16 april 2024
0 Reactie(s)

16 april 2024

Dell APEX File Storage for Microsoft Azure: krachtige, multicloud opslag speciaal gebouwd voor AI

Dell Techno­lo­gies komt met Dell APEX File Storage for Micro­soft Azure en slaat daarmee een brug tussen cloud-opslag en AI-gedreven inzichten. Dell PowerS­cale OneFS, een krach­tige scale-out oplos­sing voor bestands­op­slag waar meer dan 16.000 klanten wereld­wijd mee werken, is de kern van Dell APEX File Storage for Azure.

Door de kracht van PowerS­cale OneFS naar de Azure-cloud te brengen, kunnen klanten gegevens effec­tiever conso­li­deren en beheren, de opslag­kosten verlagen en de gegevens­be­scher­ming en ‑bevei­li­ging verbe­teren – en dit allemaal met behulp van native cloud AI-tools om inzichten sneller te krijgen. Dell APEX File Storage for Micro­soft Azure levert ook de meest geavan­ceerde bestands­op­slag­mo­ge­lijk­heden in Azure.

Dell APEX File Storage for Azure combi­neert effici­ëntie en veelzij­dig­heid, zodat bedrijven het volle­dige poten­tieel van gedis­tri­bu­eerde cloud-ecosys­temen kunnen benutten voor hun AI-workflows. Van oudsher wordt AI-imple­men­tatie geken­merkt door oplos­singen in silo’s en gefrag­men­teerde infra­struc­tuur. Dell’s APEX File Storage for Azure biedt naadloze integratie van krach­tige opslag­mo­ge­lijk­heden voor imple­men­tatie op de Azure-infra­struc­tuur van Micro­soft. Verplaats gegevens eenvoudig van on-premises naar de cloud met behulp van geavan­ceerde native repli­catie zonder dat de storage­ar­chi­tec­tuur opnieuw bewerkt moet worden. Met een scale-out-archi­tec­tuur ter onder­steu­ning van maximaal 18 nodes en 5,6 PB in een enkele name space, biedt APEX File Storage for Azure schaal­baar­heid en flexi­bi­li­teit zonder in te boeten op beheer­gemak. In verge­lij­king met Azure NetApp Files maakt Dell APEX File Storage for Micro­soft Azure het volgende mogelijk:

  • 6x betere clusterprestaties
  • Tot 11x grotere name space
  • Tot 23x meer snapshots per volume
  • 2x hogere cluster resiliency
  • Eenvou­di­gere en robuus­tere clusteruitbreiding

Met proac­tieve support en een klant­te­vre­den­heids­per­cen­tage van 97% biedt Dell Support Services experts die 24 uur per dag beschik­baar zijn om klanten te helpen met hun OneFS-vragen en daarmee de produc­ti­vi­teit hoog te houden. Dell APEX File Storage for Azure is ontworpen voor gebruik in hybride clouds en cloud bursts, of het nu gaat om tradi­ti­o­nele IT-workloads of geavan­ceerde GenAI-appli­ca­ties, en biedt de hoogste presta­ties op schaal voor AI-workloads.

Dit zijn de belang­rijkste voordelen van APEX File Storage for Azure:

  • Eenvoud dankzij “multi­cloud by design”: Versnel de imple­men­tatie van multi­cloud met een consis­tente gebrui­ker­s­er­va­ring in on-premises en cloudom­ge­vingen. Profi­teer van geauto­ma­ti­seerde repli­ca­tie­tools zonder wijzi­gingen aan te hoeven brengen in de onder­lig­gende storage in de cloud.
  • Flexi­bi­li­teit: Beheer naadloos veran­de­rende workload-eisen en snelgroei­ende datasets met geavan­ceerde OneFS-dataser­vices en schaal­bare capaci­teit tot 5,6 PB.
  • Gegevens­be­heer: Maak gebruik van native AI-tools om de meest veelei­sende workloads aan te sturen.

De strate­gi­sche samen­wer­king van Dell met Micro­soft biedt klanten de vrijheid om gegevens op de meest optimale locatie voor hun AI-gebruiks­cases op te slaan en te verwerken. Met APEX File Storage for Azure blijft Dell zich inzetten om bedrijven te helpen sneller te innoveren en resul­taten te behalen met AI.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This