26 juni 2024
0 Reactie(s)

26 juni 2024

Foundry for AI by Rackspace (FAIR) viert eerste verjaardag met mensgerichte AI‑oplossingen die worden ingezet bij meer dan 40 bedrijven

Racks­pace Techno­logy, leveran­cier van hybride, multi­cloud- en AI‑oplossingen, viert de eerste verjaardag van de lance­ring van Foundry for AI by Racks­pace (FAIR). FAIR heeft in zijn eerste jaar wereld­wijd meer dan 40 AI-imple­men­ta­ties voltooid in verschil­lende sectoren, waaronder finan­ciële dienst­ver­le­ning, vastgoed, onder­wijs en overheids­dien­sten. Daarnaast heeft FAIR diverse AI‑, Genera­tive AI Applications‑, Data- en Infra­struc­ture-certi­fi­ce­ringen behaald voor Micro­soft Azure, Amazon Web Services (AWS) en Google Cloud.

“Racks­pace heeft zich in het afgelopen jaar getrans­for­meerd tot een organi­satie die klaar is voor de markt­groei van AI”, zegt Boude­wijn van Dulken, general manager Northern Europe bij Racks­pace Techno­logy. “AI wordt steeds meer een bedrijfs­kri­tieke toepas­sing en dankzij onze ervaring in zowel private als multi­cloudom­ge­vingen bevinden we ons in de unieke positie om klanten te helpen op hun AI-reis. We zijn trots op wat we in het eerste jaar met FAIR hebben bereikt en hoe goed dit is ontvangen door klanten uit verschil­lende sectoren. Zij vonden in Racks­pace een partner met de exper­tise om verant­woorde AI te ontwik­kelen en in te zetten in hun organisaties.”

FAIR heeft het afgelopen jaar verschil­lende belang­rijke mijlpalen bereikt, waaronder:

  • FAIR Learn: Een innova­tief AI-lespro­gramma dat medewer­kers van Racks­pace (zogenoemde Rackers) meer inzicht geeft in de basis­prin­cipes van AI, de poten­tiële gebruiks­si­tu­a­ties en de beper­kingen ervan om de kracht van AI creatief, verant­woord en duurzaam in te zetten. Meer dan 95% van de Rackers heeft de AI-Ready-certi­fi­ce­ring van dit programma behaald. 
  • FAIR AI Diagnostic:  Een gratis AI-diagno­setool waarmee organi­sa­ties kunnen bepalen in hoeverre zij klaar zijn voor AI en waarmee zij binnen enkele minuten op maat gemaakte aanbe­ve­lingen krijgen voor de volgende stappen.
  • Racks­pace ICE (Intel­li­gent Co-worker for the Enter­prise): Een verant­woor­de­lijke AI-medewerker die deskundig is op het gebied van bedrijfs­be­leid, ‑proce­dures en ‑normen. Aange­vuld met een large language model (LLM) voorziet ICE-werkne­mers van nauwkeu­rige, context­be­wuste infor­matie, waarmee zij de besluit­vor­ming, naleving en produc­ti­vi­teit binnen bepaalde domeinen kunnen verbe­teren. ICE wordt wereld­wijd uitge­rold bij meer dan 150 Rackers.
  • RITA (Racks­pace Intel­li­gent Techno­logy Agent): Een AI-agent die gebrui­kers helpt bij het uitvoeren van dagelijkse taken en zodoende de produc­ti­vi­teit verhoogt. RITA kan vragen beant­woorden en taken uitvoeren met betrek­king tot verschil­lende IT-services. Daartoe behoren onder meer het instellen van RSA-tokens, het beheren van times­heets en het contro­leren van de status van support­tic­kets. Op basis van de juiste opdrachten (prompts) stroom­lijnt RITA de werkdag. De AI-agent is al beschik­baar voor meer dan 600 gebrui­kers en tegen het einde van het jaar zal RITA beschik­baar zijn voor alle Rackers.
  • Racks­pace Private Cloud AI: Een AI-geopti­ma­li­seerd platform voor het finetunen en verwerken van AI-taken. Private Cloud AI, mogelijk gemaakt door NVIDIA, benut de kracht van AI in een private, veilige omgeving door de inzet van een volle­dige AI-softwa­restack en de nieuwste AI-geopti­ma­li­seerde hardware.

“Bij Racks­pace zijn we niet alleen enthou­siast over het feit dat we voorop­lopen in de AI-revolutie; maar ook om organi­sa­ties te helpen het volle­dige poten­tieel van AI te ontsluiten en de toekomst van hun vakge­bied een nieuwe vorm te geven”, zegt Van Dulken. “Onze focus op klant­succes, gecom­bi­neerd met onze techno­lo­gi­sche exper­tise, maakt van Racks­pace een betrouw­bare partner die organi­sa­ties helpt bij het bedenken, ontwik­kelen en inzetten van hun AI-initi­a­tieven. We blijven voort­bouwen op de kennis, kataly­sa­toren en middelen die we het afgelopen jaar hebben ontwik­keld. Daardoor kunnen we de grenzen van AI-innovatie blijven verleggen en baanbre­kende oplos­singen leveren voor de AI-gedreven bedrijfstransformatie.”

FAIR AI in de praktijk

  • GLP Capital Partners: Een inter­ac­tieve AI-oplos­sing op basis van tekst­dia­loog waarmee fonds­be­heer­ders zakelijke vragen kunnen beant­woorden op basis van infor­matie uit een Enter­prise Data Lake (EDL). Hierdoor kunnen zij snel verschil­lende presta­tie­cij­fers en verwachte uitkom­sten analy­seren en ontwikkelen.
  • Straits Inter­ac­tive: Een AI Data Protec­tion Officer Copilot die regels opstelt voor gesprekken met gebrui­kers, waarbij optimale, hoogwaar­dige antwoorden worden gegeven voor het begeleiden van organi­sa­ties bij wereld­wijde data gover­nance en compliance.

“Nu we beginnen aan het volgende hoofd­stuk van de toepas­sing van AI, is FAIR klaar om het voortouw te nemen in het helpen van organi­sa­ties die AI naadloos willen integreren als een vertrouwde werknemer en collega”, zegt Van Dulken. “Onze focus op het opzetten van robuuste AI-gover­nance en opera­ti­o­nele modellen biedt bedrijven een ongekende flexi­bi­li­teit, terwijl risico’s worden beperkt en de duurzaam­heid van hun AI-oplos­singen wordt gewaar­borgd. Met een niet-aflatende toewij­ding aan innovatie zullen we ons AI-portfolio blijven versnellen en uitbreiden, onze samen­wer­king met hypers­ca­lers versterken, de adoptie van FAIR Private AI stimu­leren en verant­woor­de­lijke AI-praktijken promoten. De toekomst is rooskleurig en FAIR is streeft naar het vormgeven van een duurza­mere en meer getrans­for­meerde AI-gestuurde wereld.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This