de levens­duur. Lokale productie van de behui­zing in Neder­land en router­pro­ductie in Duits­land leiden bijvoor­beeld tot korte trans­port- en inkoop­routes. Het ontwerp is geopti­ma­li­seerd voor recycling, als onder­deel van de circu­laire economie. 

De LANCOM CPE blackline Rack Mount (€139‑, advies­prijs excl. BTW) biedt flexi­bele positi­o­ne­ring van het apparaat, omdat zowel instal­latie aan de voorkant als aan de achter­kant mogelijk is. Hierdoor kunt u de status-LED’s aan de voorkant gemak­ke­lijk aflezen en moeite­loos toegang krijgen tot de inter­faces aan de achterkant. 

Voor meer gebruiks­gemak en eenvou­dige bedie­ning is er de LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus (€249,-, advies­prijs excl. BTW). Met de connec­toren die naar voren zijn gericht kunnen de status-LED’s van het geïnstal­leerde apparaat worden afgelezen en kan tegelij­ker­tijd de bekabe­ling gemak­ke­lijk worden gecon­tro­leerd en aange­past als dat nodig is. 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This