19 juni 2024
0 Reactie(s)

19 juni 2024

Europese Raad keurt verordening goed voor gebruik supercomputers in AI-ontwikkeling

De Raad van de Europese Unie heeft een belang­rijke wijzi­ging aange­nomen in de veror­de­ning van de Europese High-Perfor­mance Compu­ting (EuroHPC). De aanpas­sing breidt de doelstel­lingen van deze veror­de­ning uit met de ontwik­ke­ling en exploi­tatie van zogeheten ‘AI-fabrieken’. 

Deze entiteiten bieden een super­com­pu­ting service-infra­struc­tuur voor kunst­ma­tige intel­li­gentie (AI). Dankzij de nieuwe veror­de­ning wordt de super­com­puter-capaci­teit van de EU toegan­ke­lijker voor innova­tieve Europese startups en MKB-bedrijven, wat hen helpt bij het trainen van AI-modellen en de ontwik­ke­ling van hun projecten. 

Europese AI-ambities versterkt

Met de nieuwe veror­de­ning wil de EU zijn positie in de wereld­wijde AI-techno­lo­gie­wed­loop versterken. Willy Borsus, Vice-Presi­dent van de raad en Minister van Econo­mi­sche Zaken, Buiten­landse Handel, Onder­zoek en Innovatie, de Digitale Economie, Ruimte­lijke Ordening en Landbouw van Wallonië, benadrukte het belang van deze stap: “We voorzien onze onder­zoe­kers, startups en MKB-bedrijven van krach­tige middelen om state-of-the-art AI-projecten in de EU te ontwikkelen.”

De gewij­zigde veror­de­ning stelt de EuroHPC in staat om AI-fabrieken te promoten en te exploi­teren. Deze facili­teiten omvatten een AI-super­com­puter, een datacenter en AI-geori­ën­teerde super­com­pu­ting-diensten. Zowel publieke als private gebrui­kers kunnen van deze diensten gebruik­maken, met speciale toegangs­voor­waarden voor startups en MKB-bedrijven. De EU biedt finan­ciële onder­steu­ning voor de gasten­ti­teiten van AI-fabrieken, waarbij tot 50% van de aanschaf­kosten van AI-super­com­pu­ters en tot 50% van de exploi­ta­tie­kosten wordt gedekt. De AI-super­com­pu­ters zullen voorna­me­lijk worden ingezet voor het ontwik­kelen en testen van AI-trainings­mo­dellen, appli­ca­ties en oplossingen.

Met de goedkeu­ring door de Raad is de nieuwe wette­lijke regeling nu defini­tief. Binnen enkele dagen zal de wijzi­ging in de veror­de­ning worden gepubli­ceerd in het Publi­ca­tie­blad van de Europese Unie en zal deze 20 dagen later in werking treden.

EuroHPC werd in 2018 opgericht om Europa’s positie als wereld­leider in super­com­pu­ting te versterken. De belang­rijkste doelstel­lingen waren het ontwik­kelen, inzetten, uitbreiden en onder­houden van de supercomputing‑, quantum compu­ting- en data-infra­struc­tuur van de EU, het bevor­deren van het gebruik hiervan, het onder­steunen van de ontwik­ke­ling van super­com­pu­ting-systeem­com­po­nenten en ‑techno­lo­gieën, en het bevor­deren van compu­ting-vaardig­heden voor Europese weten­schap en industrie. Tot nu toe heeft EuroHPC negen super­com­pu­ters aange­schaft, verspreid over heel Europa.

Op 24 januari 2024 stelde de Europese Commissie een veror­de­ning voor om het huidige juridi­sche kader te wijzigen en een extra doelstel­ling toe te voegen: het onder­steunen van de ontwik­ke­ling van een AI-ecosys­teem in de EU door AI-fabrieken te ontwik­kelen en te exploi­teren. Op 23 mei bereikten de lidstaten een politiek akkoord over deze wijziging.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This