15 mei 2024
0 Reactie(s)

15 mei 2024

Eviden lanceert nieuwe AI computing-portfolio

Eviden, het bedrijfs­on­der­deel van Atos dat zich bezig houdt met advanced compu­ting, intro­du­ceert haar nieuwe product­lijn BullSe­quana AI. Dit end-to-end aanbod omvat vijf nieuwe AI-server­se­ries die volledig zijn geopti­ma­li­seerd voor AI-workloads en is ontworpen om tegemoet te komen aan uiteen­lo­pende AI-behoeften. Dit omvat onder meer het verfijnen van bestaande AI-modellen in datacen­ters of het trainen van basis­mo­dellen met AI-super­com­pu­ters. Elk model biedt verschil­lende presta­tie­ni­veaus, schaal­baar­heid en flexi­bi­li­teit en kan worden geselec­teerd op basis van speci­fieke toepas­singen, beschik­bare budgetten en de bedrijfsomvang.

Het nieuwe aanbod bestaat uit toepas­sings­ge­richte AI-software, waaronder Eviden’s Computer Vision VISuite, en wereld­wijde AI-diensten – van gespe­ci­a­li­seerde advies­dien­sten, imple­men­tatie en orkestratie tot industri­a­li­satie en onder­steu­ning – die worden geleverd door Eviden’s inter­na­ti­o­nale team van datawe­ten­schap­pers. De BullSe­quana AI-product­lijn biedt daarnaast NVIDIA AI Enter­prise. Dit is een end-to-end cloud-native softwa­re­plat­form dat Data Science-pipelines versnelt en de ontwik­ke­ling en imple­men­tatie van co-pilots voor produc­tie­kwa­li­teit en andere genera­tieve AI-toepas­singen stroomlijnt.

BullSequana AI 1200H

Als onder­deel van het nieuwe portfolio lanceert Eviden haar belang­rijkste boegbeeld: de BullSe­quana AI 1200H, dat geavan­ceerde techno­lo­gieën op het gebied van AI-versnel­ling en high-density compu­ting combi­neert met gespe­ci­a­li­seerde advies­dien­sten. Deze oplos­sing is ontworpen om organi­sa­ties te onder­steunen hun doelstel­lingen op een meer energie-effici­ënte wijze te realiseren.

De eerste klanten voor die hiervan gebruik zullen maken zijn GENCI (Grand Equip­ment National de Calcul Intensif) en CNRS (Centre National de la Recherche Scien­ti­fique) in Frank­rijk. Zij hebben de BullSe­quana AI 1200H met 1456 NVIDIA H100 GPU’s geselec­teerd om de capaci­teit van de Jean Zay-super­com­puter uit te breiden, waardoor de piekre­ken­kracht wordt verhoogd van 36,85 naar 125,9 Pflop/​s. De computer, die wordt beheerd door IDRIS (Institut de Dévelop­pe­ment et de Ressources en Infor­ma­tique Scien­ti­fique) van CNRS, is naar verwach­ting aan het begin van de zomer volledig beschik­baar voor gebrui­kers om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar genera­tieve AI.

De BullSe­quana AI 1200H is een super­com­puter die speciaal is ontworpen voor toepas­singen die erg veel reken­kracht vereisen voor het trainen, verfijnen en uitvoeren van van grote taalmo­dellen (LLM’s) en voor de complexe systeem­mo­del­le­ring die in veel sectoren en toepas­singen noodza­ke­lijk is. Deze toepas­singen vereisen een aanzien­lijke reken­kracht vanwege de grote benodigde capaci­teit voor deep learning-taken met veel verschil­lende parame­ters en een complexe archi­tec­tuur. Door gebruik te maken van geavan­ceerde hardware- en softwa­re­tech­no­lo­gieën biedt Eviden oplos­singen die volledig zijn afgestemd op de speci­fieke behoeften van organi­sa­ties. Het team van Eviden werkt nauw samen met klanten om te zorgen dat zij de juiste onder­steu­ning en begelei­ding krijgen.

Het aanbod, speciaal ontworpen voor AI, behoort tot de meeste energie-effici­ënte oplos­singen en met de grootste dicht­heid die op de markt verkrijg­baar zijn. Door Eviden’s gepaten­teerde Direct Liquid Cooling-techno­logie zijn haar BullSe­quana AI-super­com­pu­ters minstens drie keer sterker in dicht­heid dan gangbare lucht­ge­koelde systemen. Daarnaast kan de extra warmte in energie worden omgezet om nabij­ge­legen gebouwen te verwarmen. De oplos­sing wordt ontwik­keld en gebouwd in de fabriek van Eviden in Angers, Frankrijk.

AI-aangedreven oplossing

Eviden werkt samen met NVIDIA om een aantal van de krach­tigste compo­nenten uit haar portfolio te integreren in het nieuwe aanbod, waaronder NVIDIA GH200 Grace Hopper Super­chips. In combi­natie met Eviden’s Smart Energy & Manage­ment Suite is het nieuwe aanbod goed geposi­ti­o­neerd om de AI-adoptie van bedrijven te versnellen en hen te helpen de kracht van AI maximaal te benutten. Eviden heeft de intentie om in de komende jaren NVIDIA GB200 Grace Blackwell Super­chips te integreren.

“AI is een trans­for­me­rende kracht die ingrij­pende veran­de­ringen teweeg kan brengen in bedrijven in verschil­lende sectoren en stelt hen in staat hun produc­ti­vi­teit aanzien­lijk te verhogen en innova­ties te versnellen. Het ontwik­kelen van AI-toepas­singen vereist echter veel exper­tise, zeer veel reken­kracht en energie om AI-modellen te ontwerpen, te trainen en uit te voeren. Dat geldt vooral voor founda­tion-modellen. Met het nieuwe aanbod van Eviden beschikken klanten over de betrouw­baar­heid, schaal­baar­heid en veelzij­dig­heid die nodig is om te kunnen groeien en innova­ties in een stroom­ver­snel­ling te brengen”, aldus dr. Cédric Bourrasset, Head Quantum & AI Compu­ting van Eviden, onder­deel van de Atos Groep.

“Eviden’s end-to-end oplos­sing, die is gebaseerd op haar ruime ervaring met gerenom­meerde Franse en inter­na­ti­o­nale AI compu­ting-onder­zoeks­centra, biedt een uiterst volledig AI compu­ting-platform. Dit stelt Eviden in staat organi­sa­ties te helpen om de tijd tussen AI-imple­men­tatie tot en met de intro­ductie van nieuwe innova­tieve toepas­singen te versnellen. Dit doet Eviden in tal van sectoren , zoals de gezond­heids­zorg, voor aanbie­ders van hernieuw­bare energie, materi­aal­ont­werp en massa­dis­tri­butie”, vertelt Stephane Requana, CTO, GENCI.

“Genera­tieve AI trans­for­meert elke industrie en de ontwik­ke­ling hiervan vereist een diepgaande exper­tise en een ruime beschik­baar­heid van AI-compu­ters. Aange­dreven door het NVIDIA Grace Hopper-platform versnelt Eviden’s BullSe­quana AI-portfolio, mede dankzij samen­wer­king met vooraan­staande onder­zoeks­centra, de inzet van innova­tieve toepas­singen in verschil­lende sectoren”, aldus Serge Palaric, Vice Presi­dent Alliances en EMEA OEM’s van NVIDIA.

BullSequana AI 1200H-configuratie

  • Hardware: de BullSe­quana AI 1200H DLC-confi­gu­ratie is uitge­rust met NVIDIA Grace Hopper Super­chips* en NVIDIA Quantum‑2 InfiniBand-netwerken.
  • Software: Eviden Jarvice XE, Eviden Smart Energy Manage­ment Suite, Eviden Smart Manage­ment Center en NVIDIA AI Enterprise.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This